Спробуйте новий дизайн сторінки тендера

arrow_right_alt

Звернення до Держаудитслужби

Оберіть

Контактна інформація

Дані про місцезнаходження та Email будуть доступні лише працівникам Державної аудиторської служби України

Електронний підпис

ДСТУ Б Д.2.2 – 2012, ДСТУ Б Д.2.3 – 2012 «Реконструкція павільйону №19 (літер «Т»; інвентарний №10100019), виставкового павільйону №17 (літ. «17») для розміщення «Президентського університету», нового будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу з басейнами, реконструкції будівлі № 37 (літер «Ч»; інвентарний №01018902), реконструкція без змін функціонального призначення ставка біля будівлі №37 (літер «ІV» (цифра); інвентарний №110117/1 по проспекту Академіка Глушкова, 1 у Голосіївському районі м. Києва (III черга)»
DSTU B D.2.2 - 2012, DSTU B D.2.3 - 2012 "Reconstruction of pavilion №19 (letter "T"; inventory №10100019), exhibition pavilion №17 (letter "17") to accommodate the "Presidential University", a new construction of a sports and recreation complex with swimming pools, reconstruction of the building № 37 (letters "H"; inventory №01018902), reconstruction of the pond without changes of functional purpose near the building №37 (letters "IV" (figure) ; inventory №111117/1 situated on 1 Academician Glushkov avenue in Holosiivskyi district of Kyiv (III stage)"(DK 021: 2015: 45300000-0 construction and installation works)
Очікувана вартість
380 682 665,00 UAH
UA-2022-02-03-014933-b 32f9b32e4042464fa503e747542db666
Відкриті торги з публікацією англійською мовою    Торги відмінено    Наявні запитання/вимоги без відповіді
Електронний підпис накладено. Перевірити

Перевірка підпису

Контакти

Андрій Баран

+380673437626 prozorro@vdng.ua

Державна аудиторська служба України

Знайшли порушення законодавства у сфері закупівель?

Оголошення про проведення

Tender notice
Друкувати оголошення PDFHTML
Друкувати звіт про результати проведення процедури PDFHTML

Інформація про замовників

Purchasing Body
Найменування: НАЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "ЕКСПОЦЕНТР УКРАЇНИ"
Код ЄДРПОУ: 21710384
Місцезнаходження: 03127, Україна , м. Київ обл., м. Київ, проспект Академіка Глушкова, буд. 1
Контактна особа: Андрій Баран
+380673437626
prozorro@vdng.ua
Додаткові контактні особи: Андрій Баран
+380673437626
prozorro@vdng.ua
Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Official name: THE NATIONAL COMPLEX "EXPOCENTER OF UKRAINE"
National ID: 21710384
Contact point: Andrii Baran
+380673437626
prozorro@vdng.ua
Additional contacts: Андрій Баран
+380673437626
prozorro@vdng.ua

Інформація про процедуру

Milestones
Дата оприлюднення: 03 лютого 2022 21:15
Звернення за роз’ясненнями: до 24 лютого 2022 00:00
Оскарження умов закупівлі: до 02 березня 2022 00:00
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 06 березня 2022 00:00
Очікувана вартість: 380 682 665,00 UAH з ПДВ
Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1 903 413,33 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: 0,50%
Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції: Мова тендерної пропозиції українська
Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників: Тендерна пропозиція учасника обов'язково супроводжується документом, що підтверджує надання забезпечення тендерної пропозиції, яке має бути подане у виді банківської гарантії в електронному форматі з накладенням кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП), уповноваженої особи банка-гаранта. У тексті (або колонтитулах) банківської гарантії має бути вказано посилання на програмний комплекс, яким накладено КЕП. При цьому, зазначений у тексті банківської гарантії підписант має співпадати з підписантом, який наклав КЕП. Основні вимоги до банківської гарантії: безвідклична, безумовна, згідно з якими первинне зобов'язання несе банк, форма та зміст банківської гарантії оформлюються відповідно до Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затвердженим Постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 639. Банківська гарантія повинна свідчити про безумовний обов'язок банку сплатити на користь замовника суму забезпечення тендерної пропозиції при виникненні обставин, зазначених у тендерній документації, а також містити строк її дії, назву предмета закупівлі, назву учасника та його код за ЄДРПОУ. Банківська гарантія повинна бути видана обслуговуючим банком, реквізити якого зазначені в довідці яка містить відомості про учасника. Розмір забезпечення тендерної пропозицій 0.5% 1 903 413грн. 00 коп. Реквізити Замовника: Назва: Національний комплекс «Експоцентр України»; Код ЄДРПОУ: 21710384; Інформація про банківські реквізити Замовника для оформлення забезпечення тендерної пропозиції (за потреби) надається за письмовим запитом. Гарантія повинна бути видана банком-гарантом на умовах грошового забезпечення (покриття) з метою забезпечення виконання зобов'язання за гарантією в повному обсязі у разі настання випадків, передбачених частиною 3 статті 25 Закону. Грошове забезпечення (покриття) гарантії повинно бути підтверджено оригіналом довідки (листа, тощо), виданої банком-гарантом (надається у складі тендерної пропозиції), завіреної печаткою банку-гаранту та підписом уповноваженої особи банку-гаранту, яка повинна містити реквізити гарантії, забезпеченої грошовим забезпеченням (покриттям), дату видачі такої довідки, найменування принципала, його ідентифікаційний код, а також свідчити про забезпечення гарантії відповідним покриттям в розмірі, що дорівнює сумі банківської гарантії. Також, для підтвердження наявності грошового покриття надається сканований оригінал або копію платіжного документа, що підтверджує перерахування коштів на тендерне забезпечення (покриття за даною гарантією). Строк дії забезпечення тендерної пропозиції має відповідати строку дії пропозиції, а саме протягом 120 днів з дати кінцевого строку подання пропозицій, про що учасником у складі тендерної пропозиції надається гарантійний лист. Усі витрати, пов'язані з оформленням та поданням забезпечення тендерної пропозиції, здійснюються за рахунок коштів учасника, про що учасником має бути поданий лист в довільній формі. До закінчення встановленого у тендерній документації строку, замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії тендерної пропозиції та її забезпечення у формі банківської гарантії відповідно до строку, на який продовжено тендерну пропозицію Учасника, про що у складі тендерної пропозиції Учасник надає довідку довільної форми про погодження з продовженням строку дії тендерної пропозиції та її забезпечення у формі банківської гарантії у разі отримання відповідної вимоги від замовника. Подання, отримання банківської гарантії здійснюється відповідно до положень Закону У країни «Про електронні документи та електронний документообіг». Пропозиції, що не супроводжуються забезпеченням пропозиції або форма та зміст такого забезпечення не відповідає вимогам тендерної документації, відхиляються замовником. Разом з електронною банківською гарантією Учасник надає документ(и), що підтверджує повноваження особи, яка підписує банківську гарантію, які повинні бути подані у вигляді сканованого оригіналу чи сканованої копії, завіреної банком. Тендерні пропозиції, що не супроводжуються забезпеченням тендерної пропозиції, відхиляються Замовником. Банк, яким видана гарантія, за офіційними даними НБУ повинен бути платоспроможним та не знаходитись в стадії ліквідації. В складі тендерної пропозиції має міститися лист від банку-гаранта щодо платоспроможності банку та не знаходження його в стадії ліквідації. The bidder's bid must be accompanied by a document confirming the provision of security for the bid, which must be submitted in the form of a bank guarantee in electronic format with the application of a qualified electronic signature (hereinafter - QES), the authorized person of the guarantor bank. The reference to software package used for the QES overlay should be provided in the text (or on headers or footers) of the bank guarantee. In this case, the signatory stated in the text of the bank guarantee must be identical to the signatory who has applied the QES. The main requirements for a bank guarantee: irrevocable, unconditional, according to which the primary obligation is borne by the bank, the form and content of the bank guarantee must be executed in accordance with the Regulations on the procedure of execution by banks of operations for guarantees in national and foreign currencies, approved by the Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine dated 15. 12.2004 № 639. The bank guarantee must testify to the unconditional obligation of the bank to pay to the customer the amount of security of the tender offer in the event of circumstances specified in the tender documentation, and also it should contain the term of its validity, the name of the subject of purchase, the name of participant and its code of EDRPOU. The bank guarantee must be issued by a servicing bank, the details of which are listed in the notice containing information about the participant. Amount of security for the tender offer 1 903 413 hrn. 00 kop. Details of the Customer: Name: National Complex "Expocenter of Ukraine"; EDRPOU code: 21710384; Information about bank requisites of the Customer for execution of security for the tender offer (for order) is available upon written request. The guarantee must be issued by the guarantor bank on the terms of cash security (coverage) for the fulfillment of obligations under the guarantee in full in case of occurrence of events specified in part 3 of Article 25 of the Law. Cash security (coverage) of the guarantee must be confirmed by the original certificate (letter, etc.) issued by a guarantor bank (provided as part of a tender offer), certified by the seal of the guarantor bank and the signature of the authorized representative of the guarantor bank, which must contain the requisites of guarantee secured by cash security (coverage), the date of issue of such a certificate, the name of the principal, his identification code, as well as it must testify to the provision of the guarantee with appropriate coverage in the amount equal to the amount of the bank guarantee. Also, to confirm the availability of cash coverage, a scanned original or a copy of the payment document confirming the transfer of funds to the tender security (coverage under this guarantee) is provided. The duration of the security tender offer should correspond to the duration of the offer, namely within 120 days from the date of the deadline for submission of bids, which the participant in the composition of the tender offer shall be provided with a guarantee list. All costs associated with the execution and submission of the tender offer are covered by the bidder, as evidenced by the participant in the form of a letter of guarantee. Until the end of the period of time specified in the tender documents, the contractor has the right to request from the participants for extension of the duration of the tender offer and its security in the form of a bank guarantee according to the time for which the renewal of the tender offer of the Participant, The Bidder submits a notice in written form confirming the extension of validity term of the tender offer and its ensuring in the form of a bank guarantee in case of receipt of a respective request from the Customer. Submission and receipt of bank guarantees shall be in accordance with the provisions of the Law of the country "On electronic documents and electronic document management. Proposals that are not accompanied by support for the proposal or the form and content of such support does not meet the requirements of the tender documents are withdrawn by the Customer. Along with the electronic bank guarantee, the Bidder shall provide the document(s) confirming the authority of the person signing the bank guarantee, which must be submitted in the form of the scanned original or scanned copy certified by the bank. Tender bids that are not accompanied by a security for the tender bid shall be withdrawn by the Customer. The Bank, by which the guarantee was issued, according to official NBU data should be repayable and not be in the liquidation stage. The tender proposal must include a list from the guarantor bank to ensure that the bank is solvent and not in the stage of liquidation.
Розмір надання забезпечення пропозицій учасників: 1903413 UAH
Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: На підставі положень статті 27 Закону Учасник-Переможець не пізніше дати укладання договору про закупівлю повинен внести забезпечення виконання цього договору. Розмір забезпечення виконання договору становить 3% від вартості договору. Строк дії забезпечення виконання договору: надається на строк дії договору виконання робіт на об’єкті. Виконання зобов’язань по договору забезпечується банківською гарантією у паперовому вигляді. Банківська гарантія повинна бути оформлена відповідно до вимог постанови правління національного банку України від 15.12.2004 №639 «Про затвердження положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах» та обов’язково містити реквізити щодо назви закупівлі та/або її номеру на веб-порталі Уповноваженого органу. Внесення змін до тексту гарантії принципалом, бенефіціаром, банком-гарантом, можливо тільки в частині продовження строку її дії, у зв’язку з продовженням строку виконання робіт. У разі продовження строку виконання робіт згідно з умовами Договору Генпідрядник зобов’язаний продовжити дію забезпечення виконання договору на відповідний строк. Переможець торгів повинен внести забезпечення виконання договору не пізніше дати укладення договору про закупівлю. Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю: 1) після виконання переможцем процедури закупівлі/спрощеної закупівлі договору про закупівлю; 2) за рішенням суду щодо повернення забезпечення договору у випадку визнання результатів процедури закупівлі/спрощеної закупівлі недійсними або договору про закупівлю нікчемним; 3) у випадках, передбачених статтею 43 цього Закону; 4) згідно з умовами, зазначеними в договорі про закупівлю, але не пізніше ніж протягом п’яти банківських днів з дня настання зазначених обставин. Кошти, що надійшли як забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо вони не повертаються учаснику у випадках, визначених цим Законом, підлягають перерахуванню до відповідного бюджету, а в разі здійснення закупівлі замовниками не за бюджетні кошти - перераховуються на рахунок таких замовників. On the basis of the provisions of Article 27 of the Law Participant-Competitor no later than the date of the contract on procurement must make a security for the performance of this contract. The amount of security for the performance of the contract is 3.0 per cent of the contract value. Term of validity of the contract performance security: is given for the term of validity of the contract to perform works on the object. Fulfillment of obligations under the contract is secured by a bank guarantee in paper form. The bank guarantee must be executed according to the requirements of the Decree of the Board of the National Bank of Ukraine dated 15.12. 2004 No.639 "On Approval of the Regulation on Procedures for Operations Performance by Banks for Guarantees in National and Foreign Currencies" and it is obligatory to include requisites containing name of purchase and /or its number on the authorized body web-site. Amendments to the text of the guarantee by the principal, beneficiary, guarantor bank may be made only in terms of extending the period of its validity, in connection with the extension of the work performance period. If the deadline for work execution is prolonged in accordance with the terms of Agreement the General Contractor is obliged to prolong the validity of security for performance of the contract for the appropriate period. Bidding winner is obliged to deposit the security for the performance of the contract no later than the date of signing the purchase contract. The Customer shall return the security for the performance of the procurement contract: 1) after the winner has performed the procurement procedure / simplified procurement of the procurement contract; 2) by court decision to return the contract security in case of declaring the results of procurement procedure/assigned purchase agreement invalid or procurement agreement worthless; 3) in cases specified in Article 43 of this Law; 4) according to the terms specified in the contract for the purchase, but no later than within five banking days from the day of occurrence of the specified circumstances. Funds received as security for the performance of the procurement contract, if they are not returned to the bidder in the cases specified by this Law, are subject to transfer to the relevant budget, and in the case of procurement by customers not for budget funds - are transferred to the account of such customers.
Publication date: 03 лютого 2022 21:15
Enquiries until: 24 лютого 2022 00:00
Complaints submission until: до 02 березня 2022 00:00
Time limit for receipt of tenders: 06 березня 2022 00:00

Information

Estimated total value: 380 682 665 UAH including VAT
Minimal lowering step: 1 903 413 UAH
Minimal lowering step, %: 0,50 %

Інформація про предмет закупівлі

Вид предмету закупівлі: Роботи


Scope of the procurement
Нове будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу з басейнами
New construction of a sports and recreation complex with swimming pools
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
4025 найменувань
ДСТУ Б Д.2.2 – 2012, ДСТУ Б Д.2.3 – 2012 «Реконструкція павільйону №19 (літер «Т»; інвентарний №10100019), виставкового павільйону №17 (літ. «17») для розміщення «Президентського університету», нового будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу з басейнами, реконструкції будівлі № 37 (літер «Ч»; інвентарний №01018902), реконструкція без змін функціонального призначення ставка біля будівлі №37 (літер «ІV» (цифра); інвентарний №110117/1 по проспекту Академіка Глушкова, 1 у Голосіївському районі м. Києва (III черга)» (ДК 021:2015:45300000-0 будівельно-монтажні роботи»)

Нове будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу з басейнами
Розгорнути Згорнути
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 03127, Україна, м. Київ, м. Київ, проспект Академіка Глушкова 1
ДК 021:2015: 45300000-0 — Будівельно-монтажні роботи

DSTU B D.2.2 - 2012, DSTU B D.2.3 - 2012 "Reconstruction of pavilion №19 (letter "T"; inventory №10100019), exhibition pavilion №17 (letter "17") to accommodate the "Presidential University", a new construction of a sports and recreation complex with swimming pools, reconstruction of the building № 37 (letters "H"; inventory №01018902), reconstruction of the pond without changes of functional purpose near the building №37 (letters "IV" (figure) ; inventory №111117/1 situated on 1 Academician Glushkov avenue in Holosiivskyi district of Kyiv (III stage)"(DK 021: 2015: 45300000-0 construction and installation works)

New construction of a sports and recreation complex with swimming pools
Розгорнути Згорнути
CPV: 45300000-0
Період постачання: по 31 грудня 2022

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%)
Підписання договору Замовник має право здійснити попередню оплату з урахуванням положень Постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» на строк не більше трьох місяців виконання Робіт (пункт 1 постанови КМУ № 1070 від 04.12.2019 - у разі оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів) у розмірі 30% вартості річного обсягу робіт. Попередня оплата здійснюється протягом 5 (п’яти) банківських днів після надходження відповідних коштів на реєстраційний рахунок Замовника, у встановленому законодавством порядку, з подальшим використанням зазначених коштів виконавцями робіт, виключно на цілі, визначені договором про закупівлю Аванс 5 Банківські 30
Виконання робіт Кінцеві розрахунки між Замовником та Підрядником здійснюються протягом 5 (п’яти) банківських днів, після виконання і приймання всіх передбачених цим Договором робіт. Пiсляоплата 5 Банківські 70

Тендерна документація

Критерії вибору переможця

Ціна: 100%

Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі:

Підстави для відмови в участі

1. Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі) або фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку
Стаття 17, частина 1, пункт 5
Стаття 17, частина 1, пункт 6
Учасник фізична особа підтверджує, що
Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку
Статус вимоги:
Активна
Дата створення вимоги: 03 лютого 2022 21:15
Учасник юридична особа підтверджує, що
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку
Статус вимоги:
Активна
Дата створення вимоги: 03 лютого 2022 21:15
2. Вчинення економічних правопорушень
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів
Стаття 17, частина 1, пункт 4
Стаття 6, частина 2, пункт 4
Стаття 50, пункт 1
Учасник підтверджує, що
Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів
Статус вимоги:
Активна
Дата створення вимоги: 03 лютого 2022 21:15
3. Вчинення корупційних правопорушень
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією
Стаття 17, частина 1, пункт 2
Стаття 17, частина 1, пункт 3
Учасник підтверджує, що
Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
Статус вимоги:
Активна
Дата створення вимоги: 03 лютого 2022 21:15
Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією
Статус вимоги:
Активна
Дата створення вимоги: 03 лютого 2022 21:15
4. Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Стаття 17, частина 1, пункт 12
Учасник підтверджує, що
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Статус вимоги:
Активна
Дата створення вимоги: 03 лютого 2022 21:15
5. Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
Учасник процедури закупівлі не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Стаття 17, частина 1, пункт 13
Учасник підтверджує, що
Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Статус вимоги:
Активна
Дата створення вимоги: 03 лютого 2022 21:15
Учасник підтверджує, що
Він має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Статус вимоги:
Активна
Дата створення вимоги: 03 лютого 2022 21:15
Сума існуючої заборгованості
Статус вимоги:
Активна
Дата створення вимоги: 03 лютого 2022 21:15
Характер існуючої заборгованості
Статус вимоги:
Активна
Дата створення вимоги: 03 лютого 2022 21:15
Причина виникнення існуючої заборгованості
Статус вимоги:
Активна
Дата створення вимоги: 03 лютого 2022 21:15
Учасник здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника
Статус вимоги:
Активна
Дата створення вимоги: 03 лютого 2022 21:15
6. Порушення справ про банкрутство
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура
Стаття 17, частина 1, пункт 8
Учасник підтверджує, що
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура
Статус вимоги:
Активна
Дата створення вимоги: 03 лютого 2022 21:15
7. Виявлення факту зв'язку учасника з іншими учасниками процедури або замовником
Підтверджує: закупівельник
Відноситься до: учасника
Тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника
Стаття 17, частина 1, пункт 7
Замовник підтверджує, що
Тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника
Статус вимоги:
Активна
Дата створення вимоги: 03 лютого 2022 21:15
8. Виявлення факту наміру впливу на прийняття рішення замовника
Підтверджує: закупівельник
Відноситься до: учасника
Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі
Стаття 17, частина 1, пункт 1
Замовник підтверджує, що
Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі
Статус вимоги:
Активна
Дата створення вимоги: 03 лютого 2022 21:15
9. Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)
Стаття 17, частина 1, пункт 9
Стаття 9, частина 2, пункт 9
Стаття 17, частина 1, пункт 10
Стаття 17, частина 1, пункт 11
Закон України "Про санкції"
Учасник підтверджує, що
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)
Статус вимоги:
Активна
Дата створення вимоги: 03 лютого 2022 21:15
Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"
Статус вимоги:
Активна
Дата створення вимоги: 03 лютого 2022 21:15
1. Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі) або фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку
Стаття 17, частина 1, пункт 5
Стаття 17, частина 1, пункт 6
Учасник фізична особа підтверджує, що
Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку
Статус вимоги:
Активна
Дата створення вимоги: 03 лютого 2022 21:15
Учасник юридична особа підтверджує, що
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку
Статус вимоги:
Активна
Дата створення вимоги: 03 лютого 2022 21:15
2. Вчинення економічних правопорушень
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів
Стаття 17, частина 1, пункт 4
Стаття 6, частина 2, пункт 4
Стаття 50, пункт 1
Учасник підтверджує, що
Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів
Статус вимоги:
Активна
Дата створення вимоги: 03 лютого 2022 21:15
3. Вчинення корупційних правопорушень
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією
Стаття 17, частина 1, пункт 2
Стаття 17, частина 1, пункт 3
Учасник підтверджує, що
Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
Статус вимоги:
Активна
Дата створення вимоги: 03 лютого 2022 21:15
Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
Статус вимоги:
Активна
Дата створення вимоги: 03 лютого 2022 21:15
4. Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Стаття 17, частина 1, пункт 12
Учасник підтверджує, що
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Статус вимоги:
Активна
Дата створення вимоги: 03 лютого 2022 21:15
5. Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
Учасник процедури закупівлі не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Стаття 17, частина 1, пункт 13
Учасник підтверджує, що
Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Статус вимоги:
Активна
Дата створення вимоги: 03 лютого 2022 21:15
Учасник підтверджує, що
Він має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Статус вимоги:
Активна
Дата створення вимоги: 03 лютого 2022 21:15
Він має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Статус вимоги:
Активна
Дата створення вимоги: 03 лютого 2022 21:15
Він має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Статус вимоги:
Активна
Дата створення вимоги: 03 лютого 2022 21:15
Він має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Статус вимоги:
Активна
Дата створення вимоги: 03 лютого 2022 21:15
Він має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Статус вимоги:
Активна
Дата створення вимоги: 03 лютого 2022 21:15
6. Порушення справ про банкрутство
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура
Стаття 17, частина 1, пункт 8
Учасник підтверджує, що
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура
Статус вимоги:
Активна
Дата створення вимоги: 03 лютого 2022 21:15
7. Виявлення факту зв'язку учасника з іншими учасниками процедури або замовником
Підтверджує: закупівельник
Відноситься до: учасника
Тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника
Стаття 17, частина 1, пункт 7
Замовник підтверджує, що
Тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника
Статус вимоги:
Активна
Дата створення вимоги: 03 лютого 2022 21:15
8. Виявлення факту наміру впливу на прийняття рішення замовника
Підтверджує: закупівельник
Відноситься до: учасника
Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі
Стаття 17, частина 1, пункт 1
Замовник підтверджує, що
Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі
Статус вимоги:
Активна
Дата створення вимоги: 03 лютого 2022 21:15
9. Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)
Стаття 17, частина 1, пункт 9
Стаття 9, частина 2, пункт 9
Стаття 17, частина 1, пункт 10
Стаття 17, частина 1, пункт 11
Закон України "Про санкції"
Учасник підтверджує, що
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)
Статус вимоги:
Активна
Дата створення вимоги: 03 лютого 2022 21:15
Статус вимоги:
Архівована
Дата створення вимоги: 03 лютого 2022 21:15
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)
Статус вимоги:
Активна
Дата створення вимоги: 03 лютого 2022 21:15
Статус вимоги:
Архівована
Дата створення вимоги: 03 лютого 2022 21:15
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)
Статус вимоги:
Активна
Дата створення вимоги: 03 лютого 2022 21:15
Статус вимоги:
Архівована
Дата створення вимоги: 03 лютого 2022 21:15

Вимоги до тендерної пропозиції:

Вимоги до тендерної пропозиції

Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції
Підтверджує: учасник
Відноситься до: закупівлі
Учасник підтверджує, що
Мова тендерної пропозиції українська

Забезпечення тендерних пропозицій
Підтверджує: учасник
Відноситься до: закупівлі
Учасник підтверджує, що
Вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій

Тендерна пропозиція учасника обов'язково супроводжується документом, що підтверджує надання забезпечення тендерної пропозиції, яке має бути подане у виді банківської гарантії в електронному форматі з накладенням кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП), уповноваженої особи банка-гаранта. У тексті (або колонтитулах) банківської гарантії має бути вказано посилання на програмний комплекс, яким накладено КЕП. При цьому, зазначений у тексті банківської гарантії підписант має співпадати з підписантом, який наклав КЕП. Основні вимоги до банківської гарантії: безвідклична, безумовна, згідно з якими первинне зобов'язання несе банк, форма та зміст банківської гарантії оформлюються відповідно до Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затвердженим Постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 639. Банківська гарантія повинна свідчити про безумовний обов'язок банку сплатити на користь замовника суму забезпечення тендерної пропозиції при виникненні обставин, зазначених у тендерній документації, а також містити строк її дії, назву предмета закупівлі, назву учасника та його код за ЄДРПОУ. Банківська гарантія повинна бути видана обслуговуючим банком, реквізити якого зазначені в довідці яка містить відомості про учасника. Розмір забезпечення тендерної пропозицій 0.5% 1 903 413грн. 00 коп. Реквізити Замовника: Назва: Національний комплекс «Експоцентр України»; Код ЄДРПОУ: 21710384; Інформація про банківські реквізити Замовника для оформлення забезпечення тендерної пропозиції (за потреби) надається за письмовим запитом. Гарантія повинна бути видана банком-гарантом на умовах грошового забезпечення (покриття) з метою забезпечення виконання зобов'язання за гарантією в повному обсязі у разі настання випадків, передбачених частиною 3 статті 25 Закону. Грошове забезпечення (покриття) гарантії повинно бути підтверджено оригіналом довідки (листа, тощо), виданої банком-гарантом (надається у складі тендерної пропозиції), завіреної печаткою банку-гаранту та підписом уповноваженої особи банку-гаранту, яка повинна містити реквізити гарантії, забезпеченої грошовим забезпеченням (покриттям), дату видачі такої довідки, найменування принципала, його ідентифікаційний код, а також свідчити про забезпечення гарантії відповідним покриттям в розмірі, що дорівнює сумі банківської гарантії. Також, для підтвердження наявності грошового покриття надається сканований оригінал або копію платіжного документа, що підтверджує перерахування коштів на тендерне забезпечення (покриття за даною гарантією). Строк дії забезпечення тендерної пропозиції має відповідати строку дії пропозиції, а саме протягом 120 днів з дати кінцевого строку подання пропозицій, про що учасником у складі тендерної пропозиції надається гарантійний лист. Усі витрати, пов'язані з оформленням та поданням забезпечення тендерної пропозиції, здійснюються за рахунок коштів учасника, про що учасником має бути поданий лист в довільній формі. До закінчення встановленого у тендерній документації строку, замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії тендерної пропозиції та її забезпечення у формі банківської гарантії відповідно до строку, на який продовжено тендерну пропозицію Учасника, про що у складі тендерної пропозиції Учасник надає довідку довільної форми про погодження з продовженням строку дії тендерної пропозиції та її забезпечення у формі банківської гарантії у разі отримання відповідної вимоги від замовника. Подання, отримання банківської гарантії здійснюється відповідно до положень Закону У країни «Про електронні документи та електронний документообіг». Пропозиції, що не супроводжуються забезпеченням пропозиції або форма та зміст такого забезпечення не відповідає вимогам тендерної документації, відхиляються замовником. Разом з електронною банківською гарантією Учасник надає документ(и), що підтверджує повноваження особи, яка підписує банківську гарантію, які повинні бути подані у вигляді сканованого оригіналу чи сканованої копії, завіреної банком. Тендерні пропозиції, що не супроводжуються забезпеченням тендерної пропозиції, відхиляються Замовником. Банк, яким видана гарантія, за офіційними даними НБУ повинен бути платоспроможним та не знаходитись в стадії ліквідації. В складі тендерної пропозиції має міститися лист від банку-гаранта щодо платоспроможності банку та не знаходження його в стадії ліквідації. The bidder's bid must be accompanied by a document confirming the provision of security for the bid, which must be submitted in the form of a bank guarantee in electronic format with the application of a qualified electronic signature (hereinafter - QES), the authorized person of the guarantor bank. The reference to software package used for the QES overlay should be provided in the text (or on headers or footers) of the bank guarantee. In this case, the signatory stated in the text of the bank guarantee must be identical to the signatory who has applied the QES. The main requirements for a bank guarantee: irrevocable, unconditional, according to which the primary obligation is borne by the bank, the form and content of the bank guarantee must be executed in accordance with the Regulations on the procedure of execution by banks of operations for guarantees in national and foreign currencies, approved by the Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine dated 15. 12.2004 № 639. The bank guarantee must testify to the unconditional obligation of the bank to pay to the customer the amount of security of the tender offer in the event of circumstances specified in the tender documentation, and also it should contain the term of its validity, the name of the subject of purchase, the name of participant and its code of EDRPOU. The bank guarantee must be issued by a servicing bank, the details of which are listed in the notice containing information about the participant. Amount of security for the tender offer 1 903 413 hrn. 00 kop. Details of the Customer: Name: National Complex "Expocenter of Ukraine"; EDRPOU code: 21710384; Information about bank requisites of the Customer for execution of security for the tender offer (for order) is available upon written request. The guarantee must be issued by the guarantor bank on the terms of cash security (coverage) for the fulfillment of obligations under the guarantee in full in case of occurrence of events specified in part 3 of Article 25 of the Law. Cash security (coverage) of the guarantee must be confirmed by the original certificate (letter, etc.) issued by a guarantor bank (provided as part of a tender offer), certified by the seal of the guarantor bank and the signature of the authorized representative of the guarantor bank, which must contain the requisites of guarantee secured by cash security (coverage), the date of issue of such a certificate, the name of the principal, his identification code, as well as it must testify to the provision of the guarantee with appropriate coverage in the amount equal to the amount of the bank guarantee. Also, to confirm the availability of cash coverage, a scanned original or a copy of the payment document confirming the transfer of funds to the tender security (coverage under this guarantee) is provided. The duration of the security tender offer should correspond to the duration of the offer, namely within 120 days from the date of the deadline for submission of bids, which the participant in the composition of the tender offer shall be provided with a guarantee list. All costs associated with the execution and submission of the tender offer are covered by the bidder, as evidenced by the participant in the form of a letter of guarantee. Until the end of the period of time specified in the tender documents, the contractor has the right to request from the participants for extension of the duration of the tender offer and its security in the form of a bank guarantee according to the time for which the renewal of the tender offer of the Participant, The Bidder submits a notice in written form confirming the extension of validity term of the tender offer and its ensuring in the form of a bank guarantee in case of receipt of a respective request from the Customer. Submission and receipt of bank guarantees shall be in accordance with the provisions of the Law of the country "On electronic documents and electronic document management. Proposals that are not accompanied by support for the proposal or the form and content of such support does not meet the requirements of the tender documents are withdrawn by the Customer. Along with the electronic bank guarantee, the Bidder shall provide the document(s) confirming the authority of the person signing the bank guarantee, which must be submitted in the form of the scanned original or scanned copy certified by the bank. Tender bids that are not accompanied by a security for the tender bid shall be withdrawn by the Customer. The Bank, by which the guarantee was issued, according to official NBU data should be repayable and not be in the liquidation stage. The tender proposal must include a list from the guarantor bank to ensure that the bank is solvent and not in the stage of liquidation.

Сума забезпечення: 1903413 UAH

Умови укладання договору про закупівлю:

Умови укладання договору про закупівлю

Забезпечення виконання договору
Підтверджує: переможець
Відноситься до: закупівлі
Учасник підтверджує, що
Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю
На підставі положень статті 27 Закону Учасник-Переможець не пізніше дати укладання договору про закупівлю повинен внести забезпечення виконання цього договору. Розмір забезпечення виконання договору становить 3% від вартості договору. Строк дії забезпечення виконання договору: надається на строк дії договору виконання робіт на об’єкті. Виконання зобов’язань по договору забезпечується банківською гарантією у паперовому вигляді. Банківська гарантія повинна бути оформлена відповідно до вимог постанови правління національного банку України від 15.12.2004 №639 «Про затвердження положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах» та обов’язково містити реквізити щодо назви закупівлі та/або її номеру на веб-порталі Уповноваженого органу. Внесення змін до тексту гарантії принципалом, бенефіціаром, банком-гарантом, можливо тільки в частині продовження строку її дії, у зв’язку з продовженням строку виконання робіт. У разі продовження строку виконання робіт згідно з умовами Договору Генпідрядник зобов’язаний продовжити дію забезпечення виконання договору на відповідний строк. Переможець торгів повинен внести забезпечення виконання договору не пізніше дати укладення договору про закупівлю. Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю: 1) після виконання переможцем процедури закупівлі/спрощеної закупівлі договору про закупівлю; 2) за рішенням суду щодо повернення забезпечення договору у випадку визнання результатів процедури закупівлі/спрощеної закупівлі недійсними або договору про закупівлю нікчемним; 3) у випадках, передбачених статтею 43 цього Закону; 4) згідно з умовами, зазначеними в договорі про закупівлю, але не пізніше ніж протягом п’яти банківських днів з дня настання зазначених обставин. Кошти, що надійшли як забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо вони не повертаються учаснику у випадках, визначених цим Законом, підлягають перерахуванню до відповідного бюджету, а в разі здійснення закупівлі замовниками не за бюджетні кошти - перераховуються на рахунок таких замовників. On the basis of the provisions of Article 27 of the Law Participant-Competitor no later than the date of the contract on procurement must make a security for the performance of this contract. The amount of security for the performance of the contract is 3.0 per cent of the contract value. Term of validity of the contract performance security: is given for the term of validity of the contract to perform works on the object. Fulfillment of obligations under the contract is secured by a bank guarantee in paper form. The bank guarantee must be executed according to the requirements of the Decree of the Board of the National Bank of Ukraine dated 15.12. 2004 No.639 "On Approval of the Regulation on Procedures for Operations Performance by Banks for Guarantees in National and Foreign Currencies" and it is obligatory to include requisites containing name of purchase and /or its number on the authorized body web-site. Amendments to the text of the guarantee by the principal, beneficiary, guarantor bank may be made only in terms of extending the period of its validity, in connection with the extension of the work performance period. If the deadline for work execution is prolonged in accordance with the terms of Agreement the General Contractor is obliged to prolong the validity of security for performance of the contract for the appropriate period. Bidding winner is obliged to deposit the security for the performance of the contract no later than the date of signing the purchase contract. The Customer shall return the security for the performance of the procurement contract: 1) after the winner has performed the procurement procedure / simplified procurement of the procurement contract; 2) by court decision to return the contract security in case of declaring the results of procurement procedure/assigned purchase agreement invalid or procurement agreement worthless; 3) in cases specified in Article 43 of this Law; 4) according to the terms specified in the contract for the purchase, but no later than within five banking days from the day of occurrence of the specified circumstances. Funds received as security for the performance of the procurement contract, if they are not returned to the bidder in the cases specified by this Law, are subject to transfer to the relevant budget, and in the case of procurement by customers not for budget funds - are transferred to the account of such customers.
15 лютого 2022 11:56
Файл з підписом Друкувати оголошення PDF
03 лютого 2022 21:15
Відомість об'ємів робіт.rtf
03 лютого 2022 21:15
Додаток 1.docx
03 лютого 2022 21:15
Додаток 2.docx
03 лютого 2022 21:15
Додаток 3.docx
03 лютого 2022 21:15
Додаток 4.docx
03 лютого 2022 21:15
Додаток 5.docx
03 лютого 2022 21:15
Додаток 6.docx
03 лютого 2022 21:15
Додаток 7.docx
03 лютого 2022 21:15
Додаток 8.docx
03 лютого 2022 21:15
Додаток 9.docx
03 лютого 2022 21:15
Додаток 10.docx
03 лютого 2022 21:15
Додаток 11.docx
03 лютого 2022 21:15
Тендерна Документація.doc
15 лютого 2022 11:56
Файл з підписом Друкувати оголошення PDF
03 лютого 2022 21:24
Файл з підписом Друкувати оголошення PDF
03 лютого 2022 21:15
Відомість об'ємів робіт.rtf
03 лютого 2022 21:15
Додаток 1.docx
03 лютого 2022 21:15
Додаток 2.docx
03 лютого 2022 21:15
Додаток 3.docx
03 лютого 2022 21:15
Додаток 4.docx
03 лютого 2022 21:15
Додаток 5.docx
03 лютого 2022 21:15
Додаток 6.docx
03 лютого 2022 21:15
Додаток 7.docx
03 лютого 2022 21:15
Додаток 8.docx
03 лютого 2022 21:15
Додаток 9.docx
03 лютого 2022 21:15
Додаток 10.docx
03 лютого 2022 21:15
Додаток 11.docx
03 лютого 2022 21:15
Тендерна Документація.doc

Роз’яснення до процедури

Запитання до процедури

пропозиція щодо внесення змін до ТД
Дата подання: 10 лютого 2022 17:42
Дата відповіді: 14 лютого 2022 17:17
Умови Додатку 3 вказують на обов’язок надання учасниками гарантійного листа про те, що гарантує досягнення об’єктом капітального ремонту якості закінчених робіт та можливість експлуатації об'єкта протягом гарантійного терміну, який становить 60 місяців від дати підписання останнього Акту виконаних робіт, за умови дотримання правил експлуатації конструкції та матеріалів, застосованих при виконанні робіт. Маю зазначити, що словосполучення «капітальний ремонт» краще замінити на реконструкцію, так як відповідно до предмету будівництва видом будівельних робіт є реконструкція, а не капітальний ремонт. Крім того, гарантійний термін має становити не менше 10 років, на що вказує як Постанова КМУ № 668 від 1 серпня 2005 р. відповідно до якої визначають порядок укладення та виконання договорів підряду на проведення робіт з нового будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об’єкта будівництва (ст. 103 «Гарантійний строк експлуатації об'єкта будівництва становить десять років від дня його прийняття замовником, якщо більший гарантійний строк не встановлений договором підряду), так і численна практика моніторингів Держаудитслужби з цього питання.
Розгорнути Згорнути
Відповідь: Доброго дня, дякуємо за запитання, відповідно до нього будуть внесені відповідні зміни.
Щодо участі у закупівлі об'єднання підприємств
Дата подання: 15 лютого 2022 15:04
Дата відповіді: 17 лютого 2022 11:21
За умовами додатків до Тендерної документації у вказаній закупівлі може брати участь об'єднання учасників. Разом з тим, Тендерною документацією не передбачено жодних вимог до такого об'єднання. З урахуванням наведеного, просимо повідомити чи потребує таке об'єднання юридичного формлення (реєстрації юридичної особи) та вимоги до організаційно-правової форми об'єднання підприємств? Чи для участі у закупівлі декільком учасникам достатньо укласти угоду про спільні наміри щодо реалізації цього проекту?
Розгорнути Згорнути
Відповідь: На Ваше запитання надаємо наступну відповідь. Відповідно до Тендерної документації всі інші терміни та умови не визначені в цій документації визначаються відповідно до умов діючого законодавства про публічні закупівлі. П. 37, ч. 1 ст. 1 ЗУ "Про публічні закупівлі" визначено, що учасник процедури закупівлі/спрощеної закупівлі (далі - учасник) - фізична особа, фізична особа - підприємець чи юридична особа - резидент або нерезидент, у тому числі об’єднання учасників, яка подала тендерну пропозицію/пропозицію або взяла участь у переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі.

Для цілей цього Закону до об’єднання учасників належать:

1) окрема юридична особа, створена шляхом об’єднання юридичних осіб - резидентів;

2) окрема юридична особа, створена шляхом об’єднання юридичних осіб (резидентів та нерезидентів);

3) об’єднання юридичних осіб - нерезидентів із створенням або без створення окремої юридичної особи; Таким чином, у випадку, якщо обидві юридичні особи, що входять до складу об'єднання є резидентами України - вони можуть приймати участь у складі об'єднання - окремої юридичної особи. Якщо обидва учасники є нерезидентами України - вони можуть приймати участь у формі об'єднання без створення юридичної особи.
щодо умов ТД
Дата подання: 23 лютого 2022 19:21
Замовником у четвертому абзаці пункту 3.6 Розділу 3 тендерної документації зазначено, що «Товари, роботи і послуги, зазначені у тендерній пропозиції, але не визначені у ціні, будуть вважатися такими, що враховані в ціні тендерної пропозиції, і оплачуватися окремо Замовником не будуть.» Просимо надати роз’яснення, яким чином товари, роботи і послуги можуть бути зазначені у тендерній пропозиції, але їх вартість не передбачена у ціні пропозиції? Також просимо надати роз’яснення: у яких документах можуть бути зазначені роботи і послуги не визначені у ціні та які надаються у складі документів тендерної пропозиції?
Розгорнути Згорнути
Відповідь відсутня
Щодо умов ТД
Дата подання: 23 лютого 2022 19:22
Замовником у восьмому абзаці пункту 3.6 Розділу 3 тендерної документації зазначено вимогу, що в складі тендерної пропозиції учасник торгів має надати гарантійний лист щодо надання сертифікатів при виконанні робіт. Просимо замовника внести зміни в тендерну документацію доповнивши вимогу, наданням саме КОПІЙ СЕРТИФІКАТІВ, оскільки оригінали сертифікатів є в наявності лише у виробника, а не в кінцевого споживача, яким в даному випадку являється учасник.
Розгорнути Згорнути
Відповідь відсутня
Щодо умов ТД
Дата подання: 23 лютого 2022 19:23
Замовником у десятому абзаці пункту 3.6 Розділу 3 тендерної документації зазначено, що учасники надають інформаційну довідку в довільній формі про якість матеріалів, що будуть застосовуватись при виконанні робіт (зносостійкість, термін служби, екологічна чистота). У даній інформаційній довідці необхідно зазначити, що якість матеріалів, виробів і конструкцій, що будуть застосовані в процесі будівництва, відповідатиме вимогам відповідних діючих норм і стандартів та проектній документації. Просимо Замовника надати роз’яснення, яким чином, на момент подачі пропозиції, заначити зносостійкість, термін служби, екологічну чистоту того чи іншого матеріалу, що буде застосовуватись при виконанні робіт, для підтвердження його якості, якщо усі матеріали будуть придбаватися після укладення договору?
Розгорнути Згорнути
Відповідь відсутня
Щодо умов ТД
Дата подання: 23 лютого 2022 19:24
Замовником в одинадцятому абзаці пункту 3.6 Розділу 3 тендерної документації передбачено надання сертифікату на систему управління якістю Учасника ДСТУ ISO 9001:2015 який підтверджує, що система управління якістю Учасника стосовно виконання будівельних робіт (надання послуг з організації будівництва) відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 та який буде діяти протягом всього строку виконання робіт. Просимо Замовника прибрати вимогу щодо дійсності сертифікату протягом всього строку виконання робіт, оскільки такі сертифікати видаються на 3 роки із щорічним підтвердженням його терміну дії (чинності). Отже, ми, як потенційний Учасник, маємо зазначений сертифікат виданий на 3 роки з терміном дії до серпня місяця 2022 року. Термін його дії буде продовжено на наступний рік у серпні місяці 2022 року за результатами щорічного підтвердження. Тому, для недопущення дискримінації учасників, просимо Замовника внести зміни до абзацу 11 Розділу 3 тендерної документації, шляхом видалення вимоги щодо дійсності сертифікату протягом всього строку виконання робіт.
Розгорнути Згорнути
Відповідь відсутня
Щодо умов ТД
Дата подання: 23 лютого 2022 19:24
Замовником в дванадцятому абзаці пункту 3.6 Розділу 3 тендерної документації встановлено вимогу, що: «Після закінчення робіт з КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ об’єкту територію необхідно очистити від будівельного сміття». Доцільно замовнику внести зміни до тендерної документації, замінивши вираз «РОБІТ З КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ» на вираз «РОБІТ З РЕКОНСТРУКЦІЇ», відповідно до виконання робіт за предметом закупівлі.
Розгорнути Згорнути
Відповідь відсутня
Щодо умов ТД
Дата подання: 23 лютого 2022 19:26
Замовником у третьому абзаці пункту 4.2 Розділу 4 зазначено: «Під час розкриття тендерних пропозицій автоматично розкривається вся інформація, зазначена в пропозиціях учасників, та формується перелік учасників у порядку від найнижчої до найвищої запропонованої ними ціни/приведеної ціни. Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником конфіденційною. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 і вимогам, установленим статтею 17 цього Закону.». Просимо звернути увагу Замовника, що викладена ним інформація відноситься виключно до процедури закупівлі ВІДКРИТІ ТОРГИ. Для відповідності тендерної документації вимогам ЗУ «Про публічні закупівлі», враховуючи те, що оголошення оприлюднено відповідно до ч. 3 ст. 10 цього Закону, тобто процедура закупівлі оголошена як «ВІДКРИТІ ТОРГИ З ПУБЛІКАЦІЄЮ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ», доцільно замовнику дану вимогу привести у відповідність до абз. 3 ч. 1 ст. 28 цього Закону.
Розгорнути Згорнути
Відповідь відсутня
Щодо умов ТД
Дата подання: 23 лютого 2022 19:27
Замовником у складі документів тендерної пропозиції вимагається надання Тендерної пропозиції, складеної за формою відповідно до Додатку № 3 до тендерної документації, від якої не повинен відступати учасник та у п. 1.5 якої необхідно зазначити ціну тендерної пропозиції. Оскільки дана процедура закупівлі оголошена як «відкриті торги з публікацією англійською мовою», яка прямо забороняє вказувати цінові показники у документах тендерної пропозиції, просимо Замовника вилучити п. 1.5. форми «Тендерна пропозиція» Додатку №3 до тендерної документації шляхом внести змін до неї.
Розгорнути Згорнути
Відповідь відсутня
Щодо умов ТД
Дата подання: 23 лютого 2022 19:27
Замовником у складі документів тендерної пропозиції вимагається надання Тендерної пропозиції, складеної за формою відповідно до Додатку №3 до тендерної документації, від якої не повинен відступати учасник, з Додатками: договірна ціна; локальні кошториси; підсумкова відомість ресурсів; зведений кошторисний розрахунок; календарний графік виконання робіт. Оскільки дана процедура закупівлі оголошена як «відкриті торги з публікацією англійською мовою», яка прямо забороняє вказувати цінові показники у документах тендерної пропозиції, просимо Замовника внести зміни до тендерної документації та вилучити Додатки до форми «Тендерна пропозиція» Додатку №3 до тендерної документації, оскільки зазначені документи містять цінові показники.
Розгорнути Згорнути
Відповідь відсутня
Щодо умов ТД
Дата подання: 23 лютого 2022 19:28
Замовником у складі документів тендерної пропозиції вимагається надання документу за формою «Тендерна пропозиція», складеного відповідно до Додатку №3 до тендерної документації, у абзаці 2 якого зазначено, що «Ціна вказується з урахуванням усіх обов’язкових платежів, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені протягом строку поставки ТОВАРУ». Просимо Замовника надати роз’яснення про поставку якого товару йдеться у даному пункті, якщо предметом закупівлі є реконструкція робіт по об’єкту?
Розгорнути Згорнути
Відповідь відсутня
Щодо умов ТД
Дата подання: 23 лютого 2022 19:29
Замовником у складі документів тендерної пропозиції, відповідно до Додатку №8 до тендерної документації, вимагається надання розрахунку договірної ціни з розрахунками в електронному вигляді в форматі EXCEL та у електронному вигляді у програмному комплексі АВК, або «Будівельні технології – СМЕТА» або у програмному комплексі, який взаємодіє з ними в частині розрахунків договірних цін. Оскільки дані розрахунки містять цінові показники, а закупівля оголошена як «ВІДКРИТІ ТОРГИ З ПУБЛІКАЦІЄЮ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ» відповідно до ч. 3 ст. 10 ЗУ «Про публічні закупівлі», тому дана вимога прямо суперечить ст. 28 Закону, яка забороняє розкривати ціну тендерної пропозиції у день і час закінчення строку подання тендерних пропозицій. Замовнику слід внести зміни до вимог Додатку №8 до тендерної документації шляхом вилучення даної вимоги.
Розгорнути Згорнути
Відповідь відсутня
Щодо умов ТД
Дата подання: 23 лютого 2022 19:30
Просимо Замовника привести у відповідність проект договору, викладеного у Додатку 11 до тендерної документації, замінивши у пунктах 6.1, 9.4 та 15.9 капітальний ремонт на реконструкцію, відповідно до предмету закупівлі.
Відповідь відсутня
Щодо умов ТД
Дата подання: 23 лютого 2022 19:30
Замовником у п. 4.4.18. проекту договору, викладеного у Додатку 11 до тендерної документації, передбачено, що «За свій рахунок, протягом чинності Договору, обов’язково проходити експертизу підписаних актів виконаних робіт у сертифікованих експертів.». Разом з тим п. 15.10 даного договору зазначено, що «За порушення обов’язку за свій рахунок, протягом чинності Договору, проходити експертизу підписаних актів виконаних робіт сертифікованими експертами, Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі 10 % (десяти відсотків) від вартості робіт згідно з актами виконаних робіт.». Виходячи з вищевикладеного просимо замовника надати роз’яснення: якими нормативно-правовими актами, керувався замовник при встановленні даних вимог?
Розгорнути Згорнути
Відповідь відсутня
Щодо умов ТД
Дата подання: 23 лютого 2022 19:31
Замовником у п. 4.4.18. проекту договору, викладеного у Додатку 11 до тендерної документації, передбачено, що «За свій рахунок, протягом чинності Договору, обов’язково проходити експертизу підписаних актів виконаних робіт у сертифікованих експертів.». Разом з тим п. 15.10 даного договору зазначено, що «За порушення обов’язку за свій рахунок, протягом чинності Договору, проходити експертизу підписаних актів виконаних робіт сертифікованими експертами, Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі 10 % (десяти відсотків) від вартості робіт згідно з актами виконаних робіт.». Виходячи з вищевикладеного просимо замовника надати роз’яснення: яку саме експертизу підписаних актів виконаних робіт має провести учасник?
Розгорнути Згорнути
Відповідь відсутня
Щодо умов ТД
Дата подання: 23 лютого 2022 19:32
Замовником у п. 4.4.18. проекту договору, викладеного у Додатку 11 до тендерної документації, передбачено, що «За свій рахунок, протягом чинності Договору, обов’язково проходити експертизу підписаних актів виконаних робіт у сертифікованих експертів.». Разом з тим п. 15.10 даного договору зазначено, що «За порушення обов’язку за свій рахунок, протягом чинності Договору, проходити експертизу підписаних актів виконаних робіт сертифікованими експертами, Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі 10 % (десяти відсотків) від вартості робіт згідно з актами виконаних робіт.». Виходячи з вищевикладеного просимо замовника надати роз’яснення: які саме сертифіковані експерти мають право проводити експертизу підписаних актів виконаних робіт?
Розгорнути Згорнути
Відповідь відсутня
Щодо умов ТД
Дата подання: 23 лютого 2022 19:33
Замовником у п. 4.4.18. проекту договору, викладеного у Додатку 11 до тендерної документації, передбачено, що «За свій рахунок, протягом чинності Договору, обов’язково проходити експертизу підписаних актів виконаних робіт у сертифікованих експертів.». Разом з тим п. 15.10 даного договору зазначено, що «За порушення обов’язку за свій рахунок, протягом чинності Договору, проходити експертизу підписаних актів виконаних робіт сертифікованими експертами, Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі 10 % (десяти відсотків) від вартості робіт згідно з актами виконаних робіт.». Виходячи з вищевикладеного просимо замовника надати роз’яснення: 1) якими нормативно-правовими актами, керувався замовник при встановленні даних вимог? 2) які саме сертифіковані експерти мають право проводити експертизу підписаних актів виконаних робіт? 3) яку саме експертизу підписаних актів виконаних робіт має провести учасник (технічну, будівельну, будівельно-технічну, почеркознавчу, фінансову, тощо)? 4) які документи повинні підтверджувати проведення експертизи підписаних актів виконаних робіт?
Розгорнути Згорнути
Відповідь відсутня
Щодо умов ТД
Дата подання: 23 лютого 2022 19:33
Замовником у п. 7.2 проекту договору, викладеного у Додатку 11 до тендерної документації, передбачено, що «Підрядник протягом одного робочого дня з моменту отримання відповідної вимоги, зобов’язаний надати Замовнику оригінали документів (сертифікати відповідності, свідоцтва про визнання відповідності) на матеріали та (або) конструкції та (або) вироби, що використовуються або будуть використовуватись Підрядником при виконанні робіт, передбачених Договором». Просимо замовника внести зміни в тендерну документацію доповнивши вимогу п. 7.2 проекту договору щодо надання саме КОПІЙ СЕРТИФІКАТІВ ВІДПОВІДНОСТІ, СВІДОЦТВ ПРО ВИЗНАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ, оскільки ОРИГІНАЛИ сертифікатів і свідоцтв є в наявності лише у виробника, а не в кінцевого споживача, яким в даному випадку являється учасник.
Розгорнути Згорнути
Відповідь відсутня
Щодо умов ТД
Дата подання: 23 лютого 2022 19:34
Просимо замовника привести у відповідність п. 14.2.1. та 14.2.2 проекту договору викладеного у Додатку 11 до тендерної документації замінивши генпідрядника на підрядника, відповідно до преамбули проекту договору.
Відповідь відсутня
Розгорнути всі запитання: 19 Згорнути запитання

Інформація про відміну

Виконано
Дата оприлюднення: 27 червня 2022 11:28
Кінець періоду оскарження: 08 липня 2022 00:00
Дата відміни: 08 липня 2022 00:01
Причина відміни: неможливість здійснення закупівлі унаслідок непереборної сили
Коментар щодо відміни: Здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії непереборної сили. Таким чином Замовник-ініціатор відміняє Закупівлю відповідно до пункту 1 частини 5 статті 32 Закону України «Про публічні закупівлі» (якщо здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії непереборної сили)
Документи:
27 червня 2022 11:28
Електронний підпис
27 червня 2022 11:27
Протокол.pdf