Спробуйте новий дизайн сторінки тендера

arrow_right_alt

Звернення до Держаудитслужби

Оберіть

Контактна інформація

Дані про місцезнаходження та Email будуть доступні лише працівникам Державної аудиторської служби України

Електронний підпис

Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О141602 Сокаль-Стоянів км 24+100 – км 26+400, км 31+600 – км 38+156 Радехівського району Львівської області (ДК 021:2015:45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)
Current average repair of the public road of local significance О141602 Socal - Stoyaniv, km 24 + 100 - km 26 + 400, km 31+600 – km 38+156 Radehiv district, Lviv region (DK 021: 2015: 45230000-8 - Construction of pipelines, communication lines and power lines, highways, roads, airfields and railways; leveling of surfaces)
Очікувана вартість
66 445 487,00 UAH
UA-2021-01-25-003967-b c265b716ebcb447499bd32423b7cab6e
Відкриті торги з публікацією англійською мовою    Завершена
Електронний підпис накладено. Перевірити

Перевірка підпису

Контакти

Макаревич Марія Романівна

+380322999141 lodatenderdorogy@gmail.com

Державна аудиторська служба України

Знайшли порушення законодавства у сфері закупівель?

Оголошення про проведення

Tender notice
Друкувати оголошення PDFHTML
Друкувати звіт про результати проведення процедури PDFHTML

Інформація про замовників

Purchasing Body
Найменування: Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації
Код ЄДРПОУ: 43493483
Місцезнаходження: 79008, Україна , Львівська область обл., Львів, вул. В. Винниченка, 18
Контактна особа: Макаревич Марія Романівна
+380322999141
lodatenderdorogy@gmail.com
Категорія: Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Official name: Department of Road Economy of Lviv Regional State Administration
National ID: 43493483
Contact point: Makarevych Mariia
+380322999141
lodatenderdorogy@gmail.com

Інформація про процедуру

Milestones
Дата оприлюднення: 25 січня 2021 12:37
Звернення за роз’ясненнями: до 22 лютого 2021 00:00
Оскарження умов закупівлі: до 28 лютого 2021 00:00
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 04 березня 2021 09:00
Початок аукціону: 07 квітня 2021 15:53
Очікувана вартість: 66 445 487,00 UAH з ПДВ
Розмір мінімального кроку пониження ціни: 332 227,44 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: 0,50%
Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції: Мова тендерної пропозиції українська
Вид тендерного забезпечення: Електронна гарантія
Сума тендерного забезпечення: 332227 UAH
Publication date: 25 січня 2021 12:37
Enquiries until: 22 лютого 2021 00:00
Complaints submission until: до 28 лютого 2021 00:00
Time limit for receipt of tenders: 04 березня 2021 09:00

Information

Estimated total value: 66 445 487 UAH including VAT
Minimal lowering step: 332 227 UAH
Minimal lowering step, %: 0,50 %

Інформація про предмет закупівлі

Вид предмету закупівлі: Послуги


Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь


Scope of the procurement
Місцезнаходження Замовника: 79008, Україна , Львівська область обл., Львів, вул. В. Винниченка, 18. Категорія замовника Департаменту дорожнього господарства Львівській обласної державної адміністрації – відповідно до п.1 ч.4. ст. 2 Закону України "Про публічні закупівлі" в новій редакції від 19.04.2020р. Інформація про умови надання забезпечення тендерних пропозицій. Забезпечення тендерної пропозиції. Замовник вимагає надання забезпечення тендерної пропозиції у формі оригіналу безумовної та безвідкличної банківської гарантії (у вигляді електронного документу з накладеним електронним цифровим підписом/ кваліфікованим електронним підписом, який є доступним для перегляду та перевірки без необхідності використання окремого програмного продукту), що має містити ствердження про виконання зобов’язань щодо сплати відповідних коштів замовнику (р/р UA 41 820172 0 355159015088057620 у ДКСУ у м.Київ, МФО – 820172, ЄДРПОУ 43493483) у випадках, передбачених у частині третій статті 25 Закону. Банківська гарантія, сформульована іншим чином, призведе до відхилення тендерної пропозиції. Банківська гарантія повинна бути видана банком, який має відповідну ліцензію на здійснення банківських послуг та не перебуває на стадії ліквідації. Крім того банківська гарантія повинна бути безумовною та безвідкличною, обов’язково містити реквізити щодо назви закупівлі та її номеру на вебпорталі Уповноваженого органу. Розмір забезпечення тендерної пропозиції становить – 332 227,00 (триста тридцять дві тисячі двісті двадцять сім) гривень 00 коп. Строк дії забезпечення тендерної пропозиції повинен бути не меншим, ніж строк дії тендерної пропозиції. В разі продовження строку дії тендерної пропозиції, строк дії забезпечення тендерної пропозиції повинен бути продовжений учасником на відповідний строк. Усі витрати, пов’язані з наданням забезпечення тендерної пропозиції покладаються на учасника. Тендерна пропозиція, що не містить підтвердження надання учасником забезпечення тендерної пропозиції, відхиляється замовником. 3.Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції Забезпечення тендерної пропозиції повертається учаснику у разі: - закінчення строку дії тендерної пропозиції та забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного в тендерній документації; - укладення договору про закупівлю з учасником, який став переможцем процедури закупівлі (крім переговорної процедури закупівлі); - відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її подання; - закінчення тендеру в разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції/пропозиції. Забезпечення тендерної пропозиції не повертається у разі: - відкликання тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними; - непідписання договору про закупівлю учасником, який став переможцем тендеру; - ненадання переможцем процедури закупівлі (крім переговорної процедури закупівлі) у строк, визначений частиною шостою статті 17 цього Закону, документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 цього Закону; - ненадання переможцем процедури закупівлі (крім переговорної процедури закупівлі) забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією. За зверненням учасника, яким було надано забезпечення тендерної пропозиції, замовник повідомляє установу, що видала такому учаснику гарантію, про настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції протягом п’яти днів з дня настання однієї з підстав, визначених частиною четвертою цієї статті. Кошти, що надійшли як забезпечення тендерної пропозиції, якщо вони не повертаються учаснику у випадках, визначених цим Законом, підлягають перерахуванню до відповідного бюджету.
Розгорнути Згорнути
Customer's location: 79008, Ukraine, Lviv region, Lviv, V. Vynnychenka St.,18. Customer‘s category of the Department of Roads of the Lviv Regional State Administration - in accordance with paragraph 1 part 4. Art. 2 of the Law of Ukraine "On Public Procurement" in the new edition from 19.04.2020 . The customer requires the provision of tender security in the form of the original unconditional and irrevocable bank guarantee (in the form of an electronic document with an electronic digital signature / qualified electronic signature, which is available for viewing and verification without the necessity to use a separate software product), which has to contain statement on fulfillment of obligations to pay the relevant funds to the customer (r / r UA 41 820172 0 355159015088057620 in the SЕSU in Kyiv, MFO - 820172, USREOU 43493483) in the cases provided for in part three of Article No. 25 of the Law. A bank guarantee formulated in another way will lead to rejection of the tender offer. The bank guarantee must be issued by a bank that has the appropriate license to exercise banking services and is not in the process of liquidation. in addition, the bank guarantee must be unconditional and irrevocable, has to contain details of the name of the procurement procedure and its number on the web portal of the Authorized Body. The amount of security for the tender offer is 332 227,00 (three hundred thirty-two thousand two hundred twenty-seven) UAH. The term of guarantee of the tender offer should not be less than the term of the tender offer. In case of continuation of the term of the tender offer, the term of the tender guarantee must be extended by the participant to the appropriate term. All costs associated with the provision of tender guarantee are paid by the participant. The tender offer that does not contain the confirmation of guarantee by the participant will be rejected by the customer. 3. Conditions for return or non-return of the tender offer guarantee The tender offer security shall be returned to the bidder in case of: - expiration of the tender offer validity and security of the tender offer specified in the tender documentation; - concluding a procurement contract with the bidder who became the winner of the procurement procedure (except for the negotiated procurement procedure); - withdrawal of the tender offer before the deadline for its submission; - termination of the tender in case of non-conclusion of the procurement contract with any of the participants who submitted tender proposals / proposals. The guarantee of the tender offer is not returned in case of: - withdrawal of the tender offer by the bidder after the expiration of the term of its submission, but before the expiration of the term during which the tender offers are considered valid; - non-signing of the procurement contract by the bidder who became the winner of the tender; - failure of the winner to provide the procurement procedure (except for the negotiated procurement procedure) within the period specified in part six of Article 17 of this Law, documents confirming the absence of grounds established by Article 17 of this Law; - failure of the winner of the procurement procedure (except for the negotiated procurement procedure) to ensure the implementation of the procurement contract after receiving notification of the intention to enter into a procurement contract, if the provision of such security is provided by the tender documentation. Upon the request of the bidder who has been provided with the tender offer, the customer has to notify the institution that issued such a guarantee to the bidder grounds for returning the tender offer security within five days from the date of one of the grounds specified in part four of this article. Funds received as security for the tender offer, if they are not returned to the bidder in the cases specified by this Law, shall be transferred to the relevant budget.
Розгорнути Згорнути
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
1 послуга
Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О141602 Сокаль-Стоянів км 24+100 – км 26+400, км 31+600 – км 38+156 Радехівського району Львівської області (ДК 021:2015:45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) (Державний бюджет України)
Розгорнути Згорнути
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 0, Україна, 2, Відповідно до документації, 4
ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь

Current average repair of the public road of local significance О141602 Socal - Stoyaniv, km 24 + 100 - km 26 + 400, km 31+600 – km 38+156 Radehiv district, Lviv region (DK 021: 2015: 45230000-8 - Construction of pipelines, communication lines and power lines, highways, roads, airfields and railways; leveling of surfaces) (State Budget of Ukraine)
CPV: 45230000-8
Період постачання: по 31 грудня 2022

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%)
Надання послуг Пiсляоплата 5 Банківські 100

Тендерна документація

Критерії вибору переможця

Ціна: 100%

Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі:

Підстави для відмови в участі

1. Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі) або фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку
Стаття 17, частина 1, пункт 5
Стаття 17, частина 1, пункт 6
Учасник фізична особа підтверджує, що
Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку
Форма підтвердження: заява
Опис: Інформація в довільній формі
Форма підтвердження: документ
Вимоги до документу: На підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі згідно з п.5 ч.1 ст. 17 Закону, учасник подає інформацію в довільній формі за підписом уповноваженої особи Учасника (лише для фізичних осіб)
Учасник юридична особа підтверджує, що
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку
Форма підтвердження: заява
Опис: Інформація в довільній формі
Форма підтвердження: документ
Вимоги до документу: Інформація в довільній формі
2. Вчинення економічних правопорушень
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів
Стаття 17, частина 1, пункт 4
Стаття 6, частина 2, пункт 4
Стаття 50, пункт 1
Учасник підтверджує, що
Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів
3. Вчинення корупційних правопорушень
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією
Стаття 17, частина 1, пункт 2
Стаття 17, частина 1, пункт 3
Учасник підтверджує, що
Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
4. Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Стаття 17, частина 1, пункт 12
Учасник підтверджує, що
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Форма підтвердження: заява
Опис: Інформація в довільній формі
Форма підтвердження: документ
Вимоги до документу: На підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі згідно п.12 ч.1 ст. 17 Закону, учасник подає інформацію в довільній формі за підписом керівника або особи уповноваженої учасником на підписання тендерної пропозиції
5. Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
Учасник процедури закупівлі не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Стаття 17, частина 1, пункт 13
Учасник підтверджує, що
Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Форма підтвердження: заява
Опис: Інформація в довільній формі
Форма підтвердження: документ
Вимоги до документу: На підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі згідно п.13 ч.1 ст. 17 Закону, учасник подає інформацію в довільній формі за підписом керівника або особи уповноваженої учасником на підписання тендерної пропозиції
Учасник підтверджує, що
Він має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Форма підтвердження: заява
Опис: Інформація в довільній формі
Форма підтвердження: документ
Вимоги до документу: У разі наявності заборгованості учасник надає довідку в довільній формі щодо зазначення причини виникнення даної заборгованості
Він має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Форма підтвердження: заява
Опис: Інформація в довільній формі
Форма підтвердження: документ
Вимоги до документу: У разі наявності заборгованості учасник надає довідку в довільній формі щодо зазначення причини виникнення даної заборгованості
Він має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Форма підтвердження: заява
Опис: Інформація в довільній формі
Форма підтвердження: документ
Вимоги до документу: У разі наявності заборгованості учасник надає довідку в довільній формі щодо зазначення причини виникнення даної заборгованості
Він має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Форма підтвердження: заява
Опис: Інформація в довільній формі
Форма підтвердження: документ
Вимоги до документу: У разі наявності заборгованості учасник надає довідку в довільній формі щодо зазначення причини виникнення даної заборгованості
Він має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Форма підтвердження: заява
Опис: Інформація в довільній формі
Форма підтвердження: документ
Вимоги до документу: У разі наявності заборгованості учасник надає довідку в довільній формі щодо зазначення причини виникнення даної заборгованості
6. Порушення справ про банкрутство
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура
Стаття 17, частина 1, пункт 8
Учасник підтверджує, що
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура
7. Виявлення факту зв'язку учасника з іншими учасниками процедури або замовником
Підтверджує: закупівельник
Відноситься до: учасника
Тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника
Стаття 17, частина 1, пункт 7
Замовник підтверджує, що
Тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника
8. Виявлення факту наміру впливу на прийняття рішення замовника
Підтверджує: закупівельник
Відноситься до: учасника
Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі
Стаття 17, частина 1, пункт 1
Замовник підтверджує, що
Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі
9. Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)
Стаття 17, частина 1, пункт 9
Стаття 9, частина 2, пункт 9
Стаття 17, частина 1, пункт 10
Стаття 17, частина 1, пункт 11
Закон України "Про санкції"
Учасник підтверджує, що
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Вимоги до тендерної пропозиції:

Вимоги до тендерної пропозиції

Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції
Підтверджує: учасник
Відноситься до: закупівлі
Учасник підтверджує, що
Мова тендерної пропозиції українська

24 лютого 2021 18:13
Файл з підписом Друкувати оголошення PDF
24 лютого 2021 14:59
НР ТД ПСР Сокаль-Стоянів .pdf
24 лютого 2021 14:19
Перелік змін Сокаль-Стоянів.pdf
24 лютого 2021 14:19
НР ПД ПСР Сокаль-Стоянів.pdf
24 лютого 2021 18:13
Файл з підписом Друкувати оголошення PDF
24 лютого 2021 15:40
Файл з підписом Друкувати оголошення PDF
25 січня 2021 16:13
Файл з підписом Друкувати оголошення PDF
25 січня 2021 12:52
Файл з підписом Друкувати оголошення PDF
24 лютого 2021 14:59
НР ТД ПСР Сокаль-Стоянів .pdf
24 лютого 2021 14:19
НР ПД ПСР Сокаль-Стоянів.pdf
25 січня 2021 15:40
ТД ПСР Сокаль-Стоянів .pdf
25 січня 2021 12:37
ТД ПСР Сокаль-Стоянів.pdf
24 лютого 2021 14:19
Перелік змін Сокаль-Стоянів.pdf
24 лютого 2021 14:19
НР ПД ПСР Сокаль-Стоянів.pdf
25 січня 2021 12:37
ПД ПСР Сокаль-Стоянів.pdf

Роз’яснення до процедури

Запитання до процедури

Уточнення до подання пропозиції
Дата подання: 02 лютого 2021 15:07
Дата відповіді: 04 лютого 2021 14:28
Шановний Замовник! В Тендерній документації в Додатку 1 вимагається надати: "оригінали тружових книжок/або оригінали наказів про призначення, оригінали дипломів та ін....."Внесіть будь-ласка роз'яснення, що Ви маєте саме на увазі під висловом "оригінал"?????Оригінал це первісний документ,а саме справжній. Ви маєте на увазі скан-копія з оригіналу???Внесіть роз'ясненя. Чи надається в складі тендерної пропозиції розрахунок договірної ціни?
Розгорнути Згорнути
Відповідь: Відповідно до вимог Тендерної документації усі документи, які подаються учасником у складі тендерної пропозиції повинні бути скановані з оригіналів або належним чином засвідчених копій документів та подаються в електронному вигляді кольорових сканованих копій у форматі Portable Document Format (pdf). Тобто, в даному випадку мається на увазі сканований з оригіналу документ. Падання в складі тендерної пропозиції розрахунку договірної ціни не передбачено вимогами Тендерної документації.
Фінансова звітність
Дата подання: 11 лютого 2021 14:52
Дата відповіді: 15 лютого 2021 11:46
Обсяг річного доходу (виручки) за один рік суб’єкта господарювання повинен становити не менше 100 відсотків очікуваної вартості закупівлі. При врахуванні обсягу річного доходу, який рядок в фінансовій звітності береться до уваги Замовником: 2000 чи 2080? Також чи враховується до цієї суми ПДВ? Заздалегідь дякую за відповідь.
Відповідь: До уваги береться перший рядок фінансової звітності "код рядка 2000".
Щодо умов тендерної документації
Дата подання: 12 лютого 2021 10:55
Дата відповіді: 15 лютого 2021 11:54
Шановний Замовнику, просимо надати роз’яснення щодо вимог тендерної документації. А саме підтвердження наявності досвіду виконання аналогіних договорів вказано найменування робіт "Влаштування вирівнюючого/нижнього шару із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем" Ви маєте на увазі сумарно "вирівнюючий та нижній шар , чи вирівнюючий або нижній шар?
Відповідь: Досвід виконання аналогічного договору в даній частині може бути підтверджено роботами "Влаштування вирівнюючого шару із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем", або "Влаштування нижнього шару із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем", або сумарно цими двома видами робіт.
Розгорнути всі запитання: 3 Згорнути запитання

Вимоги про усунення порушення

Номер вимоги: UA-2021-01-25-003967-b.a1
Статус:
Відхилено
Учасник: КОНСОРЦІУМ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДОРОЖНІЙ КОНСОРЦІУМ», Код ЄДРПОУ:44033480
Дата подання: 11 лютого 2021 14:26
ВИМОГА щодо усунення порушень під час проведення тендеру
ВИМОГА
щодо усунення порушень під час проведення тендеру
Рішення замовника: Вимога відхилена
15 лютого 2021 16:49
На Вашу вимогу UA-2021-01-25-003967-b.a1 Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації повідомляє наступне: Щодо вимоги Тендерної документації про надання позитивного листа-відгуку датованого не раніше дати оголошення закупівлі повідомляємо, що тендерна документація не потребує внесення змін, оскільки розроблена та затверджена замовником з дотриманням вимог Закону України "Про публічні закупівлі" та чинного законодавства України. Водночас зазначаємо, що Методичні рекомендації щодо методології особливостей здійснення закупівель у сфері дорожнього господарства, затверджених наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 17.08.2020 № 1572 носять рекомендаційний характер та розроблені, щоб допомогти замовникам під час здійснення закупівель робіт із будівництва (нове будівництво, капітальний ремонт та реконструкція) автомобільних доріг загального користування. Щодо вимоги Тендерної документації про надання фінансової звітності повідомляємо, що Тендерна документація не потребує внесення змін, оскільки розроблена та затверджена замовником з дотриманням вимог Закону України "Про публічні закупівлі" та чинного законодавства України.

Документи подані скаржником

Документи

Протокол розгляду тендерних пропозицій

Переглянути / друкувати протокол розгляду тендерних пропозицій з інформацією про підстави відхилення PDFHTML
Дата публікації : 01 квітня 2021
UA-2021-01-25-003967-bc265b716ebcb447499bd32423b7cab6e
Найменування: Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації
Код ЄДРПОУ: 43493483
Місцезнаходження: 79008, Україна, Львівська область обл., Львів, вул. В. Винниченка, 18
Учасник Відповідність критеріям Документи Рішення Додатково
Товариство з обмеженою відповідальністю "ДРОГ-БУД" в особі ПРЕДСТАВНИЦТВА "DROG-BUD" Sp.z o.o.", РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА Відповіді учасника Документи
Відхилено
Документи
ПП Рома Відповіді учасника Документи
Допущено до аукціону
Документи
Вимога про усунення невідповідностей
до 27 березня 2021 16:33
КОНСОРЦІУМ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДОРОЖНІЙ КОНСОРЦІУМ» Відповіді учасника Документи
Допущено до аукціону
Документи
Вимога про усунення невідповідностей
до 27 березня 2021 16:48
Товариство з додатковою відповідальністю "Шляхове ремонтно-будівельне управління № 65" Відповіді учасника Документи
Відхилено
Документи
Вимога про усунення невідповідностей
до 27 березня 2021 16:35
Товариство з обмеженою відповідальністю "ШЛЯХОВИК-Т" Відповіді учасника Документи
Допущено до аукціону
Документи
Вимога про усунення невідповідностей
до 27 березня 2021 16:37

Документи

04 березня 2021 09:02

код ЄДРПОУ 26626926 у ЄДР не знайдено.

Публічні документи

03 березня 2021 18:15
Електронний підпис
03 березня 2021 14:09
Технічна специфікація.pdf
03 березня 2021 14:08
Фінансова спроможність.pdf
03 березня 2021 14:08
Гарантійні листи.pdf
03 березня 2021 14:08
Погодження з ПД.pdf
03 березня 2021 14:08
Стаття 17 .pdf
03 березня 2021 14:07
Відомості про учасника.pdf
03 березня 2021 14:07
22795-1 ДРОГ-БУД p7s.7z
03 березня 2021 14:07
Лабораторія.pdf
03 березня 2021 14:07
Довідка про підписанта.pdf
03 березня 2021 14:07
Стаття 17 субпідрядника.pdf

Вимога про усунення невідповідностей

ПОВІДОМЛЕННЯ з вимогою про усунення невідповідностей затверджене рішенням тендерного комітету від 26.03.2021 року, протокол № 94 1.Перелік виявлених невідповідностей: - учасником в складі тендерної пропозиції подано Транспортну схему вих. № 149/5 від 25.02.2021 року (файл 1 Додаток 1 Кваліфікаційні критерії.pdf), що не відповідає вимогам Тендерної документації, зокрема зазначено не повний перелік автомобільних доріг (вулиць) маршруту транспортування асфальтобетонної суміші. - учасником в складі тендерної пропозиції подано довідку про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору згідно предмету закупівлі вих. № 149/9 від 25.02.2021 р. (файл 1 Додаток 1 Кваліфікаційні критерії.pdf), у якій зазначено інформацію щодо виконання робіт – влаштування основ дорожнього одягу з ЩПС, яка не відповідає підтверджуючим документам; учасником в складі тендерної пропозиції на підтвердження досвіду виконання аналогічного досвіду подано Договір № 98-09/19, строк дії якого не відповідає підтверджуючим документам; - учасником в складі тендерної пропозиції подано лист-відгук вих. № 01н-529/08-05 від 08.02.2021 року (файл 1.32.Листи Відгуки.pdf) за Договором № 32-04/19 від 09.04.2019 року, що не відповідає вимогам Тендерної документації, зокрема не зазначено інформацію щодо якості надання послуг та зазначено суму виконання, що не відповідає підтверджуючим документам; учасником в складі тендерної пропозиції подано лист-відгук вих. № 01н-530/08-05 від 08.02.2021 року (файл 1.32.Листи Відгуки.pdf) за Договором № 05-01/18 від 05.01.2018 року, що не відповідає вимогам Тендерної документації, зокрема не зазначено інформацію щодо якості надання послуг. 2. Посилання на вимоги Тендерної документації щодо якої виявлені невідповідності: - відповідно до п.1.2.4 Додатку 1 до Тендерної документації учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати розрахунок відстані транспортування (перевезення) асфальтобетонної суміші . Відстань транспортування асфальтобетонних сумішей та/або ЩМАС від моменту їх випуску до моменту укладання не повинна перевищувати значень, що вказані в таблиці 20.2а ДБН В.2.3-4 (зі зміною 1), при цьому час транспортування асфальтобетонних сумішей не повинен перевищувати 3-ьох годин. Учасник розраховує відстань транспортування (перевезення) асфальтобетонної суміші відповідно до вимог ДБН В.2.3-4-2015 “Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво” зі змінами, які набрали чинності із 01.09.2019 року, у тому числі п. 20.8.2 ДБН, із місця відпуску асфальтобетонної суміші (фактичного знаходження АБЗ на момент подання тендерної пропозиції) до об’єкту надання послуг. В підтвердження дотримання Учасником даних вимог щодо часу транспортування асфальтобетонної суміші та/або ЩМАС Учасник надає транспортну схему за формою наведеною в Таблиці 3. - відповідно п. 3 Додатку 1 до тендерної документації Учасник в складі тендерної пропозиції документально підтверджує наявність досвіду виконання ним аналогічного договору наступними інформацією та документами: довідкою за підписом керівника чи іншої уповноваженої особи учасника завіреною печаткою (за наявності) та її документальним підтвердженням згідно форми, що встановлена Таблицею 5. *Аналогічним договором є договір на надання послуг/виконання робіт з будівництва, реконструкції, капітального, поточних ремонтів автомобільних доріг визначених ст. 5 Закону України «Про автомобільні дороги». До довідки включається інформація про аналогічний договір, надання послуг/виконання робіт по якому здійснювалось протягом 2017 – 2020 років. Учасник вказує у Довідці та надає документальне підтвердження досвіду виконання аналогічного договору (одним договором або сумарно) у складі якого учасником серед іншого надавалися послуги/виконувалися роботи, що визначені відповідно до Технічного завдання (Додаток 3 до тендерної документації) а саме: - холодне фрезерування (розпушення) асфальтобетонного покриття фрезою (відповідно до Технічної специфікації) – не менше 37 538 м2; - виправлення профілю щебеневих основ без додавання нового матеріалу (відповідно до Технічної специфікації) – не менше 31 318 м2; - влаштування основ дорожнього одягу з ЩПС (відповідно до Технічної специфікації) – не менше 31 318/ 4 697,7 м2/м3; - влаштування вирівнюючого/нижнього шару із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем (відповідно до Технічної специфікації) – не менше 37 538/ 4 504,56 м2/т; влаштування верхнього шару покриття із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем (відповідно до Технічної специфікації) – не менше 62 461 м2. Наявність в учасника досвіду виконання аналогічного(их) договору(ів) документально підтверджується в складі тендерної пропозиції наступними документами: - оригіналом (ами) аналогічного(их) договору(ів) (з усіма додатками, зазначеними в договорі, як невід'ємні, та додатковими угодами/договорами за наявності таких), інформація по якому (яких) відображена в Довідці; - оригіналом (ами) підписаної(их) контрагентом (замовником) Довідки(ок) про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3); - оригіналом (ами) підписаних контрагентом (замовником) Актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в); - оригіналом (ами) позитивного(их) відгуку(ів) замовника(ів) (за наданим(-и) аналогічним(- и) договором(-ами), у якому(-их) обов’язково має бути зазначено: дату його видачi, вихiдний номер, посилання на номер, дату та предмет укладеного договору, ціна договору, сума виконання договору, також iнформацiю про якiсть виконаних робiт, дотримання термінів виконання, щодо відсутності з боку замовника претензій або судових позовів щодо невиконання або неналежного виконання умов договору та номер телефону і ПІБ посадової особи, яка може підтвердити вказану інформацію. - Відповідно до п.3 Додатку 1 до Тендерної документації наявність в учасника досвіду виконання аналогічного(их) договору(ів) документально підтверджується в складі тендерної пропозиції, зокрема оригіналом (ами) позитивного(их) відгуку(ів) замовника(ів) (за наданим(-и) аналогічним(- и) договором(-ами), у якому(-их) обов’язково має бути зазначено: дату його видачi, вихiдний номер, посилання на номер, дату та предмет укладеного договору, ціна договору, сума виконання договору, також iнформацiю про якiсть виконаних робiт, дотримання термінів виконання, щодо відсутності з боку замовника претензій або судових позовів щодо невиконання або неналежного виконання умов договору та номер телефону і ПІБ посадової особи, яка може підтвердити вказану інформацію. Зазначений відгук має бути виданий замовником не раніше ніж за два місяці до дати подання тендерних пропозицій дати оголошення закупівлі. Відгуки повинні бути надані від усіх контрагентів (замовників), які вказані учасником в довідці; 3.Перелік інформації та/або документів, які повинен подати учасник для усунення виявлених невідповідностей: - надати Транспортну схему відповідно до вимог тендерної документації; - усунути невідповідність між інформацією зазначеної в довідці про наявність документального підтвердження досвіду виконання аналогічного договору згідно предмету закупівлі та підтверджуючими документами; - надати листи-відгуки від замовників за наданими аналогічними договорами відповідно до вимог тендерної документації.

Документи

04 березня 2021 09:02
Звіт з ЄДР (зареєстровано)

Публічні документи

26 березня 2021 19:42
Електронний підпис
26 березня 2021 19:42
Електронний підпис
26 березня 2021 19:40
Транспортна схема
26 березня 2021 19:40
листи відгуки
26 березня 2021 19:40
Лист пояснення
03 березня 2021 11:09
Електронний підпис
03 березня 2021 11:09
Електронний підпис
03 березня 2021 11:07
Свідоцтво Січ.zip
03 березня 2021 11:07
Підтвердження.zip
03 березня 2021 11:07
Nakaz_Davydchuk.zip
03 березня 2021 11:07
Dovirenist_Davydchuk.zip
03 березня 2021 11:07
Bank_licenzia.zip
03 березня 2021 11:07
200777_5_2_332 227.zip
03 березня 2021 11:07
7.5.Витяг ЄДРПОУ.pdf
03 березня 2021 11:07
7.3. Сертифікат ISO 9001.pdf
03 березня 2021 11:07
7.1. Статут.pdf
03 березня 2021 11:07
1.32.Листи Відгуки.pdf
03 березня 2021 11:07
1.31.КБ3 КБ2 до 57.pdf
03 березня 2021 11:07
1.29.КБ 2 по 32.pdf
03 березня 2021 11:07
1.28.КБ3 32.pdf
03 березня 2021 11:07
1.26.КБ2 КБ3 98 ЧАС3.pdf
03 березня 2021 11:07
1.25.КБ2 КБ3 98 ЧАС2.pdf
03 березня 2021 11:07
1.24.КБ 2 КБ3 98ЧАС1.pdf
03 березня 2021 11:07
1.22.КБ2 КБ3 до 84.pdf
03 березня 2021 11:07
1.20.КБ3 05.pdf
03 березня 2021 11:07
1.19 КБ 2 до 05.pdf
03 березня 2021 11:07
1.17.Атестат виробництва.pdf
03 березня 2021 11:07
1.16.Дипломи ІТП.pdf
03 березня 2021 11:07
1.12.лабораторія.pdf
03 березня 2021 11:07
1.8. Інвентарна картка.pdf

Вимога про усунення невідповідностей

ПОВІДОМЛЕННЯ з вимогою про усунення невідповідностей, затверджене рішенням тендерного комітету від 26.03.2021 року, протокол № 94. 1. Перелік виявлених невідповідностей: - учасником в складі тендерної пропозиції подано довідку про наявність обладнання (техніки) та технологій, які є необхідними для надання послуг згідно предмету закупівлі вих. № 25/02-1 від 25.02.2021 року (файл «1. Довідка про наявність техніки.pdf»), в якій відсутня інформація стосовно власників транспортних засобів (машин, механізмів та техніки), що не відповідає вимогам встановленим Таблицею 1 Додатку 1 до тендерної документації; - учасником в складі тендерної пропозиції подано Транспортну схему вих. № 25/02-3 від 25.02.2021 року (файл «3. Транспортна схема.pdf»), яка не відповідає вимогам тендерної документації, а саме не враховано усі населені пункти та неправильно прорахована проміжна відстань; - учасником в складі тендерної пропозиції подано довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для надання послуг згідно предмету закупівлі вих. № 25/02-5 від 25.02.2021 року (файл «5. Довідка - працівники.pdf»), проте не подано підтверджуючі документи інформації що зазначена в довідці (п.26); - учасником в складі тендерної пропозиції подано довідку про наявність документального підтвердження досвіду виконання аналогічного договору згідно предмету закупівлі вих. № 25/02-6 від 25.02.2021 року (файл «6. Довідка - досвід.pdf»), в якій зазначено інформацію стосовно обсягів виконаних робіт по договорах (Договір №18-ДПМК/18 від 13.07.2018 року, Договір № 61/19 від 17.10.2019 року та Договір № 38Пс-МД/2610 від 17.08.2018 року), що не відповідає підтверджуючим документам, а саме в частині: - виправлення профілю щебеневих основ без додавання нового матеріалу - влаштування верхнього шару покриття із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем. Також в частині номеру та дати укладення аналогічного* договору, предмету договору та строк дії договору (з __ до __ ) стосовно Договору № 27/19 від 01.08.2019 року та Договору №18-ДПМК/18 від 13.07.2018 року не відповідає підтверджуючим документам; - учасником в складі тендерної пропозиції подано лист відгук вих № 02/7 від 05.02.21 року за Договором № 38Пс-МД/2610 від 17.08.2018 року, в якому інформація стосовно суми виконання договору не відповідає підтверджуючим документам; - учасником в складі тендерної пропозиції подано оригінал бухгалтерської довідки про знаходження основних засобів (машин, механізмів та техніки, які вказані учасником в довідці), на балансі підприємства вих. № 263/ТВ від 22.02.2021 року (файл «1.3. Бух. довідка ПП Автомагістраль.pdf»), що не містить повної назви предмета закупівлі. 2. Посилання на вимогу тендерної документації, щодо якої виявлені невідповідності: - відповідно до п.1 Додатку 1 до тендерної документації Учасник в складі тендерної пропозиції документально підтверджує наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, які є необхідними для надання послуг за предметом закупівлі, наступними інформацією та документами: зокрема, довідкою за підписом керівника або іншої уповноваженої особи учасника завіреною печаткою (за наявності) та її документальним підтвердженням згідно форми, що встановлена Таблицею 1 Додатку 1 до тендерної документації; - відповідно до пп. 1.2.4 Додатку 1 до тендерної документації учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати розрахунок відстані транспортування (перевезення) асфальтобетонної суміші. Відстань транспортування асфальтобетонних сумішей та/або ЩМАС від моменту їх випуску до моменту укладання не повинна перевищувати значень, що вказані в таблиці 20.2а ДБН В.2.3-4 (зі зміною 1), при цьому час транспортування асфальтобетонних сумішей не повинен перевищувати 3-ьох годин. Учасник розраховує відстань транспортування (перевезення) асфальтобетонної суміші відповідно до вимог ДБН В.2.3-4-2015 “Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво” зі змінами, які набрали чинності із 01.09.2019 року, у тому числі п. 20.8.2 ДБН, із місця відпуску асфальтобетонної суміші (фактичного знаходження АБЗ на момент подання тендерної пропозиції) до об’єкту надання послуг. В підтвердження дотримання Учасником даних вимог щодо часу транспортування асфальтобетонної суміші та/або ЩМАС Учасник надає транспортну схему за формою наведеною в Таблиці 3; - відповідно до п.2 Додатку 1 до тендерної документації Учасник в складі тендерної пропозиції документально підтверджує наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для надання послуг згідно предмету закупівлі, наступними інформацією та документами: довідкою за підписом керівника чи іншої уповноваженої особи учасника завіреною печаткою (за наявності) та її документальним підтвердженням згідно форми, що встановлена Таблицею 4. Учасник включає в Довідку працівників відповідної кваліфікації, які є необхідними для виконання робіт (надання послуг) за предметом закупівлі відповідно до Технічної специфікації (Додаток 3) з дотриманням діючих норм і правил, а саме: головний інженер, інженер з якості, інженерно-технічні працівники, виконавець робіт, майстер, водії механізмів (механізатори), що вказані в Довідці про наявність обладнання (техніки) та технологій, які є необхідними для надання послуг згідно предмету закупівлі (п. 1.1 Додатку 1 до Тендерної документації), дорожній робітник та інші працівники, які є необхідними для надання послуг згідно предмету закупівлі. Для документального підтвердження наявності в учасника працівників та інформації, зазначеної в Довідці, такий учасник подає в складі тендерної пропозиції: - оригінали трудових книжок та/або оригінали наказів про призначення; - оригінали цивільно-правових угод з особами, що будуть задіяні Учасником під час виконання договору; - оригінали інших документів, що підтверджують наявність в учасника працівників та інформацію, зазначену в довідці, на кожну особу, зазначену ним в довідці. Додатково на інженерно-технічних працівників (усіх, що зазначені у Довідці) Учасник надає: - оригінали дипломів про закінчення учбових закладів. Для інженерно-технічних працівників обов’язкова наявність вищої або неповної вищої освіти з кваліфікацією «будівельник», «інженер-будівельник» тощо, за спеціальністю пов’язаною з будівництвом, експлуатаційним утриманням і ремонтом автомобільних доріг, мостів і аеродромів, тощо; - відповідно п. 3 Додатку 1 до тендерної документації Учасник в складі тендерної пропозиції документально підтверджує наявність досвіду виконання ним аналогічного договору наступними інформацією та документами: довідкою за підписом керівника чи іншої уповноваженої особи учасника завіреною печаткою (за наявності) та її документальним підтвердженням згідно форми, що встановлена Таблицею 5. *Аналогічним договором є договір на надання послуг/виконання робіт з будівництва, реконструкції, капітального, поточних ремонтів автомобільних доріг визначених ст. 5 Закону України «Про автомобільні дороги». До довідки включається інформація про аналогічний договір, надання послуг/виконання робіт по якому здійснювалось протягом 2017 – 2020 років. Учасник вказує у Довідці та надає документальне підтвердження досвіду виконання аналогічного договору (одним договором або сумарно) у складі якого учасником серед іншого надавалися послуги/виконувалися роботи, що визначені відповідно до Технічного завдання (Додаток 3 до тендерної документації) а саме: - холодне фрезерування (розпушення) асфальтобетонного покриття фрезою (відповідно до Технічної специфікації) – не менше 37 538 м 2 ; - виправлення профілю щебеневих основ без додавання нового матеріалу (відповідно до Технічної специфікації) – не менше 31 318 м 2 ; - влаштування основ дорожнього одягу з ЩПС (відповідно до Технічної специфікації) – не менше 31 318/ 4 697,7 м 2 /м3 ; - влаштування вирівнюючого/нижнього шару із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем (відповідно до Технічної специфікації) – не менше 37 538/ 4 504,56 м 2 /т; - влаштування верхнього шару покриття із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем (відповідно до Технічної специфікації) – не менше 62 461 м 2 . Наявність в учасника досвіду виконання аналогічного(их) договору(ів) документально підтверджується в складі тендерної пропозиції наступними документами: - оригіналом (ами) аналогічного(их) договору(ів) (з усіма додатками, зазначеними в договорі, як невід'ємні, та додатковими угодами/договорами за наявності таких), інформація по якому (яких) відображена в Довідці; - оригіналом (ами) підписаної(их) контрагентом (замовником) Довідки(ок) про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3); - оригіналом (ами) підписаних контрагентом (замовником) Актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в); - оригіналом (ами) позитивного(их) відгуку(ів) замовника(ів) (за наданим(-и) аналогічним(- и) договором(-ами), у якому(-их) обов’язково має бути зазначено: дату його видачi, вихiдний номер, посилання на номер, дату та предмет укладеного договору, ціна договору, сума виконання договору, також iнформацiю про якiсть виконаних робiт, дотримання термінів виконання, щодо відсутності з боку замовника претензій або судових позовів щодо невиконання або неналежного виконання умов договору та номер телефону і ПІБ посадової особи, яка може підтвердити вказану інформацію. Зазначений відгук має бути виданий замовником не раніше ніж за два місяці до дати подання тендерних пропозицій дати оголошення закупівлі. Відгуки повинні бути надані від усіх контрагентів (замовників), які вказані учасником в довідці; - відповідно до п.3 Додатку 1 до Тендерної документації наявність в учасника досвіду виконання аналогічного(их) договору(ів) документально підтверджується в складі тендерної пропозиції, зокрема оригіналом (ами) позитивного(их) відгуку(ів) замовника(ів) (за наданим(-и) аналогічним(- и) договором(-ами), у якому(-их) обов’язково має бути зазначено: дату його видачi, вихiдний номер, посилання на номер, дату та предмет укладеного договору, ціна договору, сума виконання договору, також iнформацiю про якiсть виконаних робiт, дотримання термінів виконання, щодо відсутності з боку замовника претензій або судових позовів щодо невиконання або неналежного виконання умов договору та номер телефону і ПІБ посадової особи, яка може підтвердити вказану інформацію. Зазначений відгук має бути виданий замовником не раніше ніж за два місяці до дати подання тендерних пропозицій дати оголошення закупівлі. Відгуки повинні бути надані від усіх контрагентів (замовників), які вказані учасником в довідці; - відповідно до п.3 Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції Розділу Інструкція з підготовки тендерної пропозиції усі документи (довідки, інформаційні довідки, листи, листи-гарантії, тощо), які складаються безпосередньо учасником та завантажуються в електронну систему закупівель, повинні бути складені на фірмовому бланку (у разі наявності) та обов’язково містити: №, дату, посаду, прізвище, ініціали та підпис керівника або іншої уповноваженої особи, а також повну назву предмету закупівлі, щодо якої учасником складаються вищезазначені документи. 3. Перелік інформації та/або документів, які повинен подати учасник для усунення виявлених невідповідностей: - надати скориговану довідку про наявність обладнання (техніки) та технологій, які є необхідними для надання послуг згідно предмету закупівлі відповідно до вимог тендерної документації; - надати Транспортну схему, яка відповідає вимогам тендерної документації; - надати підтверджуючі документи стосовно інформації, що зазначена учасником в довідці про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для надання послуг згідно предмету закупівлі; - усунути невідповідність між інформацією зазначеною в довідці про наявність документального підтвердження досвіду виконання аналогічного договору згідно предмету закупівлі та підтверджуючими документами; - надати лист-відгук від замовника за Договором № 38Пс-МД/2610 від 17.08.2018 року, інформація в якому відповідатиме підтверджуючим документам; - надати скориговану бухгалтерську довідку про знаходження основних засобів (машин, механізмів та техніки, які вказані учасником в довідці), на балансі підприємства відповідно до вимог тендерної документації.

Документи

04 березня 2021 09:03
Звіт з ЄДР (зареєстровано)

Публічні документи

27 березня 2021 16:19
Електронний підпис
27 березня 2021 16:16
Пояснення відгук.pdf
27 березня 2021 16:16
Транспортна схема.pdf
03 березня 2021 20:45
Електронний підпис
03 березня 2021 20:45
Електронний підпис
03 березня 2021 20:43
ст.17 податки.pdf
03 березня 2021 20:43
ст.17.pdf
03 березня 2021 20:43
ст.17п.6.pdf
03 березня 2021 20:43
ст.17 Консорціуму ВДК.pdf
03 березня 2021 20:43
10.5. Лист-гарантія - ціна.pdf
03 березня 2021 20:43
10.7. Лист-гарантія 120 дн.pdf
03 березня 2021 20:43
10.8 Ловідка про ліцензію.pdf
03 березня 2021 20:43
13. Довідка 120дн.pdf
03 березня 2021 20:43
9. Технічне завдання.pdf
03 березня 2021 20:43
14.1. Проект договору.pdf
03 березня 2021 20:43
7.9. ФІнзвітність СТІ.zip
03 березня 2021 20:43
14.2. Істотні умови.pdf
03 березня 2021 20:43
6.5.1. Договір №107_Ч2.pdf
03 березня 2021 20:43
6.5.2. Договір №107_Ч3.pdf
03 березня 2021 20:43
6.5. Договір №107_Ч1.pdf
03 березня 2021 20:43
6.11. Відгук САД 2021. РОАД.pdf
03 березня 2021 20:43
2.4. 1 Атестат виробництва.pdf
03 березня 2021 20:43
6.4. Договір № 75.rar
03 березня 2021 20:43
3. Транспортна схема.pdf
03 березня 2021 20:43
7.7. Re__баланс_трініті.zip
03 березня 2021 20:43
6. Довідка - досвід.pdf
03 березня 2021 20:43
5. Довідка - працівники.pdf
03 березня 2021 20:43
7.8. Фін.звітність АБЗ-1.rar
03 березня 2021 20:43
2.1. Довідка про АБЗ.pdf

Вимога про усунення невідповідностей

ПОВІДОМЛЕННЯ з вимогою про усунення невідповідностей, затверджене рішенням тендерного комітету від 26.03.2021 року, протокол № 94. 1. Перелік виявлених невідповідностей: - учасником в складі тендерної пропозиції подано лист – підтвердження вих. № 19 від 24.02.2021 року (файл «Лист підтвердження ЛКП ШРП Личаківського р-ну Сокаль - Стоянів.pdf»), який не відповідає вимогам тендерної документації; - учасником в складі тендерної пропозиції подано Транспортну схему вих. № 109 від 02.03.2021 року (файл «Транспортна схема.pdf») , яка не відповідає вимогам тендерної документації, зокрема зазначено не повний перелік автомобільних доріг (вулиць) маршруту транспортування асфальтобетонної суміші; - учасником в складі тендерної пропозиції подано довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для надання послуг згідно предмету закупівлі вих. № 91 від 02.03.2021 року (файл «Кваліфікаційні вимоги.pdf») у якій інформація зазначена у п. 26 не відповідає підтверджуючим документам, не подано документальне підтвердження, щодо працівника зазначеного в п. 5, а саме на інженера з якості та не подано водія механізму (механізатора); - учасником в складі тендерної пропозиції подано довідку про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору за предметом закупівлі вих. № 432 від 02.03.2021 року (файл «Довідки кваліфікаційні критерії.pdf») у якій зазначено інформацію, щодо обсягу виконання робіт, а саме в частині влаштування основ дорожнього одягу з ЩПС (Договір № 83-09/19 від 06.09.2019 року), що не відповідає підтверджуючим документам. 2. Посилання на вимогу тендерної документації, щодо якої виявлені невідповідності: - відповідно до п.1 Додатку 1 до тендерної документації учасник в складі тендерної пропозиції документально підтверджує наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, які є необхідними для надання послуг за предметом закупівлі, наступними інформацією та документами: Довідкою за підписом керівника або іншої уповноваженої особи учасника завіреною печаткою (за наявності) та її документальним підтвердженням згідно форми, що встановлена Таблицею 1. В підтвердження інформації, зазначеної в довідці, учасник надає зокрема: Також учасником в складі тендерної пропозиції надається оригінал листа-підтвердження від орендодавця (надавача послуг, власника, тощо) щодо не заперечення використання його машин, механізмів та техніки для виконання робіт (надання послуг) учасником за предметом закупівлі на весь строк надання послуг за предметом закупівлі; - відповідно до пп.1.2.4 Додатку 1 до тендерної документації Учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати розрахунок відстані транспортування (перевезення) асфальтобетонної суміші. Відстань транспортування асфальтобетонних сумішей та/або ЩМАС від моменту їх випуску до моменту укладання не повинна перевищувати значень, що вказані в таблиці 20.2а ДБН В.2.3-4 (зі зміною 1), при цьому час транспортування асфальтобетонних сумішей не повинен перевищувати 3-ьох годин. Учасник розраховує відстань транспортування (перевезення) асфальтобетонної суміші відповідно до вимог ДБН В.2.3-4-2015 “Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво” зі змінами, які набрали чинності із 01.09.2019 року, у тому числі п. 20.8.2 ДБН, із місця відпуску асфальтобетонної суміші (фактичного знаходження АБЗ на момент подання тендерної пропозиції) до об’єкту надання послуг. В підтвердження дотримання Учасником даних вимог щодо часу транспортування асфальтобетонної суміші та/або ЩМАС Учасник надає транспортну схему за формою наведеною в Таблиці 3; - відповідно до п.2 Додатку 1 до тендерної документації Учасник в складі тендерної пропозиції документально підтверджує наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для надання послуг згідно предмету закупівлі, наступними інформацією та документами: Довідкою за підписом керівника чи іншої уповноваженої особи учасника завіреною печаткою (за наявності) та її документальним підтвердженням згідно форми, що встановлена Таблицею 4. Учасник включає в Довідку працівників відповідної кваліфікації, які є необхідними для виконання робіт (надання послуг) за предметом закупівлі відповідно до Технічної специфікації (Додаток 3) з дотриманням діючих норм і правил, а саме: головний інженер, інженер з якості, інженерно-технічні працівники, виконавець робіт, майстер, водії механізмів (механізатори), що вказані в Довідці про наявність обладнання (техніки) та технологій, які є необхідними для надання послуг згідно предмету закупівлі (п. 1.1 Додатку 1 до Тендерної документації), дорожній робітник та інші працівники, які є необхідними для надання послуг згідно предмету закупівлі. Для документального підтвердження наявності в учасника працівників та інформації, зазначеної в Довідці, такий учасник подає в складі тендерної пропозиції: - оригінали трудових книжок та/або оригінали наказів про призначення; - оригінали цивільно-правових угод з особами, що будуть задіяні Учасником під час виконання договору; - оригінали інших документів, що підтверджують наявність в учасника працівників та інформацію, зазначену в довідці, на кожну особу, зазначену ним в довідці; - відповідно п. 3 Додатку 1 до тендерної документації Учасник в складі тендерної пропозиції документально підтверджує наявність досвіду виконання ним аналогічного договору наступними інформацією та документами: Довідкою за підписом керівника чи іншої уповноваженої особи учасника завіреною печаткою (за наявності) та її документальним підтвердженням згідно форми, що встановлена Таблицею 5. *Аналогічним договором є договір на надання послуг/виконання робіт з будівництва, реконструкції, капітального, поточних ремонтів автомобільних доріг визначених ст. 5 Закону України «Про автомобільні дороги». До довідки включається інформація про аналогічний договір, надання послуг/виконання робіт по якому здійснювалось протягом 2017 – 2020 років. Учасник вказує у Довідці та надає документальне підтвердження досвіду виконання аналогічного договору (одним договором або сумарно) у складі якого учасником серед іншого надавалися послуги/виконувалися роботи, що визначені відповідно до Технічного завдання (Додаток 3 до тендерної документації) а саме: - холодне фрезерування (розпушення) асфальтобетонного покриття фрезою (відповідно до Технічної специфікації) – не менше 37 538 м 2 ; - виправлення профілю щебеневих основ без додавання нового матеріалу (відповідно до Технічної специфікації) – не менше 31 318 м 2 ; - влаштування основ дорожнього одягу з ЩПС (відповідно до Технічної специфікації) – не менше 31 318/ 4 697,7 м 2 /м3 ; - влаштування вирівнюючого/нижнього шару із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем (відповідно до Технічної специфікації) – не менше 37 538/ 4 504,56 м 2 /т; - влаштування верхнього шару покриття із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем (відповідно до Технічної специфікації) – не менше 62 461 м 2 . Наявність в учасника досвіду виконання аналогічного(их) договору(ів) документально підтверджується в складі тендерної пропозиції наступними документами: - оригіналом (ами) аналогічного(их) договору(ів) (з усіма додатками, зазначеними в договорі, як невід'ємні, та додатковими угодами/договорами за наявності таких), інформація по якому (яких) відображена в Довідці; - оригіналом (ами) підписаної(их) контрагентом (замовником) Довідки(ок) про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3); - оригіналом (ами) підписаних контрагентом (замовником) Актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в); 3. Перелік інформації та/або документів, які повинен подати учасник для усунення виявлених невідповідностей; - надати лист – підтвердження від орендодавця (надавача послуг, власника, тощо) відповідно до вимог тендерної документації; - надати скориговану Транспорту схему відповідно до вимог тендерної документації; - надати скориговану довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для надання послуг згідно предмету та її документальне підтвердження; - усунути невідповідність між інформацією зазначеної в довідці про наявність документального підтвердження досвіду виконання аналогічного договору згідно предмету закупівлі та підтверджуючими документами.

Документи

04 березня 2021 09:03
Звіт з ЄДР (зареєстровано)
04 березня 2021 09:03
Звіт з ЄДР (припинено)

Публічні документи

26 березня 2021 17:42
Електронний підпис
03 березня 2021 22:33
Електронний підпис
03 березня 2021 22:15
ТК Якимелин Б. І..pdf
03 березня 2021 22:15
ТК Холявка О. Б..pdf
03 березня 2021 22:15
ТК Тріль А. П..pdf
03 березня 2021 22:15
ТК Уніч М. В..pdf
03 березня 2021 22:15
ТК Фрейдун Р. Ф..pdf
03 березня 2021 22:15
ТК Толочкевич Я. В..pdf
03 березня 2021 22:15
ТК Соколовський О. Ю..pdf
03 березня 2021 22:15
ТК Сліпецький А. Б..pdf
03 березня 2021 22:15
ТК Свищ Р. П..pdf
03 березня 2021 22:15
ТК Пастернак В. Г..pdf
03 березня 2021 22:15
ТК Роман Т. Т..pdf
03 березня 2021 22:15
ТК Полюга В. Й..pdf
03 березня 2021 22:15
ТК Олійник А. С..pdf
03 березня 2021 22:15
ТК Нос П. М..pdf
03 березня 2021 22:15
ТК Магера І. В..pdf
03 березня 2021 22:15
ТК Міськів М. Д..pdf
03 березня 2021 22:15
ТК Мозола Є-І. С..pdf
03 березня 2021 22:15
ТК Кутень М. М..pdf
03 березня 2021 22:15
ТК Курилів А. І..pdf
03 березня 2021 22:15
ТК Дубіняк В. В..pdf
03 березня 2021 22:15
ТК Дзюбанський М. В..pdf
03 березня 2021 22:15
ТК Дідух І. П..pdf
03 березня 2021 22:15
ТК Висоцький П. Я..pdf
03 березня 2021 22:15
ТК Бурбан Л. Л..pdf
03 березня 2021 22:15
ТК Гарасим З. В..pdf
03 березня 2021 22:15
Наказ Пастернак М. І..pdf
03 березня 2021 22:15
Наказ Уманець.pdf
03 березня 2021 22:15
Наказ Пастернак В. Г..pdf
03 березня 2021 22:15
ТК Уманець М. Л..pdf
03 березня 2021 22:14
ТК Толочкевич Я. Я..pdf
03 березня 2021 22:14
ТК Ситко А. І..pdf
03 березня 2021 22:14
ТК Пастернак М. І..pdf
03 березня 2021 22:14
ТК Муцин Б. М..pdf
03 березня 2021 22:14
ТК Курніцкий Р. Т..pdf
03 березня 2021 22:14
ТК Лемішка П. М..pdf
03 березня 2021 22:14
ТК Кусий О. Б..pdf
03 березня 2021 22:14
ТК Довган М. Я..pdf
03 березня 2021 22:14
ТК Боднар Ю. В..pdf
03 березня 2021 22:14
Наказ Боднар Ю. В..pdf
03 березня 2021 22:14
Наказ Лемішка суміщення.pdf
03 березня 2021 21:45
Дипломи.rar
03 березня 2021 21:45
Листи гарантії.pdf
03 березня 2021 21:45
Технічні паспорти.rar
03 березня 2021 21:44
Транспортна схема.pdf
03 березня 2021 21:44
Лабораторія 2018-2022.pdf
03 березня 2021 21:44
Баланс 2020 р.pdf
03 березня 2021 21:44
Свідоцтво Січ.ZIP
03 березня 2021 21:44
Ліцензія 2017.pdf
03 березня 2021 21:44
Підтвердження.ZIP
03 березня 2021 21:44
Інформаційні довідки.pdf
03 березня 2021 21:44
200671_6_1_332 227.ZIP
03 березня 2021 21:44
Dovirenist_Davydchuk.zip
03 березня 2021 21:43
Bank_licenzia.zip
03 березня 2021 21:43
Nakaz_Davydchuk.zip
03 березня 2021 21:43
Технічна специфікація.pdf
03 березня 2021 21:43
Кваліфікаційні вимоги.pdf
03 березня 2021 21:43
Статут 2019.pdf
03 березня 2021 21:43
Відомість про учасника.pdf
03 березня 2021 21:43
Витяг ПДВ.pdf

Вимога про усунення невідповідностей

ПОВІДОМЛЕННЯ з вимогою про усунення невідповідностей, затверджене рішенням тендерного комітету від 26.03.2020 року, протокол № 94 1. Перелік виявлених невідповідностей: - учасником в складі тендерної пропозиції подано довідку про наявність обладнання (техніки) та технологій, які є необхідними для надання послуг згідно предмету закупівлі вих. № 426 від 02.03.2021 року (файл «Довідки кваліфікаційні критерії.pdf») у якій зазначена інформація щодо бульдозера, не відповідає підтверджуючим документам; - учасником в складі тендерної пропозиції подано довідку про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору за предметом закупівлі вих. № 432 від 02.03.2021 року (файл «Довідки кваліфікаційні критерії.pdf») у якій зазначено інформацію щодо виконання робіт - влаштування основ дорожнього одягу з ЩПС, яка не відповідає підтверджуючим документам. 2. Посилання на вимогу тендерної документації, щодо якої виявлені невідповідності: - відповідно до п.1 Додатку 1 до тендерної документації Учасник в складі тендерної пропозиції документально підтверджує наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, які є необхідними для надання послуг за предметом закупівлі, наступними інформацією та документами: Довідкою за підписом керівника або іншої уповноваженої особи учасника завіреною печаткою (за наявності) та її документальним підтвердженням згідно форми, що встановлена Таблицею 1. Учасник включає в Довідку машини, механізми та техніку, які є необхідними для виконання робіт (надання послуг) за предметом закупівлі відповідно до технології виконання робіт (надання послуг), вимог Технічної специфікації (Додаток 3) з дотриманням діючих норм і правил. Окрім вищезазначеного обладнання, учасник може включати до довідки й інші машини, механізми та техніку. В підтвердження інформації, зазначеної в довідці, учасник надає: - наявність в учасника власних машин, механізмів та техніки, які відображені ним в Довідці, документально підтверджується оригіналом бухгалтерської довідки про знаходження основних засобів (машин, механізмів та техніки, які вказані учасником в довідці), на балансі підприємства та оригіналами свідоцтв про реєстрацію авто (технічні паспорти) на вищевказані дорожньобудівельні машини та механізми. - у разі оренди/лізингу/надання послуг машин, механізмів та техніки, учасник в складі тендерної пропозиції надає оригінал чинного договору оренди/лізингу/надання послуг тощо (з усіма додатками, зазначеними в договорі, як невід'ємні, та додатковими угодами/договорами за наявності таких) дійсний та чинний, протягом всього строку виконання договору про закупівлю або містить умови про можливість його пролонгації, у разі якщо його строк менше строку договору про закупівлю, на строк надання послуг та оригінали свідоцтв про реєстрацію авто на кожну одиницю, вказану учасником в довідці. Якщо, кінцевим власником машин, механізмів та техніки зазначених учасником в Довідці не являється орендодавець/лізингодавець/надавач послуг, у такому випадку учасник в складі тендерної пропозиції надають лист-пояснення, щодо кінцевого власника транспортних засобів (машин, механізмів та техніки). Також учасником в складі тендерної пропозиції надається оригінал листа-підтвердження від орендодавця (надавача послуг, власника, тощо) щодо не заперечення використання його машин, механізмів та техніки для виконання робіт (надання послуг) учасником за предметом закупівлі на весь строк надання послуг за предметом закупівлі. - відповідно до п.3 Додатку 1 до тендерної документації Учасник в складі тендерної пропозиції документально підтверджує наявність досвіду виконання ним аналогічного договору наступними інформацією та документами: Довідкою за підписом керівника чи іншої уповноваженої особи учасника завіреною печаткою (за наявності) та її документальним підтвердженням згідно форми, що встановлена Таблицею 5. Аналогічним договором є договір на надання послуг/виконання робіт з будівництва, реконструкції, капітального, поточних ремонтів автомобільних доріг визначених ст. 5 Закону України «Про автомобільні дороги». До довідки включається інформація про аналогічний договір, надання послуг/виконання робіт по якому здійснювалось протягом 2017 – 2020 років. Учасник вказує у Довідці та надає документальне підтвердження досвіду виконання аналогічного договору (одним договором або сумарно) у складі якого учасником серед іншого надавалися послуги/виконувалися роботи, що визначені відповідно до Технічного завдання (Додаток 3 до тендерної документації) а саме: - холодне фрезерування (розпушення) асфальтобетонного покриття фрезою (відповідно до Технічної специфікації) – не менше 37 538 м 2 ; - виправлення профілю щебеневих основ без додавання нового матеріалу (відповідно до Технічної специфікації) – не менше 31 318 м 2 ; - влаштування основ дорожнього одягу з ЩПС (відповідно до Технічної специфікації) – не менше 31 318/ 4 697,7 м 2 /м3 ; - влаштування вирівнюючого/нижнього шару із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем (відповідно до Технічної специфікації) – не менше 37 538/ 4 504,56 м 2 /т; - влаштування верхнього шару покриття із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем (відповідно до Технічної специфікації) – не менше 62 461 м 2 . Наявність в учасника досвіду виконання аналогічного(их) договору(ів) документально підтверджується в складі тендерної пропозиції наступними документами: - оригіналом (ами) аналогічного(их) договору(ів) (з усіма додатками, зазначеними в договорі, як невід'ємні, та додатковими угодами/договорами за наявності таких), інформація по якому (яких) відображена в Довідці; - оригіналом (ами) підписаної(их) контрагентом (замовником) Довідки(ок) про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3); - оригіналом (ами) підписаних контрагентом (замовником) Актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в); - оригіналом (ами) позитивного(их) відгуку(ів) замовника(ів) (за наданим(-и) аналогічним(- и) договором(-ами), у якому(-их) обов’язково має бути зазначено: дату його видачi, вихiдний номер, посилання на номер, дату та предмет укладеного договору, ціна договору, сума виконання договору, також iнформацiю про якiсть виконаних робiт, дотримання термінів виконання, щодо відсутності з боку замовника претензій або судових позовів щодо невиконання або неналежного виконання умов договору та номер телефону і ПІБ посадової особи, яка може підтвердити вказану інформацію. Зазначений відгук має бути виданий замовником не раніше ніж за два місяці до дати подання тендерних пропозицій дати оголошення закупівлі. Відгуки повинні бути надані від усіх контрагентів (замовників), які вказані учасником в довідці. 3. Перелік інформації та/або документів, які повинен подати учасник для усунення виявлених невідповідностей; - усунути невідповідність між інформацією зазначеною в довідці про наявність обладнання (техніки) та технологій, які необхідними для надання послуг згідно предмету закупівлі та підтверджуючими документами; - усунути невідповідність між інформацією зазначеною в довідці про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору за предметом закупівлі та підтверджуючими документами.

Документи

04 березня 2021 09:03
Звіт з ЄДР (зареєстровано)

Публічні документи

16 квітня 2021 17:08
Електронний підпис
16 квітня 2021 17:08
Електронний підпис
16 квітня 2021 17:02
Довідка повноваження.pdf
16 квітня 2021 17:02
Довідки ст.17 Закону.pdf
16 квітня 2021 17:02
Довідка МВС 29.03.2021.pdf
16 квітня 2021 17:02
Ліцензія.pdf
16 квітня 2021 17:02
Довідка ДПС.pdf
27 березня 2021 15:47
Електронний підпис
27 березня 2021 15:47
Електронний підпис
27 березня 2021 15:46
Довідки скориговані.pdf
27 березня 2021 15:46
Лист-відгук САД.pdf
27 березня 2021 15:46
Лист-відгук МПП НАРА.pdf
27 березня 2021 15:46
Лист-відгук ОДА.pdf
04 березня 2021 08:18
Електронний підпис
04 березня 2021 08:18
Електронний підпис
04 березня 2021 08:11
ЦПУ-виконавець робіт.pdf
04 березня 2021 08:11
Технічна частина.pdf
04 березня 2021 08:11
Статут 2020.pdf
04 березня 2021 08:11
ЦПУ-майстер.pdf
04 березня 2021 08:11
Свідоцтва ТЗ.pdf
04 березня 2021 08:11
Накази працівники.pdf
04 березня 2021 08:10
Ліцензія ТОВ ШЛЯХОВИК-Т.pdf
04 березня 2021 08:10
Лист-відгук ОДА.pdf
04 березня 2021 08:10
Лист-відгук МПП НАРА.pdf
04 березня 2021 08:10
Лист ТЗ-ШРБУ 88.pdf
04 березня 2021 08:10
Лист ТЗ-МПП НАРА.pdf
04 березня 2021 08:10
Договір оренди ТЗ-ШРБУ88.pdf
04 березня 2021 08:10
Директор повноваження.pdf
04 березня 2021 08:10
Дипломи ІТП.rar
04 березня 2021 08:10
Виписка ЄДР.pdf
04 березня 2021 08:10
Відомості ЄДРПОУ.pdf
04 березня 2021 08:10
Атестат АБЗ.pdf
04 березня 2021 08:10
ЦПУ-інженер з якості.pdf
04 березня 2021 08:10
Сертифікат ISO 9001.pdf
04 березня 2021 08:10
Паспорт Карпець М.І..pdf
04 березня 2021 08:10
Стаття 17 Закону.pdf
04 березня 2021 08:10
Лист ТЗ-Аветісян С.А..pdf
04 березня 2021 08:09
22709 ШЛЯХОВИК-Т p7s.7z
04 березня 2021 08:09
Витяг ПДВ.pdf

Відповіді учасника на умови участі у закупівлі

Товариство з обмеженою відповідальністю "ДРОГ-БУД" в особі ПРЕДСТАВНИЦТВА "DROG-BUD" Sp.z o.o.", РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА

Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Підтверджую

Директор Представництва «ДРОГ-БУД» Сп. з о.о.» П’ятак Валерій Альбертович, як особа, яка підписала тендерну пропозицію (документи тендерної пропозиції), не був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язаний з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

Стаття 17 .pdf

Вчинення економічних правопорушень

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Підтверджую

Вчинення корупційних правопорушень

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Підтверджую

Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Підтверджую

Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Підтверджую

Директора «Представництва «ДРОГ-БУД» Сп. з о.о.» П’ятака Валерія Альбертовича, як особу, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.

Стаття 17 .pdf

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Підтверджую

У Товариства з обмеженою відповідальністю «ДРОГ-БУД», ПРЕДСТАВНИЦТВА «ДРОГ-БУД» Сп. з о.о.» відсутня заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів).

Стаття 17 .pdf

Порушення справ про банкрутство

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Підтверджую

Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Підтверджую

Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Підтверджую

Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Підтверджую

Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції

Мова тендерної пропозиції українська

Підтверджую

ПП Рома

Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Підтверджую

Інформація в довільній формі

Підтверджуємо,що службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку
2. Додаток 2 Довідка ст.17 ЗУ.pdf

Вчинення економічних правопорушень

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Підтверджую

Вчинення корупційних правопорушень

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Підтверджую

Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Підтверджую

Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Підтверджую

Інформація в довільній формі

Підтверджуємо, що службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
2. Додаток 2 Довідка ст.17 ЗУ.pdf

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Підтверджую

Інформація в довільній формі

Підтверджуємо, що не маємо заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
2. Додаток 2 Довідка ст.17 ЗУ.pdf

Порушення справ про банкрутство

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Підтверджую

Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Підтверджую

Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Підтверджую

Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Підтверджую

Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції

Мова тендерної пропозиції українська

Підтверджую

КОНСОРЦІУМ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДОРОЖНІЙ КОНСОРЦІУМ»

Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Підтверджую

ст.17п.6.pdf

Cлужбова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, Генеральний директор Артем Олександрович Гриненко, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

Вчинення економічних правопорушень

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Підтверджую

Вчинення корупційних правопорушень

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Підтверджую

Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Підтверджую

Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Підтверджую

ст.17.pdf

Cлужбова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, Консорціум «Всеукраїнський дорожній консорціум», Генеральний директор Артем Олександрович Гриненко, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Підтверджую

ст.17 податки.pdf

Консорціум «Всеукраїнський дорожній консорціум» не має заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів).

Порушення справ про банкрутство

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Підтверджую

Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Підтверджую

Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Підтверджую

Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Підтверджую

Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції

Мова тендерної пропозиції українська

Підтверджую

Товариство з додатковою відповідальністю "Шляхове ремонтно-будівельне управління № 65"

Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Підтверджую

п. 6 ч.1 ст. 17 ЗУ Про публічні закупівлі

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку
Інформ. довід про відсутн. підстави, СТ. 17.pdf

Вчинення економічних правопорушень

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Підтверджую

Вчинення корупційних правопорушень

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Підтверджую

Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Підтверджую

Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Підтверджую

п.12 ч.1 ст. 17 Закону

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Інформ. довід про відсутн. підстави, СТ. 17.pdf

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Підтверджую

п.13 ч.1 ст. 17 Закону

Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Інформ. довід про відсутн. підстави, СТ. 17.pdf

Порушення справ про банкрутство

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Підтверджую

Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Підтверджую

Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Підтверджую

Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Підтверджую

Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції

Мова тендерної пропозиції українська

Підтверджую

Товариство з обмеженою відповідальністю "ШЛЯХОВИК-Т"

Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Підтверджую

Інформація в довільній формі

Стаття 17 Закону.pdf

Вчинення економічних правопорушень

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Підтверджую

Вчинення корупційних правопорушень

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Підтверджую

Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Підтверджую

Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Підтверджую

Інформація в довільній формі

Стаття 17 Закону.pdf

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Підтверджую

Інформація в довільній формі

Стаття 17 Закону.pdf

Порушення справ про банкрутство

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Підтверджую

Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Підтверджую

Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Підтверджую

Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Підтверджую

Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції

Мова тендерної пропозиції українська

Підтверджую

Реєстр пропозицій

Друкувати реєстр отриманих тендерних пропозицій PDFHTML

Дата і час розкриття: 07 квітня 2021 16:20

Учасник Первинна пропозиція Остаточна пропозиція Відповідність критеріям Документи
Товариство з обмеженою відповідальністю "ШЛЯХОВИК-Т" 52 726 756,80
UAH з ПДВ
48 292 800,00
UAH з ПДВ
Відповіді учасника Документи
ПП Рома 51 825 000,00
UAH з ПДВ
48 625 000,00
UAH з ПДВ
Відповіді учасника Документи
КОНСОРЦІУМ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДОРОЖНІЙ КОНСОРЦІУМ» 54 798 192,00
UAH з ПДВ
51 000 000,00
UAH з ПДВ
Відповіді учасника Документи

Публічні документи

16 квітня 2021 17:08
Електронний підпис
16 квітня 2021 17:08
Електронний підпис
16 квітня 2021 17:02
Довідка повноваження.pdf
16 квітня 2021 17:02
Довідки ст.17 Закону.pdf
16 квітня 2021 17:02
Довідка МВС 29.03.2021.pdf
16 квітня 2021 17:02
Ліцензія.pdf
16 квітня 2021 17:02
Довідка ДПС.pdf
27 березня 2021 15:47
Електронний підпис
27 березня 2021 15:47
Електронний підпис
27 березня 2021 15:46
Довідки скориговані.pdf
27 березня 2021 15:46
Лист-відгук САД.pdf
27 березня 2021 15:46
Лист-відгук МПП НАРА.pdf
27 березня 2021 15:46
Лист-відгук ОДА.pdf
04 березня 2021 08:18
Електронний підпис
04 березня 2021 08:18
Електронний підпис
04 березня 2021 08:11
ЦПУ-виконавець робіт.pdf
04 березня 2021 08:11
Технічна частина.pdf
04 березня 2021 08:11
Статут 2020.pdf
04 березня 2021 08:11
ЦПУ-майстер.pdf
04 березня 2021 08:11
Свідоцтва ТЗ.pdf
04 березня 2021 08:11
Накази працівники.pdf
04 березня 2021 08:10
Ліцензія ТОВ ШЛЯХОВИК-Т.pdf
04 березня 2021 08:10
Лист-відгук ОДА.pdf
04 березня 2021 08:10
Лист-відгук МПП НАРА.pdf
04 березня 2021 08:10
Лист ТЗ-ШРБУ 88.pdf
04 березня 2021 08:10
Лист ТЗ-МПП НАРА.pdf
04 березня 2021 08:10
Договір оренди ТЗ-ШРБУ88.pdf
04 березня 2021 08:10
Директор повноваження.pdf
04 березня 2021 08:10
Дипломи ІТП.rar
04 березня 2021 08:10
Виписка ЄДР.pdf
04 березня 2021 08:10
Відомості ЄДРПОУ.pdf
04 березня 2021 08:10
Атестат АБЗ.pdf
04 березня 2021 08:10
ЦПУ-інженер з якості.pdf
04 березня 2021 08:10
Сертифікат ISO 9001.pdf
04 березня 2021 08:10
Паспорт Карпець М.І..pdf
04 березня 2021 08:10
Стаття 17 Закону.pdf
04 березня 2021 08:10
Лист ТЗ-Аветісян С.А..pdf
04 березня 2021 08:09
22709 ШЛЯХОВИК-Т p7s.7z
04 березня 2021 08:09
Витяг ПДВ.pdf

Публічні документи

26 березня 2021 19:42
Електронний підпис
26 березня 2021 19:42
Електронний підпис
26 березня 2021 19:40
Транспортна схема
26 березня 2021 19:40
листи відгуки
26 березня 2021 19:40
Лист пояснення
03 березня 2021 11:09
Електронний підпис
03 березня 2021 11:09
Електронний підпис
03 березня 2021 11:07
Свідоцтво Січ.zip
03 березня 2021 11:07
Підтвердження.zip
03 березня 2021 11:07
Nakaz_Davydchuk.zip
03 березня 2021 11:07
Dovirenist_Davydchuk.zip
03 березня 2021 11:07
Bank_licenzia.zip
03 березня 2021 11:07
200777_5_2_332 227.zip
03 березня 2021 11:07
7.5.Витяг ЄДРПОУ.pdf
03 березня 2021 11:07
7.3. Сертифікат ISO 9001.pdf
03 березня 2021 11:07
7.1. Статут.pdf
03 березня 2021 11:07
1.32.Листи Відгуки.pdf
03 березня 2021 11:07
1.31.КБ3 КБ2 до 57.pdf
03 березня 2021 11:07
1.29.КБ 2 по 32.pdf
03 березня 2021 11:07
1.28.КБ3 32.pdf
03 березня 2021 11:07
1.26.КБ2 КБ3 98 ЧАС3.pdf
03 березня 2021 11:07
1.25.КБ2 КБ3 98 ЧАС2.pdf
03 березня 2021 11:07
1.24.КБ 2 КБ3 98ЧАС1.pdf
03 березня 2021 11:07
1.22.КБ2 КБ3 до 84.pdf
03 березня 2021 11:07
1.20.КБ3 05.pdf
03 березня 2021 11:07
1.19 КБ 2 до 05.pdf
03 березня 2021 11:07
1.17.Атестат виробництва.pdf
03 березня 2021 11:07
1.16.Дипломи ІТП.pdf
03 березня 2021 11:07
1.12.лабораторія.pdf
03 березня 2021 11:07
1.8. Інвентарна картка.pdf

Публічні документи

27 березня 2021 16:19
Електронний підпис
27 березня 2021 16:16
Пояснення відгук.pdf
27 березня 2021 16:16
Транспортна схема.pdf
03 березня 2021 20:45
Електронний підпис
03 березня 2021 20:45
Електронний підпис
03 березня 2021 20:43
ст.17 податки.pdf
03 березня 2021 20:43
ст.17.pdf
03 березня 2021 20:43
ст.17п.6.pdf
03 березня 2021 20:43
ст.17 Консорціуму ВДК.pdf
03 березня 2021 20:43
10.5. Лист-гарантія - ціна.pdf
03 березня 2021 20:43
10.7. Лист-гарантія 120 дн.pdf
03 березня 2021 20:43
10.8 Ловідка про ліцензію.pdf
03 березня 2021 20:43
13. Довідка 120дн.pdf
03 березня 2021 20:43
9. Технічне завдання.pdf
03 березня 2021 20:43
14.1. Проект договору.pdf
03 березня 2021 20:43
7.9. ФІнзвітність СТІ.zip
03 березня 2021 20:43
14.2. Істотні умови.pdf
03 березня 2021 20:43
6.5.1. Договір №107_Ч2.pdf
03 березня 2021 20:43
6.5.2. Договір №107_Ч3.pdf
03 березня 2021 20:43
6.5. Договір №107_Ч1.pdf
03 березня 2021 20:43
6.11. Відгук САД 2021. РОАД.pdf
03 березня 2021 20:43
2.4. 1 Атестат виробництва.pdf
03 березня 2021 20:43
6.4. Договір № 75.rar
03 березня 2021 20:43
3. Транспортна схема.pdf
03 березня 2021 20:43
7.7. Re__баланс_трініті.zip
03 березня 2021 20:43
6. Довідка - досвід.pdf
03 березня 2021 20:43
5. Довідка - працівники.pdf
03 березня 2021 20:43
7.8. Фін.звітність АБЗ-1.rar
03 березня 2021 20:43
2.1. Довідка про АБЗ.pdf

Відповіді учасника на умови участі у закупівлі

Товариство з обмеженою відповідальністю "ШЛЯХОВИК-Т"

Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Підтверджую

Інформація в довільній формі

Стаття 17 Закону.pdf

Вчинення економічних правопорушень

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Підтверджую

Вчинення корупційних правопорушень

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Підтверджую

Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Підтверджую

Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Підтверджую

Інформація в довільній формі

Стаття 17 Закону.pdf

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Підтверджую

Інформація в довільній формі

Стаття 17 Закону.pdf

Порушення справ про банкрутство

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Підтверджую

Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Підтверджую

Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Підтверджую

Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Підтверджую

Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції

Мова тендерної пропозиції українська

Підтверджую

ПП Рома

Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Підтверджую

Інформація в довільній формі

Підтверджуємо,що службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку
2. Додаток 2 Довідка ст.17 ЗУ.pdf

Вчинення економічних правопорушень

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Підтверджую

Вчинення корупційних правопорушень

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Підтверджую

Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Підтверджую

Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Підтверджую

Інформація в довільній формі

Підтверджуємо, що службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
2. Додаток 2 Довідка ст.17 ЗУ.pdf

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Підтверджую

Інформація в довільній формі

Підтверджуємо, що не маємо заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
2. Додаток 2 Довідка ст.17 ЗУ.pdf

Порушення справ про банкрутство

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Підтверджую

Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Підтверджую

Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Підтверджую

Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Підтверджую

Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції

Мова тендерної пропозиції українська

Підтверджую

КОНСОРЦІУМ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДОРОЖНІЙ КОНСОРЦІУМ»

Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Підтверджую

ст.17п.6.pdf

Cлужбова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, Генеральний директор Артем Олександрович Гриненко, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

Вчинення економічних правопорушень

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Підтверджую

Вчинення корупційних правопорушень

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Підтверджую

Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Підтверджую

Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Підтверджую

ст.17.pdf

Cлужбова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, Консорціум «Всеукраїнський дорожній консорціум», Генеральний директор Артем Олександрович Гриненко, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Підтверджую

ст.17 податки.pdf

Консорціум «Всеукраїнський дорожній консорціум» не має заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів).

Порушення справ про банкрутство

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Підтверджую

Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Підтверджую

Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Підтверджую

Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Підтверджую

Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції

Мова тендерної пропозиції українська

Підтверджую

Протокол розкриття

Друкувати протокол розкриття тендерних пропозицій PDFHTML
Учасник Рішення Пропозиція Опубліковано
Товариство з обмеженою відповідальністю "ШЛЯХОВИК-Т"
#42844920
Переможець 48 292 800,00
UAH з ПДВ
08 квітня 2021 14:45

Повідомлення про намір укласти договір

Дата і час публікації: 08 квітня 2021 14:45

Друкувати повідомлення про намір укласти договір PDFHTML
Учасник Пропозиція Документи
Товариство з обмеженою відповідальністю "ШЛЯХОВИК-Т"
#42844920
48 292 800,00
UAH з ПДВ
Документи

Укладений договір

Контракт Статус Опубліковано
Електронний підпис укладений
09 січня 2023 17:07
Електронний підпис укладений
29 грудня 2022 12:24
ДУ 4 41-04.21.pdf зміни до договору
29 грудня 2022 12:21
Електронний підпис укладений
06 грудня 2021 15:05
ДУ 3 41-04.21.PDF зміни до договору
06 грудня 2021 15:01
Електронний підпис укладений
03 листопада 2021 14:21
ДУ_2 41-04.21.PDF зміни до договору
03 листопада 2021 14:17
Електронний підпис укладений
02 липня 2021 11:44
ДУ 1 41-04.21.PDF зміни до договору
02 липня 2021 11:43
Електронний підпис укладений
30 квітня 2021 12:49
Договір 41-04/21 укладений
30 квітня 2021 12:40

Зміни до договору

Дата внесення змін до договору:
30 червня 2021
Дата публікації змін до договору:
02 липня 2021
Випадки для внесення змін до істотних умов договору:
  • покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): Бюджетне фінансування у 2021 році
Номер договору про закупівлю: № 41-04/21
Договір:
Номер додаткової угоди: 1
Друкувати повідомлення про внесення змін до договору: PDFHTML
Дата внесення змін до договору:
03 листопада 2021
Дата публікації змін до договору:
03 листопада 2021
Випадки для внесення змін до істотних умов договору:
  • покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): Бюджетне фінансування у 2021 році
Номер договору про закупівлю: № 41-04/21
Договір:
Номер додаткової угоди: 2
Друкувати повідомлення про внесення змін до договору: PDFHTML
Дата внесення змін до договору:
06 грудня 2021
Дата публікації змін до договору:
06 грудня 2021
Випадки для внесення змін до істотних умов договору:
  • покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): Бюджетне фінансування у 2021 році
Номер договору про закупівлю: № 41-04/21
Договір:
Номер додаткової угоди: 3
Друкувати повідомлення про внесення змін до договору: PDFHTML
Дата внесення змін до договору:
28 грудня 2022
Дата публікації змін до договору:
29 грудня 2022
Випадки для внесення змін до істотних умов договору:
  • зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника
Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): Зменшення обсягів закупівлі з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника
Номер договору про закупівлю: № 41-04/21
Договір:
Номер додаткової угоди: 4
Друкувати повідомлення про внесення змін до договору: PDFHTML

Виконання договору

Друкувати звіт про виконання договору про закупівлю PDFHTML
Строк дії за договором: 27 квітня 2021 — 31 грудня 2022
Сума оплати за договором: 43 354 994,40
UAH (в тому числі ПДВ 7 225 832,40 UAH)