Звернення до Держаудитслужби

Оберіть

Контактна інформація

Дані про місцезнаходження та Email будуть доступні лише працівникам Державної аудиторської служби України
Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Львівської області (1043,6 км) (ДК 021:2015:45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)
Operational maintenance of public roads of local significance in Lviv region (1043,6 km) (DK 021: 2015: 45230000-8 - Construction of pipelines, communication lines and power lines, highways, roads, airfields and railways; leveling of surfaces)
Очікувана вартість
156 348 672,00 UAH
UA-2021-01-22-008121-b bd75eef5a1524731a9f8a75861357561
Відкриті торги з публікацією англійською мовою    Прекваліфікація (період оскарження)
Електронний цифровий підпис накладено. Перевірити

Перевірка підпису

Контакти

Макаревич Марія Романівна

+380322999141 lodatenderdorogy@gmail.com

Державна аудиторська служба України

Знайшли порушення законодавства у сфері закупівель?

Оголошення про проведення

Tender notice
Друкувати оголошення PDFHTML

Інформація про замовників

Purchasing Body
Найменування: Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації
Код ЄДРПОУ: 43493483
Місцезнаходження: 79008, Україна , Львівська область обл., Львів, вул. В. Винниченка, 18
Контактна особа: Макаревич Марія Романівна
+380322999141
lodatenderdorogy@gmail.com
Категорія: Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Official name: Department of Road Economy of Lviv Regional State Administration
National ID: 43493483
Contact point: Makarevych Mariia
+380322999141
lodatenderdorogy@gmail.com

Інформація про процедуру

Milestones
Дата оприлюднення: 22 січня 2021
Звернення за роз’ясненнями: до 12 лютого 2021 00:00
Оскарження умов закупівлі: до 18 лютого 2021 00:00
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 22 лютого 2021 09:00
Початок аукціону: 03 березня 2021 11:44
Очікувана вартість: 156 348 672,00 UAH з ПДВ
Вид тендерного забезпечення: Електронна гарантія
Сума тендерного забезпечення: 781 743,00 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни: 781 743,36 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: 0,50 %
Publication date: 22 січня 2021 14:26
Enquiries until: 12 лютого 2021 00:00
Complaints submission until: до 18 лютого 2021 00:00
Time limit for receipt of tenders: 22 лютого 2021 09:00

Information

Estimated total value: 156 348 672 UAH including VAT
Minimal lowering step: 781 743 UAH
Minimal lowering step, %: 0,50 %
Type of tender guarantee: Electronic guarantee
Sum of tender guarantee: 781 743,00 UAH

Інформація про предмет закупівлі

Вид предмету закупівлі: Послуги


Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь


Scope of the procurement
Місцезнаходження Замовника: 79008, Україна , Львівська область обл., Львів, вул. В. Винниченка, 18. Категорія замовника Департаменту дорожнього господарства Львівській обласної державної адміністрації – відповідно до п.1 ч.4. ст. 2 Закону України "Про публічні закупівлі" в новій редакції від 19.04.2020р. Інформація про умови надання забезпечення тендерних пропозицій. Забезпечення тендерної пропозиції. Замовник вимагає надання забезпечення тендерної пропозиції у формі оригіналу безумовної та безвідкличної банківської гарантії (у вигляді електронного документу з накладеним електронним цифровим підписом/ кваліфікованим електронним підписом, який є доступним для перегляду та перевірки без необхідності використання окремого програмного продукту), що має містити ствердження про виконання зобов’язань щодо сплати відповідних коштів замовнику (р/р UA 41 820172 0 355159015088057620 у ДКСУ у м.Київ, МФО – 820172, ЄДРПОУ 43493483) у випадках, передбачених у частині третій статті 25 Закону. Банківська гарантія, сформульована іншим чином, призведе до відхилення тендерної пропозиції. Банківська гарантія повинна бути видана банком, який має відповідну ліцензію на здійснення банківських послуг та не перебуває на стадії ліквідації. Крім того банківська гарантія повинна бути безумовною та безвідкличною, обов’язково містити реквізити щодо назви закупівлі та її номеру на вебпорталі Уповноваженого органу. Розмір забезпечення тендерної пропозиції становить – 781 743,00 (сімсот вісімдесят одна тисяча сімсот сорок три) гривні 00 коп. Строк дії забезпечення тендерної пропозиції повинен бути не меншим, ніж строк дії тендерної пропозиції. В разі продовження строку дії тендерної пропозиції, строк дії забезпечення тендерної пропозиції повинен бути продовжений учасником на відповідний строк. Усі витрати, пов’язані з наданням забезпечення тендерної пропозиції покладаються на учасника. Тендерна пропозиція, що не містить підтвердження надання учасником забезпечення тендерної пропозиції, відхиляється замовником. 3.Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції Забезпечення тендерної пропозиції повертається учаснику у разі: - закінчення строку дії тендерної пропозиції та забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного в тендерній документації; - укладення договору про закупівлю з учасником, який став переможцем процедури закупівлі (крім переговорної процедури закупівлі); - відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її подання; - закінчення тендеру в разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції/пропозиції. Забезпечення тендерної пропозиції не повертається у разі: - відкликання тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними; - непідписання договору про закупівлю учасником, який став переможцем тендеру; - ненадання переможцем процедури закупівлі (крім переговорної процедури закупівлі) у строк, визначений частиною шостою статті 17 цього Закону, документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 цього Закону; - ненадання переможцем процедури закупівлі (крім переговорної процедури закупівлі) забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією. За зверненням учасника, яким було надано забезпечення тендерної пропозиції, замовник повідомляє установу, що видала такому учаснику гарантію, про настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції протягом п’яти днів з дня настання однієї з підстав, визначених частиною четвертою цієї статті. Кошти, що надійшли як забезпечення тендерної пропозиції, якщо вони не повертаються учаснику у випадках, визначених цим Законом, підлягають перерахуванню до відповідного бюджету.
Розгорнути Згорнути
Customer's location: 79008, Ukraine, Lviv region, Lviv, V. Vynnychenka St.,18. Customer‘s category of the Department of Roads of the Lviv Regional State Administration - in accordance with paragraph 1 part 4. Art. 2 of the Law of Ukraine "On Public Procurement" in the new edition from 19.04.2020 . The customer requires the provision of tender security in the form of the original unconditional and irrevocable bank guarantee (in the form of an electronic document with an electronic digital signature / qualified electronic signature, which is available for viewing and verification without the necessity to use a separate software product), which has to contain statement on fulfillment of obligations to pay the relevant funds to the customer (r / r UA 41 820172 0 355159015088057620 in the SЕSU in Kyiv, MFO - 820172, USREOU 43493483) in the cases provided for in part three of Article No. 25 of the Law. A bank guarantee formulated in another way will lead to rejection of the tender offer. The bank guarantee must be issued by a bank that has the appropriate license to exercise banking services and is not in the process of liquidation. in addition, the bank guarantee must be unconditional and irrevocable, has to contain details of the name of the procurement procedure and its number on the web portal of the Authorized Body. The amount of security for the tender offer is 781,743.00 (seven hundred eighty-one thousand seven hundred forty-three) UAH. The term of guarantee of the tender offer should not be less than the term of the tender offer. In case of continuation of the term of the tender offer, the term of the tender guarantee must be extended by the participant to the appropriate term. All costs associated with the provision of tender guarantee are paid by the participant. The tender offer that does not contain the confirmation of guarantee by the participant will be rejected by the customer. 3. Conditions for return or non-return of the tender offer guarantee The tender offer security shall be returned to the bidder in case of: - expiration of the tender offer validity and security of the tender offer specified in the tender documentation; - concluding a procurement contract with the bidder who became the winner of the procurement procedure (except for the negotiated procurement procedure); - withdrawal of the tender offer before the deadline for its submission; - termination of the tender in case of non-conclusion of the procurement contract with any of the participants who submitted tender proposals / proposals. The guarantee of the tender offer is not returned in case of: - withdrawal of the tender offer by the bidder after the expiration of the term of its submission, but before the expiration of the term during which the tender offers are considered valid; - non-signing of the procurement contract by the bidder who became the winner of the tender; - failure of the winner to provide the procurement procedure (except for the negotiated procurement procedure) within the period specified in part six of Article 17 of this Law, documents confirming the absence of grounds established by Article 17 of this Law; - failure of the winner of the procurement procedure (except for the negotiated procurement procedure) to ensure the implementation of the procurement contract after receiving notification of the intention to enter into a procurement contract, if the provision of such security is provided by the tender documentation. Upon the request of the bidder who has been provided with the tender offer, the customer has to notify the institution that issued such a guarantee to the bidder grounds for returning the tender offer security within five days from the date of one of the grounds specified in part four of this article. Funds received as security for the tender offer, if they are not returned to the bidder in the cases specified by this Law, shall be transferred to the relevant budget.
Розгорнути Згорнути
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
1 послуга
Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Львівської області (1043,6 км) (ДК 021:2015:45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) (Державний бюджет України)
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: Україна, Відповідно до документації
ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь

Operational maintenance of public roads of local significance in Lviv region (1043,6 km) (DK 021: 2015: 45230000-8 - Construction of pipelines, communication lines and power lines, highways, roads, airfields and railways; leveling of surfaces) (State Budget of Ukraine)
CPV: 45230000-8
Період постачання: по 31 грудня 2022

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%)
Надання послуг Пiсляоплата 5 Банківські 100

Тендерна документація

Критерії вибору переможця

Ціна: 100%

Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі:

Підстави для відмови в участі

1. Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі) або фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку
Стаття 17, частина 1, пункт 5
Стаття 17, частина 1, пункт 6
Учасник фізична особа підтверджує, що
Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку
Форма підтвердження: заява
Опис: Інформація в довільній формі
Форма підтвердження: документ
Вимоги до документу: На підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі згідно з п.5 ч.1 ст. 17 Закону, учасник подає інформацію в довільній формі за підписом уповноваженої особи Учасника (лише для фізичних осіб)
Учасник юридична особа підтверджує, що
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку
Форма підтвердження: заява
Опис: Інформація в довільній формі
Форма підтвердження: документ
Вимоги до документу: На підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі згідно з п.6 ч.1 ст. 17 Закону, учасник подає інформацію в довільній формі за підписом керівника або особи уповноваженої учасником на підписання тендерної пропозиції
2. Вчинення економічних правопорушень
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів
Стаття 17, частина 1, пункт 4
Стаття 6, частина 2, пункт 4
Стаття 50, пункт 1
Учасник підтверджує, що
Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів
3. Вчинення корупційних правопорушень
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією
Стаття 17, частина 1, пункт 2
Стаття 17, частина 1, пункт 3
Учасник підтверджує, що
Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією
4. Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Стаття 17, частина 1, пункт 12
Учасник підтверджує, що
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Форма підтвердження: заява
Опис: Інформація в довільній формі
Форма підтвердження: документ
Вимоги до документу: На підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі згідно п.12 ч.1 ст. 17 Закону, учасник подає інформацію в довільній формі за підписом керівника або особи уповноваженої учасником на підписання тендерної пропозиції
5. Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
Учасник процедури закупівлі не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Стаття 17, частина 1, пункт 13
Учасник підтверджує, що
Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Форма підтвердження: заява
Опис: Інформація в довільній формі
Форма підтвердження: документ
Вимоги до документу: На підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі згідно п.13 ч.1 ст. 17 Закону, учасник подає інформацію в довільній формі за підписом керівника або особи уповноваженої учасником на підписання тендерної пропозиції
Учасник підтверджує, що
Він має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Форма підтвердження: заява
Опис: Інформація в довільній формі
Форма підтвердження: документ
Вимоги до документу: У разі наявності заборгованості учасник надає довідку в довільній формі щодо зазначення причини виникнення даної заборгованості
Сума існуючої заборгованості
Характер існуючої заборгованості
Причина виникнення існуючої заборгованості
Учасник здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника
6. Порушення справ про банкрутство
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура
Стаття 17, частина 1, пункт 8
Учасник підтверджує, що
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура
7. Виявлення факту зв'язку учасника з іншими учасниками процедури або замовником
Підтверджує: закупівельник
Відноситься до: учасника
Тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника
Стаття 17, частина 1, пункт 7
Замовник підтверджує, що
Тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника
8. Виявлення факту наміру впливу на прийняття рішення замовника
Підтверджує: закупівельник
Відноситься до: учасника
Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі
Стаття 17, частина 1, пункт 1
Замовник підтверджує, що
Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі
9. Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)
Стаття 17, частина 1, пункт 9
Стаття 9, частина 2, пункт 9
Стаття 17, частина 1, пункт 10
Стаття 17, частина 1, пункт 11
Закон України "Про санкції"
Учасник підтверджує, що
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)
Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)
Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Вимоги до тендерної пропозиції:

Вимоги до тендерної пропозиції

Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції
Підтверджує: учасник
Відноситься до: закупівлі
Учасник підтверджує, що
Мова тендерної пропозиції українська
22 січня 2021 15:00
Електронний цифровий підпис
22 січня 2021 14:26
ПД ЕУ 1043_6.pdf
22 січня 2021 14:26
ТД ЕУ 1043_6.pdf

Роз’яснення до процедури

Запитання до процедури

Кваліфікаційні критерії
Дата подання: 02 лютого 2021 12:38
Дата відповіді: 04 лютого 2021 14:32
Добрий день! Відповідно п.3 Додатку 1 Замовник вимагає підтвердження відповідності кваліфікаційному критерію – наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору. Серед іншого, Замовником вимагається підтвердження досвіду виконання робіт з «подріблення порослі кущів трактором з деревоподрібнюючим обладнанням». Чи вважатиметься належним підтвердженням аналогічного досвіду в цій частині відображення інформації щодо «зрізування середнього чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання кущорізами на тракторі», що за своєю суттю є аналогічними роботами, лише з іншим формулюванням назви робіт ?
Розгорнути Згорнути
Відповідь: Ні, не вважатиметься, оскільки це не аналогічні роботи.
Технічні специфікації/Технічне завдання
Дата подання: 03 лютого 2021 16:42
Дата відповіді: 04 лютого 2021 14:34
Доброго дня! Проаналізувавши Технічне завдання (додаток 3 до тендерної документації) виникли наступні запитання: - пункт 18 «Ліквідація вибоїн машиною пневмоструменевою, на кожні 5 мм зміни глибини додавати або виключати» - не заданий об’єм даного виду робіт; - пункт 44 «Приготування піщано-соляної суміші навантажувачем одноківшевим, вантажопідйомність 3т» в заданій кількості 3000 м3, не відповідає заявленій в даному технічному завданні площі розподілення (пункти 39, 40, 41, 42, 43 даного технічного завдання). Потреба в протиожеледних матеріалах для забезпечення виконання робіт по розподіленню протиожеледних матеріалів по покриттю складає 51624 м3 (при мінімальному співвідношенні солі та піску в суміші 15%,). - пункт 73 «Навантаження протиожеледних матеріалів пневмоколісним навантажувачем одноківшевим» - в кількості 3000 м3, не відповідає потребі протиожеледної сумуші, яка підлягає використанню. Враховуючи необхідність збільшення об’єму в пункті 44 «Приготування піщано-соляної суміші навантажувачем одноківшевим, вантажопідйомність 3т» даного технічного завдання, очікуване зростання кошторисної вартості робіт по даній закупівлі при діючій на даний час вартості 1 м3 протиожеледної суміші 1054 грн. з ПДВ складе 51249696 грн. з ПДВ. З урахуванням наведеного, просимо внести зміни в тендерну документацію та очікувану кошторисну вартість робіт.
Розгорнути Згорнути
Відповідь: Тендерна документація, зокрема технічне завдання, а також очікувана вартість надання відповідних послуг не потребують внесення змін.
Кваліфікаційні критерії / Підтвердження фінансової спроможності.
Дата подання: 03 лютого 2021 18:17
Дата відповіді: 04 лютого 2021 16:36
Відповідно до Наказу Мінфіну України від 25.02.2000 р. №39 та чинних нормативно-правових актів , суб'єктами малого підприємництва , юридичними особами , представництвами іноземних суб'єктів господарської діяльності річна звітність подається не пізніше 28 лютого наступного за звітним роком. Чи можливо, у зв'язку із вищеописаним, подати у складі тендерної пропозиції фінансову звітність за 2019 рік? Просимо внести зміни у цій частині у тендерну документацію.
Розгорнути Згорнути
Відповідь: Неможливо, оскільки відповідно до вимог тендерної документації учасник в складі тендерної пропозиції документально підтверджує наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю:
- сканована копія з оригіналу Балансу підприємства за звітний період (рік) - 2020 рік;
- сканована копія з оригіналу Звіту про фінансові результати за останній звітний період (рік) - 2020 рік;
- сканована копія з оригіналу Звіту про рух грошових коштів за останній звітний період (рік) - 2020 рік. Тендерна документація не потребує внесення змін, оскільки розроблена та затверджена замовником з дотриманням вимог Закону України "Про публічні закупівлі" та чинного законодавства України.
Розгорнути всі запитання: 3 Згорнути запитання

Протокол розгляду тендерних пропозицій

Переглянути / друкувати протокол розгляду тендерних пропозицій з інформацією про підстави відхилення PDFHTML
Дата публікації : 23 лютого 2021
UA-2021-01-22-008121-bbd75eef5a1524731a9f8a75861357561
Найменування: Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації
Код ЄДРПОУ: 43493483
Місцезнаходження: 79008, Україна, Львівська область обл., Львів, вул. В. Винниченка, 18
Учасник Відповідність критеріям Документи Рішення
Дочірнє підприємство “Львівський облавтодор” Відкритого акціонерного товариства “Державна акціонерна компанія “Автомобільні дороги України” Відповіді учасника Документи
Допущено до аукціону
Документи
Товариство з обмеженою відповідальністю "ШЛЯХОВИК-Т" Відповіді учасника Документи
Допущено до аукціону
Документи

Документи

Публічні документи

19 лютого 2021 18:23
sign.p7s
19 лютого 2021 18:13
8 Інші.pdf
19 лютого 2021 18:13
9 Проект договору.pdf
19 лютого 2021 18:13
10 Статут.pdf
19 лютого 2021 18:13
11 Витяг з ПДВ.pdf
19 лютого 2021 18:13
12 Ситник Т.І..pdf
19 лютого 2021 18:13
13 Звітність 2020.pdf
19 лютого 2021 18:13
201272_19_5_68_781 743.zip
19 лютого 2021 18:13
Bank_licenzia (2).ZIP
19 лютого 2021 18:13
Dovirenist_Nazarenko.ZIP
19 лютого 2021 18:13
Nakaz.ZIP
19 лютого 2021 18:12
Підтвердження.zip
19 лютого 2021 18:12
Свідоцтво Січ.zip
19 лютого 2021 18:12
7 Технічні.pdf
19 лютого 2021 18:09
1 Техніка.pdf
19 лютого 2021 18:09
1.1 Техпаспорти.pdf
19 лютого 2021 18:09
1.2 Договір Уніпром.pdf
19 лютого 2021 18:09
2 АБЗ, БАЗИ.pdf
19 лютого 2021 18:09
2.1 Атестат.pdf
19 лютого 2021 18:09
3 Працівники.pdf
19 лютого 2021 18:09
3.1 Працівники 1.pdf
19 лютого 2021 18:08
3.1 Працівники 2.pdf
19 лютого 2021 18:08
4 Досвід.pdf
19 лютого 2021 18:08
4.1 Договір 68.pdf
19 лютого 2021 18:08
4.2 Договір 70.pdf
19 лютого 2021 18:08
4.3 Договір 157.pdf
19 лютого 2021 18:08
4.4 Акти Д 68 державні.pdf
19 лютого 2021 18:07
4.5 Акти Д 70 державні.pdf
19 лютого 2021 18:07
4.6 Акти Д 157 част 1.pdf
19 лютого 2021 18:07
4.7 Акти Д 157 част 2.pdf
19 лютого 2021 18:07
4.8 Акти Д 157 част 3.pdf
19 лютого 2021 18:07
4.10 Лист-відгук САД.pdf
19 лютого 2021 18:04
5 Стаття 17.pdf

Документи

Публічні документи

22 лютого 2021 08:39
sign.p7s
22 лютого 2021 08:29
Договір досвід №02-01.2020.pdf
22 лютого 2021 08:29
Статут 2020.pdf
22 лютого 2021 08:29
ЦПУ-майстер.pdf
22 лютого 2021 08:29
Технічне завдання.pdf
22 лютого 2021 08:29
Накази працівники.pdf
22 лютого 2021 08:29
Лист ТЗ-Капітал-Буд.pdf
22 лютого 2021 08:29
22679 ШЛЯХОВИК-Т p7s.7z
22 лютого 2021 08:28
ЦПУ-виконавець робіт.pdf
22 лютого 2021 08:28
Стаття 17 Закону.pdf
22 лютого 2021 08:28
Свідоцтва ТЗ.pdf
22 лютого 2021 08:28
Паспорт Карпець М.І..pdf
22 лютого 2021 08:28
Лист-відгук ОДА.pdf
22 лютого 2021 08:28
Лист-відгук МПП НАРА.pdf
22 лютого 2021 08:28
Лист ТЗ-МПП НАРА.pdf
22 лютого 2021 08:28
Лист ТЗ-Аветісян С.А..pdf
22 лютого 2021 08:28
Лист МТБ-ШРБУ №88.pdf
22 лютого 2021 08:28
Лист-відгук САД.pdf
22 лютого 2021 08:28
Директор повноваження.pdf
22 лютого 2021 08:28
Дипломи ІТП.rar
22 лютого 2021 08:28
Виписка ЄДР.pdf
22 лютого 2021 08:28
Атестат АБЗ.pdf
22 лютого 2021 08:28
Відомості ЄДРПОУ.pdf
22 лютого 2021 08:28
ЦПУ-інженер з якості.pdf
22 лютого 2021 08:28
Сертифікат ISO 9001.pdf
22 лютого 2021 08:28
Ліцензія.pdf
22 лютого 2021 08:28
Лист ТЗ-ШРБУ №88.pdf
22 лютого 2021 08:28
Лист ТЗ-КП Теребовля.pdf
22 лютого 2021 08:28
Лист ТЗ-ТОВ ЕКСПОДОР.pdf
22 лютого 2021 08:28
Витяг ПДВ.pdf

Відповіді учасника на умови учаті у закупівлі

Дочірнє підприємство “Львівський облавтодор” Відкритого акціонерного товариства “Державна акціонерна компанія “Автомобільні дороги України”

Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Підтверджую

Службова (посадова) особа, Ситник Тарас Ігорович – директор, який підписав дану тендерну пропозицію (або уповноважений на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі) та якого уповноважено представляти інтереси Дочірнього підприємства "Львівський облавтодор" Відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» під час проведення процедури закупівлі, не був засуджений за злочин, вчинений з корисливих мотивів (зокрема, пов’язаний з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), немає не знятої або не погашеної у встановленому законом порядку судимості
5 Стаття 17.pdf

Вчинення економічних правопорушень

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Підтверджую

Вчинення корупційних правопорушень

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Підтверджую

Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Підтверджую

Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Підтверджую

Службова (посадова) особа, Ситник Тарас Ігорович – директор, якого уповноважено представляти інтереси Дочірнього підприємства "Львівський облавтодор" Відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
5 Стаття 17.pdf

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Підтверджую

Дочірнє підприємство "Львівський облавтодор" Відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України», не має заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів)
5 Стаття 17.pdf

Порушення справ про банкрутство

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Підтверджую

Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Підтверджую

Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Підтверджую

Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Підтверджую

Товариство з обмеженою відповідальністю "ШЛЯХОВИК-Т"

Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Підтверджую

Інформація в довільній формі

Стаття 17 Закону.pdf

Вчинення економічних правопорушень

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Підтверджую

Вчинення корупційних правопорушень

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Підтверджую

Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Підтверджую

Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Підтверджую

Інформація в довільній формі

Стаття 17 Закону.pdf

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Підтверджую

Інформація в довільній формі

Стаття 17 Закону.pdf

Порушення справ про банкрутство

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Підтверджую

Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Підтверджую

Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Підтверджую

Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Підтверджую

Актуальні тендери

До пошуку