Звернення до Держаудитслужби

Оберіть

Контактна інформація

Дані про місцезнаходження та Email будуть доступні лише працівникам Державної аудиторської служби України

Електронний підпис

Послуги по поточному середньому ремонту проспекту Михайла Лушпи м. Суми
Services on current average repair of Mikhail Lushpa Avenue of Sumy
Очікувана вартість
100 000 000,00 UAH
UA-2021-04-09-003123-a 2b6b5157879c49e1871a41f1efe6324d
Відкриті торги з публікацією англійською мовою    Завершена
Електронний підпис накладено. Перевірити

Перевірка підпису

Контакти

Чугай Наталя Миколаївна

380542700595 dim@smr.gov.ua

Державна аудиторська служба України

Знайшли порушення законодавства у сфері закупівель?

Оголошення про проведення

Tender notice
Друкувати оголошення PDFHTML
Друкувати звіт про результати проведення процедури PDFHTML

Інформація про замовників

Purchasing Body
Найменування: Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
Код ЄДРПОУ: 24013674
Місцезнаходження: 40004, Україна , Сумська область обл., Суми, вул. Горького, 21
Контактна особа: Чугай Наталя Миколаївна
380542700595
dim@smr.gov.ua
Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Official name: Departament infrastrukturi mista Sumskoyi miskoyi radi
National ID: 24013674
Contact point: Chugay Nataliya
380542700595
dim@smr.gov.ua

Інформація про процедуру

Milestones
Дата оприлюднення: 09 квітня 2021 12:14
Звернення за роз’ясненнями: до 01 травня 2021 00:00
Оскарження умов закупівлі: до 07 травня 2021 00:00
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 11 травня 2021 00:00
Початок аукціону: 20 травня 2021 13:21
Очікувана вартість: 100 000 000,00 UAH з ПДВ
Розмір мінімального кроку пониження ціни: 500 000,00 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: 0,50%
Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції: Мова тендерної пропозиції українська
Publication date: 09 квітня 2021 12:14
Enquiries until: 01 травня 2021 00:00
Complaints submission until: до 07 травня 2021 00:00
Time limit for receipt of tenders: 11 травня 2021 00:00

Information

Estimated total value: 100 000 000 UAH including VAT
Minimal lowering step: 500 000 UAH
Minimal lowering step, %: 0,50 %

Інформація про предмет закупівлі

Вид предмету закупівлі: Послуги


Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:50230000-6: Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги


Scope of the procurement
Оголошення
1. Інформація про замовника торгів: Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради (орган місцевого самоврядування), (ЄДРПОУ 24013674), 40004, м. Суми, вул. Горького,21.
2. Назва предмету закупівлі: послуги по поточному середньому ремонту проспекту Михайла Лушпи м. Суми.
3. Код за Єдиним закупівельним словником: 50230000-6: Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги.
4. Обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг: детально викладено в додатку №3 до тендерної документації.
5. Очікувана вартість предмета закупівлі: 100 000 000,00 грн. (з ПДВ). Сума фінансування послуг у 2021 р. 50 000 000,00 грн.
6. Строк виконання робіт (надання послуг): до 30.11.2021 р.
7. Кінцевий строк подання пропозицій: 11.05.2021 р. до 00 год. за Київським часом.
8. Умови оплати: Розрахунки за надані послуги проводяться шляхом перерахунку коштів на розрахунковий рахунок Виконавця після підписання сторонами актів здачі-приймання наданих послуг у межах відповідних бюджетних призначень на 2021 рік, передбачених графіком фінансування . Оплата за надані послуги здійснюється Замовником протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання Замовником бюджетних коштів на свій реєстраційний рахунок від Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради на підставі Бюджетного кодексу України. Розрахунки за надані послуги будуть здійснюватися щомісячно на підставі актів здачі-приймання наданих послуг проміжними платежами по мірі надання послуг. Форма розрахунків: за фактом наданих послуг Замовник оплачує надані за цим Договором послуги у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Виконавця. Взаєморозрахунки за надані послуги проводяться на підставі акту здачі-приймання наданих послуг, підписаного та завіреного печатками Замовника та Виконавця, які готує Виконавець до 25 числа кожного місяця після надання послуг, а Замовник оплачує надані послуги. При відсутності зауважень Замовник зобов’язується підписати акт здачі-приймання наданих послуг або повернути їх Виконавцю з обґрунтуванням причини відмови від їх підписання протягом 3(трьох) робочих днів. Попередня оплата може здійснюватися у розмірі 30% від суми реального бюджетного фінансування, відповідно до Постанови КМУ від 04.12.2019 №1070 «Про деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» на строк не більше трьох календарних місяців та лише щодо послуг, надання яких здійснюється в межах поточного бюджетного періоду. Замовник при наявності бюджетних коштів перераховує аванс Виконавцю протягом 30 календарних днів з моменту надання Виконавцем рахунку-фактури.
9. Мова, якою повинні готуватися тендерні пропозиції: Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою. Під час проведення процедури закупівлі усі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції та складаються безпосередньо учасником, викладаються українською мовою. У разі надання інших документів, складених мовою іншою ніж українська мова, такі документи повинні супроводжуватися перекладом українською мовою, переклад (або справжність підпису перекладача) - засвідчений нотаріально або легалізований у встановленому законодавством України порядку. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою. При цьому, документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, які викладені в оригіналі російською мовою не потребують перекладу українською мовою.
10. Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій: не вимагається
11. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону у межах від 0,5 % до 3 % очікуваної вартості закупівлі або в грошових одиницях: 500 000,00 грн. (0,5%).
Розгорнути Згорнути
Advertisement
1. Information about the customer of the auction: Department of infrastructure of the city of the Sumy city council (local government body), (USREOU 24013674), 40004, Sumy, street Gorky, 21.
2. Name of the subject of procurement: services for the current average repair of Mykhailo Lushpa Avenue in Sumy.
3. Unified Procurement Code: 50230000-6: Repair, maintenance of road infrastructure and related equipment and related services.
4. Scope and place of performance of works or provision of services: detailed in Annex №3 to the tender documentation.
5. Expected value of the subject of procurement: UAH 100,000,000.00. (including VAT). The amount of financing of services in 2021 is UAH 50,000,000.00.
6. Term of performance of works (rendering of services): till 30.11.2021
7. Deadline for submission of proposals: 11.05.2021 until 00 o'clock. Kyiv time.
8. Terms of payment:. Payments for services provided are made by transferring funds to the current account of the Contractor after the parties sign the acts of delivery and acceptance of services provided within the relevant budget allocations for 2021, provided by the funding schedule. Payment for the services provided is made by the Customer within 5 (five) working days from the date of receipt by the Customer of budget funds to its registration account from the Department of Finance, Economy and Investment of Sumy City Council on the basis of the Budget Code of Ukraine.
Payments for the services provided will be made monthly on the basis of acts of delivery and acceptance of services provided by interim payments as services are provided. Form of settlements: upon the services provided, the Customer shall pay for the services provided under this Agreement in non-cash form by transferring funds to the Contractor's account. Settlements for services provided are made on the basis of the act of delivery and acceptance of services provided, signed and certified by the seals of the Customer and the Contractor, prepared by the Contractor by the 25th of each month after the services, and the Customer pays for services. In the absence of comments, the Customer undertakes to sign the act of delivery and acceptance of services provided or return them to the Contractor with a justification for refusing to sign them within 3 (three) working days. Prepayment can be made in the amount of 30% of the amount of real budget funding, in accordance with the Resolution of the Cabinet of Ministers of 04.12.2019 №1070 "On some issues of managers (recipients) of budget funds for prepayment of goods, works and services purchased for budget funds" on for a period not exceeding three calendar months and only in respect of services provided within the current budget period. The Customer, if budget funds are available, transfers the advance to the Contractor within 30 calendar days from the date of submission of the invoice by the Contractor.
9. Language in which tenders should be prepared: During procurement procedures, all documents prepared by the customer are presented in Ukrainian. During the procurement procedure, all documents related to the tender offer and drawn up directly by the bidder are presented in Ukrainian. In case of providing other documents drawn up in a language other than Ukrainian, such documents must be accompanied by a translation into Ukrainian, translation (or authenticity of the translator's signature) - notarized or legalized in the manner prescribed by the legislation of Ukraine.
The texts must be authentic, the defining text is in Ukrainian. In this case, the documents confirming the participant's compliance with the qualification criteria, which are set out in the original in Russian, do not require translation into Ukrainian.
10. Size, type and conditions of tender security: not required
11. The size of the minimum step of lowering the price during the electronic auction in the range from 0.5% to 3% of the expected purchase price or in monetary units: UAH 500,000.00. (0.5%).
Розгорнути Згорнути
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
1 послуга
Послуги по поточному середньому ремонту проспекту Михайла Лушпи м. Суми
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 0, Україна, 2, Відповідно до документації, 4
ДК 021:2015: 50230000-6 — Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги

Services on current average repair of Mikhail Lushpa Avenue of Sumy
CPV: 50230000-6
Період постачання: по 30 листопада 2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%)
Iнша подія Попередня оплата може здійснюватися у розмірі 30% від суми реального бюджетного фінансування, відповідно до Постанови КМУ від 04.12.2019 №1070 «Про деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» на строк не більше трьох календарних місяців та лише щодо послуг, надання яких здійснюється в межах поточного бюджетного періоду. Замовник при наявності бюджетних коштів перераховує аванс Виконавцю протягом 30 календарних днів з моменту надання Виконавцем рахунку-фактури. Аванс 30 Календарні 30
Надання послуг Розрахунки за надані послуги проводяться шляхом перерахунку коштів на розрахунковий рахунок Виконавця після підписання сторонами актів здачі-приймання наданих послуг у межах відповідних бюджетних призначень на 2021 рік, передбачених графіком фінансування . Оплата за надані послуги здійснюється Замовником протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання Замовником бюджетних коштів на свій реєстраційний рахунок від Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради на підставі Бюджетного кодексу України. Пiсляоплата 5 Робочі 70

Тендерна документація

Критерії вибору переможця

Ціна: 100%

Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі:

Підстави для відмови в участі

1. Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі) або фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку
Стаття 17, частина 1, пункт 5
Стаття 17, частина 1, пункт 6
Учасник фізична особа підтверджує, що
Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку
Форма підтвердження: заява
Опис: Інформація в довільній формі про відсутність підстав, визначених пунктом 5 ч. 1 ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі».
Учасник юридична особа підтверджує, що
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку
Форма підтвердження: заява
Опис: Інформація в довільній формі про відсутність підстав, визначених пунктом 6 ч. 1 ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі».
2. Вчинення економічних правопорушень
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів
Стаття 17, частина 1, пункт 4
Стаття 6, частина 2, пункт 4
Стаття 50, пункт 1
Учасник підтверджує, що
Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів
3. Вчинення корупційних правопорушень
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією
Стаття 17, частина 1, пункт 2
Стаття 17, частина 1, пункт 3
Учасник підтверджує, що
Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
4. Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Стаття 17, частина 1, пункт 12
Учасник підтверджує, що
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Форма підтвердження: заява
Опис: Інформація в довільній формі про відсутність підстав, визначених пунктом 12 ч. 1 ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі».
5. Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
Учасник процедури закупівлі не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Стаття 17, частина 1, пункт 13
Учасник підтверджує, що
Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Форма підтвердження: заява
Опис: Інформація в довільній формі про відсутність підстав, визначених пунктом 13 ч. 1 ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі».
Учасник підтверджує, що
Він має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Форма підтвердження: заява
Опис: Інформація в довільній формі про здійснення заходів щодо розстрочення і відстрочення заборгованості, відповідно до порядку та умов, визначених законодавством країни реєстрації учасника.
Він має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Форма підтвердження: заява
Опис: Інформація в довільній формі про здійснення заходів щодо розстрочення і відстрочення заборгованості, відповідно до порядку та умов, визначених законодавством країни реєстрації учасника.
Він має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Форма підтвердження: заява
Опис: Інформація в довільній формі про здійснення заходів щодо розстрочення і відстрочення заборгованості, відповідно до порядку та умов, визначених законодавством країни реєстрації учасника.
Він має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Форма підтвердження: заява
Опис: Інформація в довільній формі про здійснення заходів щодо розстрочення і відстрочення заборгованості, відповідно до порядку та умов, визначених законодавством країни реєстрації учасника.
Він має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Форма підтвердження: заява
Опис: Інформація в довільній формі про здійснення заходів щодо розстрочення і відстрочення заборгованості, відповідно до порядку та умов, визначених законодавством країни реєстрації учасника.
6. Порушення справ про банкрутство
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура
Стаття 17, частина 1, пункт 8
Учасник підтверджує, що
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура
7. Виявлення факту зв'язку учасника з іншими учасниками процедури або замовником
Підтверджує: закупівельник
Відноситься до: учасника
Тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника
Стаття 17, частина 1, пункт 7
Замовник підтверджує, що
Тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника
8. Виявлення факту наміру впливу на прийняття рішення замовника
Підтверджує: закупівельник
Відноситься до: учасника
Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі
Стаття 17, частина 1, пункт 1
Замовник підтверджує, що
Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі
9. Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)
Стаття 17, частина 1, пункт 9
Стаття 9, частина 2, пункт 9
Стаття 17, частина 1, пункт 10
Стаття 17, частина 1, пункт 11
Закон України "Про санкції"
Учасник підтверджує, що
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Вимоги до тендерної пропозиції:

Вимоги до тендерної пропозиції

Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції
Підтверджує: учасник
Відноситься до: закупівлі
Учасник підтверджує, що
Мова тендерної пропозиції українська

30 квітня 2021 13:49
Електронний підпис
30 квітня 2021 13:48
Перелік змін.docx
30 квітня 2021 13:48
Додаток 4 (нова редакція).docx
30 квітня 2021 13:48
Додаток 3 (нова редакція).docx
30 квітня 2021 13:48
Тендерна документація (нова редакція).docx
09 квітня 2021 12:16
Оголошення.docx
09 квітня 2021 12:16
Додаток 5.docx
09 квітня 2021 12:16
Оголошення (англ.).docx
09 квітня 2021 12:16
Додаток 6.docx
09 квітня 2021 12:15
Додаток 2.docx
09 квітня 2021 12:15
Додаток 1.doc
30 квітня 2021 13:49
Електронний підпис
09 квітня 2021 12:22
Електронний підпис
30 квітня 2021 13:48
Перелік змін.docx
30 квітня 2021 13:48
Додаток 4 (нова редакція).docx
09 квітня 2021 12:16
Додаток 4 Проект договору.docx
30 квітня 2021 13:48
Додаток 3 (нова редакція).docx
09 квітня 2021 12:16
Додаток 3.docx
30 квітня 2021 13:48
Тендерна документація (нова редакція).docx
09 квітня 2021 12:15
Тендерна документація.docx
09 квітня 2021 12:16
Оголошення.docx
09 квітня 2021 12:16
Додаток 5.docx
09 квітня 2021 12:16
Оголошення (англ.).docx
09 квітня 2021 12:16
Додаток 6.docx
09 квітня 2021 12:15
Додаток 2.docx
09 квітня 2021 12:15
Додаток 1.doc

Роз’яснення до процедури

Запитання до процедури

Просимо надати роз’яснення стосовно обє'мів робіт, а саме:
Дата подання: 19 квітня 2021 09:00
Дата відповіді: 20 квітня 2021 11:48
Просимо надати роз’яснення стосовно дефектного акту обстеження проспекта Михайла Лушпи та обє'мів робіт, а саме: чи передбачається улаштування підстильних шарів при встановленні бортових каменів (піщано-гравійних, щебеневих та інших) їх товщини чи об’єм; чи передбачається знімання існуючого дорожнього покриття і на яку товщину; просимо зазначити товщину покриття з щебенево-мастичної асфальтобетонної суміші; чи передбачається улаштування підстильних та вирівнювальних шарів (із щебеню, піщано-гравійних, піщано-щебеневих сумішей, асфальтобетонних сумішей чи інших матеріалів) товщини чи об’єм; чи передбачається улаштування підстильних шарів (піщано-гравійних, щебеневих та інших) їх товщини чи об’єм; товщина нового асфальтобетонного покриття тротуарів; чи передбачена заміна стійок на світлофорному об’єкті та електричних кабелів, їх кількість; чи передбачається розбирання та улаштування підстилаючи та вирівнювальних шарів на зупинках громадського транспорту.
Розгорнути Згорнути
Відповідь: Дякуємо за запитання. Найближчим часом будуть внесені зміни до тендерної документації та додатків до неї.
Уточнення щодо підтвердження досвіду виконання аналогічного договору
Дата подання: 22 квітня 2021 14:44
Дата відповіді: 22 квітня 2021 15:43
Шановний замовник! Просимо уточнити наступне: чи може учасник на підтвердження наявності досвіду виконання аналогічних договорів, надавати договір на виконання робіт/надання послуг з капітального ремонту дорожнього покриття?
Відповідь: Вимогою п.3 ч.2 ст.16 Закону України "Про публічні закупів" передбачено наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів). Оскільки предметом закупівлі є послуги по поточному середньому ремонту проспекту Михайла Лушпи м. Суми, то аналогічним договором вважається договір на виконання послуг по поточному ремонту вулично – дорожньої мережі, в якому учасник виступав в якості виконавця послуг.

Інформація про моніторинг

 • UA-M-2021-10-21-000014 ● b7cd65077f61478db5d7b64ecb6841f3
 • Статус: вирішено ● Дата: 18 липня 2022
 • Підстави для прийняття рішення про початок моніторингу:

  1. Дані автоматичних індикаторів ризиків
 • Етапи закупівельного процесу:

  1. Планування закупівлі та оприлюднення інформації про її проведення
  2. Розкриття тендерних пропозиції, їх розгляд та оцінка
  3. Укладання та виконання договору про закупівлю (прийняття рішення про відміну торгів)

Повідомлення про прийняття рішення про початок моніторингу процедури закупівлі

Дата прийняття рішення про проведення моніторингу: 21 жовтня 2021
Дата публікації рішення про проведення моніторингу: 22 жовтня 2021 14:22
Повідомлення про прийняття рішення про початок моніторингу процедури закупівлі:

ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПІВНІЧНО-СХІДНИЙ ОФІС ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ

НАКАЗ

21.10.2021 №455

Харків

Про початок моніторингу
процедур закупівель

Відповідно до частини другої статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі», підпункту 14 пункту 10 Положення про Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Сумській області, затвердженого наказом Північно-східного офісу Держаудитслужби від 25 серпня 2016 року № 2,

НАКАЗУЮ:

1. Почати моніторинг процедур закупівель відповідно до переліку, що додається.
2. Відділу контролю у сфері закупівель забезпечити проведення моніторингу закупівель, зазначеного у пункті 1 цього наказу.

Начальник Управління Північно-
східного офісу Держаудитслужби
в Сумській області Наталія ШЕВЧЕНКО


Додаток
до наказу Північно-східного офісу Держаудитслужби
від 21.10.2021 №455
Витяг з переліку процедур закупівель
№ з/п
Оголошення про проведення процедури закупівлі та/або повідомлення про намір укласти договір на веб-порталі Уповноваженого органу Опис підстав для здійснення моніторингу закупівлі
унікальний номер дата оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу
1 UA-2021-04-09-003123-a 09.04.2021 Дані автоматичних індикаторів ризиків

Начальник відділу контролю у сфері закупівель Інна ЮРКО

Електронний підпис

Перевірити

Перевірка підпису

Звернення за роз'ясненням щодо висновку

Дата: 2021-11-12 12:04:23

Аргументовані заперечення до висновку за результатами моніторингу процедури закупівлі №UA-2021-04-09-003123-a

Згідно з наказом від 21.10.2021 року № 455 «Про початок моніторингу процедур закупівель» Управлінням Північно-східного офісу Держаудитслужби в Сумській області проведено моніторинг закупівлі № UA-2021-04-09-003123-a «Послуги по поточному середньому ремонту проспекту Михайла Лушпи м. Суми», за результатами якого 08.11.2021 року складено Висновок про результати моніторингу процедури закупівлі (далі – Висновок) та зобов’язано Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень у встановленому законодавством порядку, зокрема, шляхом розірвання договору з дотриманням положень Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України, та протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про усунення порушень законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку, або аргументовані заперечення до висновку, або інформацію про причини неможливості усунення виявлених порушень. Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради опрацьовано та проаналізовано Висновок, який ми вважаємо незаконним та необґрунтованим, тому керуючись абзацом 2 частини 8 статті 8 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) надаємо на нього аргументовані заперечення.
Так, в мотивувальній частині Висновку зазначається, що КП «Шляхрембуд» СМР не надало розрахунків вартості машино-години власної будівельної техніки та вартості оренди машино-години орендованої будівельної техніки, яка буде застосовуватися для виконання замовлення.
Проте, у складі договірної ціни КП «Шляхрембуд» СМР надало підсумкову відомість ресурсів із зазначенням вартості машино-години будівельної техніки в розрізі кожної одиниці техніки, що повністю відповідає вимогам ТД та ДСТУ Б Д.1.1-1:2013.
Виходячи з вищевикладеного, вважаємо, що Висновок Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Сумській області містить необґрунтовані та передчасні висновки про порушення Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради як Замовником вимог абзацу 2 пункту 2 частини 1 статті 31 Закону.
Замовником у ході судового оскарження висновку про результати моніторингу закупівлі № UA-2021-04-09-003123-a будуть надані додаткові аргументи щодо правоти своєї позиції.

Відповіді ще немає


Висновок про результати моніторингу закупівлі

Друкувати висновок про результати моніторингу процедури закупівлі PDFHTML
Дата публікації: 08 листопада 2021
Кінцевий строк оскарження: 23 листопада 2021

Порушення виявлено

 1. Не відхилення тендерних пропозицій, які підлягали відхиленню відповідно до закону

Електронний підпис

Перевірити

Перевірка підпису

Підтвердження усунення порушення

Усунуто

Встановлено порушення законодавства в частині розгляду та/або відхилення (не відхилення) замовником тендерної (тендерних) пропозиції (пропозицій) • усунуто

Замовник розірвав договір, кошти за договором не сплачувались.

2022-07-18 11:45:08

Оскарження в суді

Опис: Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради звернувся до Сумського окружного адміністративного суду щодо скасування Висновку Управління Північно - східного офісу Держаудитслужби в Сумській області про результати моніторингу процедури закупівлі № UA-2021-04-09-003123-a та отримав Ухвалу про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі №480/12355/21.
Дата публікації: 07 грудня 2021

Документи:

07 грудня 2021 10:37
Електронний підпис

Ризики, що спрацювали

RISK-2-15

Протокол розгляду тендерних пропозицій

Переглянути / друкувати протокол розгляду тендерних пропозицій з інформацією про підстави відхилення PDFHTML
Дата публікації : 14 травня 2021
UA-2021-04-09-003123-a2b6b5157879c49e1871a41f1efe6324d
Найменування: Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
Код ЄДРПОУ: 24013674
Місцезнаходження: 40004, Україна, Сумська область обл., Суми, вул. Горького, 21
Учасник Відповідність критеріям Документи Рішення Додатково
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХРЕМБУД" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Відповіді учасника Документи
Допущено до аукціону
Документи
Вимога про усунення невідповідностей
до 12 травня 2021 14:00
Дочірнє підприємство "Сумський облавтодор" відкритого акціонерного товариства "державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" Відповіді учасника Документи
Допущено до аукціону
Документи

Вимога про усунення невідповідностей

Замовником під час розгляду тендерної пропозиції КП «Шляхрембуд» виявлено невідповідності в інформації та документах, що подані учасником у складі тендерної пропозиції, подання яких вимагалось тендерною документацією, а саме: на вимогу п.п.2.2 п.2 Додатку 1 до тендерної документації, учасник повинен надати інформаційну довідку (для робочих професій) за Формою 3, що містить відомості про чисельність персоналу та кваліфікацію працівників, а саме: для підтвердження кваліфікації та досвіду працівників мають бути надані наступні документи на кожну особу зазначену в Формах №№ 4, 5: 1. Для штатних працівників - копії наказів про призначення на посаду та копії трудових книжок. 2. Для працівників залучених по цивільно-правовим угодам (або іншим договорам) – копії відповідних документів. Так, в складі документів тендерної пропозиції учасника наявна довідка №02/308 від 05.05.2021 р. в якій зазначений асфальтобетонник Коваль Сергій Євгенович. Проте відповідно до Наказу №101-к від 17.05.2019 р. прийнятий за професією асфальтобетонника Коваль Сергій Іванович, що не відповідає інформації, зазначеній в довідці, а тому ВИМАГАЮ: усунути вищезазначену невідповідність.

Документи

Публічні документи

28 травня 2021 14:41
Електронний підпис
28 травня 2021 14:40
Електронний підпис
28 травня 2021 14:08
Електронний підпис
28 травня 2021 14:07
Документи переможця.PDF
12 травня 2021 13:27
Електронний підпис
12 травня 2021 13:27
Електронний підпис
12 травня 2021 08:17
Наказ 101-к Коваль С.Є..PDF
10 травня 2021 15:56
Електронний підпис
10 травня 2021 15:56
Електронний підпис
10 травня 2021 15:54
Додаток 1 Форма 4.1.PDF
10 травня 2021 15:12
Додаток 1 Форма 5 ч.6.pdf
10 травня 2021 15:12
Додаток 1 Форма 5 ч.2.pdf
10 травня 2021 15:12
Додаток 1 Форма 5 ч.1.pdf
10 травня 2021 15:12
Додаток 1 Форма 5 ч.3.PDF
10 травня 2021 15:12
Додаток 1 Форма 5 ч.4.pdf
10 травня 2021 15:12
Додаток 1 Форма 5 ч.5..pdf
08 травня 2021 20:25
Додаток 1 Форма 2.PDF
08 травня 2021 19:56
Додаток 1 Форма 4.PDF
08 травня 2021 19:56
ДОДАТОК 1 ФОРМА 1.PDF
08 травня 2021 19:55
Додаток 3.PDF
08 травня 2021 19:55
Додаток 6.PDF
08 травня 2021 19:55
Додаток 2.PDF
08 травня 2021 19:55
Додаток 4.PDF
07 травня 2021 20:05
Додаток 1 Форма 6..pdf
07 травня 2021 20:05
Додаток 1 Форма 7.PDF
07 травня 2021 20:05
ISO.PDF
07 травня 2021 20:05
Додаток 1 Форма 3 та 3.1..PDF

Документи

Публічні документи

10 травня 2021 08:58
Електронний підпис
10 травня 2021 08:58
Електронний підпис
08 травня 2021 11:47
Електронний підпис
08 травня 2021 11:47
Електронний підпис
08 травня 2021 11:37
Установчі документи.rar
08 травня 2021 11:37
Сертифікати ISO.rar
08 травня 2021 11:37
Гарантійний лист.pdf

Відповіді учасника на умови участі у закупівлі

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХРЕМБУД" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Підтверджую

Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Вчинення економічних правопорушень

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Підтверджую

Вчинення корупційних правопорушень

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Підтверджую

Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Підтверджую

Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Підтверджую

Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Підтверджую

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Порушення справ про банкрутство

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Підтверджую

Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Підтверджую

Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

Лист в довільній формі про те, що юридична особа, яка є учасником, має антикорупційну програму та уповноваженого з реалізації антикорупційної програми. На підтвердження учасник надає копію антикорупційної програми та копію документа про призначення уповноваженого з реалізації антикорупційної програми.

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Підтверджую

Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Підтверджую

Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції

Мова тендерної пропозиції українська

Підтверджую

Дочірнє підприємство "Сумський облавтодор" відкритого акціонерного товариства "державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України"

Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Підтверджую

Інформаційна довідка щодо п.6 ч.1 ст 17 Закону України

Вчинення економічних правопорушень

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Підтверджую

Вчинення корупційних правопорушень

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Підтверджую

Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Підтверджую

Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Підтверджую

Інформаційна довідка щодо п.12 ч.1 ст 17 Закону України

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Підтверджую

Інформаційна довідка щодо п.13 ч.1 ст 17 Закону України

Порушення справ про банкрутство

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Підтверджую

Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Підтверджую

Інформація знаходиться в файлі (Антикорупційна програма з наказамиз

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Підтверджую

Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Підтверджую

Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції

Мова тендерної пропозиції українська

Підтверджую

Реєстр пропозицій

Друкувати реєстр отриманих тендерних пропозицій PDFHTML

Дата і час розкриття: 20 травня 2021 13:42

Учасник Первинна пропозиція Остаточна пропозиція Відповідність критеріям Документи
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХРЕМБУД" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 94 995 282,00
UAH з ПДВ
94 495 282,00
UAH з ПДВ
Відповіді учасника Документи
Дочірнє підприємство "Сумський облавтодор" відкритого акціонерного товариства "державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" 99 906 666,00
UAH з ПДВ
94 995 276,00
UAH з ПДВ
Відповіді учасника Документи

Публічні документи

28 травня 2021 14:41
Електронний підпис
28 травня 2021 14:40
Електронний підпис
28 травня 2021 14:08
Електронний підпис
28 травня 2021 14:07
Документи переможця.PDF
12 травня 2021 13:27
Електронний підпис
12 травня 2021 13:27
Електронний підпис
12 травня 2021 08:17
Наказ 101-к Коваль С.Є..PDF
10 травня 2021 15:56
Електронний підпис
10 травня 2021 15:56
Електронний підпис
10 травня 2021 15:54
Додаток 1 Форма 4.1.PDF
10 травня 2021 15:12
Додаток 1 Форма 5 ч.6.pdf
10 травня 2021 15:12
Додаток 1 Форма 5 ч.2.pdf
10 травня 2021 15:12
Додаток 1 Форма 5 ч.1.pdf
10 травня 2021 15:12
Додаток 1 Форма 5 ч.3.PDF
10 травня 2021 15:12
Додаток 1 Форма 5 ч.4.pdf
10 травня 2021 15:12
Додаток 1 Форма 5 ч.5..pdf
08 травня 2021 20:25
Додаток 1 Форма 2.PDF
08 травня 2021 19:56
Додаток 1 Форма 4.PDF
08 травня 2021 19:56
ДОДАТОК 1 ФОРМА 1.PDF
08 травня 2021 19:55
Додаток 3.PDF
08 травня 2021 19:55
Додаток 6.PDF
08 травня 2021 19:55
Додаток 2.PDF
08 травня 2021 19:55
Додаток 4.PDF
07 травня 2021 20:05
Додаток 1 Форма 6..pdf
07 травня 2021 20:05
Додаток 1 Форма 7.PDF
07 травня 2021 20:05
ISO.PDF
07 травня 2021 20:05
Додаток 1 Форма 3 та 3.1..PDF

Публічні документи

10 травня 2021 08:58
Електронний підпис
10 травня 2021 08:58
Електронний підпис
08 травня 2021 11:47
Електронний підпис
08 травня 2021 11:47
Електронний підпис
08 травня 2021 11:37
Установчі документи.rar
08 травня 2021 11:37
Сертифікати ISO.rar
08 травня 2021 11:37
Гарантійний лист.pdf

Відповіді учасника на умови участі у закупівлі

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХРЕМБУД" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Підтверджую

Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Вчинення економічних правопорушень

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Підтверджую

Вчинення корупційних правопорушень

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Підтверджую

Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Підтверджую

Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Підтверджую

Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Підтверджую

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Порушення справ про банкрутство

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Підтверджую

Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Підтверджую

Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

Лист в довільній формі про те, що юридична особа, яка є учасником, має антикорупційну програму та уповноваженого з реалізації антикорупційної програми. На підтвердження учасник надає копію антикорупційної програми та копію документа про призначення уповноваженого з реалізації антикорупційної програми.

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Підтверджую

Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Підтверджую

Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції

Мова тендерної пропозиції українська

Підтверджую

Дочірнє підприємство "Сумський облавтодор" відкритого акціонерного товариства "державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України"

Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Підтверджую

Інформаційна довідка щодо п.6 ч.1 ст 17 Закону України

Вчинення економічних правопорушень

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Підтверджую

Вчинення корупційних правопорушень

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Підтверджую

Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Підтверджую

Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Підтверджую

Інформаційна довідка щодо п.12 ч.1 ст 17 Закону України

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Підтверджую

Інформаційна довідка щодо п.13 ч.1 ст 17 Закону України

Порушення справ про банкрутство

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Підтверджую

Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Підтверджую

Інформація знаходиться в файлі (Антикорупційна програма з наказамиз

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Підтверджую

Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Підтверджую

Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції

Мова тендерної пропозиції українська

Підтверджую

Протокол розкриття

Друкувати протокол розкриття тендерних пропозицій PDFHTML
Учасник Рішення Пропозиція Опубліковано
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХРЕМБУД" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
#05433057
Переможець 94 495 282,00
UAH з ПДВ
24 травня 2021 10:17

Повідомлення про намір укласти договір

Дата і час публікації: 24 травня 2021 10:17

Друкувати повідомлення про намір укласти договір PDFHTML
Учасник Пропозиція Документи
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХРЕМБУД" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
#05433057
94 495 282,00
UAH з ПДВ
Документи

Укладений договір

Контракт Статус Опубліковано
Електронний підпис укладений
19 травня 2022 12:34
Додаткова угода №2.jpeg укладений
19 травня 2022 12:34
Електронний підпис укладений
11 червня 2021 16:34
Додаток №4_0001.pdf укладений
11 червня 2021 16:32
Додаток №1_0001.pdf укладений
11 червня 2021 16:32
Додаток №2_0001.pdf укладений
11 червня 2021 16:32
Додаток №3_0001.pdf укладений
11 червня 2021 16:32
Договір №389-б_0001.pdf укладений
11 червня 2021 16:31

Виконання договору

Друкувати звіт про виконання договору про закупівлю PDFHTML
Строк дії за договором: не вказанa — 31 грудня 2022
Сума оплати за договором: 94 495 282,00
UAH (в тому числі ПДВ 15 749 213,67 UAH)
Причини розірвання договору: сторони дійшли згоди достроково розірвати Договір №389-б