Звернення до Держаудитслужби

Оберіть

Контактна інформація

Дані про місцезнаходження та Email будуть доступні лише працівникам Державної аудиторської служби України
Поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Львівської області (1026,9 км) (ДК 021:2015:45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)
Current minor repair of a public road of local significance in Lviv region (1026,9 km) (DK 021: 2015: 45230000-8 - Construction of pipelines, communication lines and power lines, highways, roads, airfields and railways; leveling of surfaces)
Очікувана вартість
165 569 592,00 UAH
UA-2021-01-22-001771-c b34051ea0ab846ea8dacfd9f9d809cd1
Відкриті торги з публікацією англійською мовою    Прекваліфікація
Електронний цифровий підпис накладено. Перевірити

Перевірка підпису

Контакти

Макаревич Марія Романівна

+380322999141 lodatenderdorogy@gmail.com

Державна аудиторська служба України

Знайшли порушення законодавства у сфері закупівель?

Оголошення про проведення

Tender notice
Друкувати оголошення PDFHTML

Інформація про замовників

Purchasing Body
Найменування: Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації
Код ЄДРПОУ: 43493483
Місцезнаходження: 79008, Україна , Львівська область обл., Львів, вул. В. Винниченка, 18
Контактна особа: Макаревич Марія Романівна
+380322999141
lodatenderdorogy@gmail.com
Категорія: Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Official name: Department of Road Economy of Lviv Regional State Administration
National ID: 43493483
Contact point: Makarevych Mariia
+380322999141
lodatenderdorogy@gmail.com

Інформація про процедуру

Milestones
Дата оприлюднення: 22 січня 2021
Звернення за роз’ясненнями: до 16 лютого 2021 00:00
Оскарження умов закупівлі: до 22 лютого 2021 00:00
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 26 лютого 2021 09:00
Початок аукціону: 05 квітня 2021 14:06
Очікувана вартість: 165 569 592,00 UAH з ПДВ
Вид тендерного забезпечення: Електронна гарантія
Сума тендерного забезпечення: 827 847,00 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни: 827 847,96 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни, %: 0,50 %
Publication date: 22 січня 2021 14:36
Enquiries until: 16 лютого 2021 00:00
Complaints submission until: до 22 лютого 2021 00:00
Time limit for receipt of tenders: 26 лютого 2021 09:00

Information

Estimated total value: 165 569 592 UAH including VAT
Minimal lowering step: 827 848 UAH
Minimal lowering step, %: 0,50 %
Type of tender guarantee: Electronic guarantee
Sum of tender guarantee: 827 847,00 UAH

Інформація про предмет закупівлі

Вид предмету закупівлі: Послуги


Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь


Scope of the procurement
Місцезнаходження Замовника: 79008, Україна , Львівська область обл., Львів, вул. В. Винниченка, 18. Категорія замовника Департаменту дорожнього господарства Львівській обласної державної адміністрації – відповідно до п.1 ч.4. ст. 2 Закону України "Про публічні закупівлі" в новій редакції від 19.04.2020р. Інформація про умови надання забезпечення тендерних пропозицій. Забезпечення тендерної пропозиції. Замовник вимагає надання забезпечення тендерної пропозиції у формі оригіналу безумовної та безвідкличної банківської гарантії (у вигляді електронного документу з накладеним електронним цифровим підписом/ кваліфікованим електронним підписом, який є доступним для перегляду та перевірки без необхідності використання окремого програмного продукту), що має містити ствердження про виконання зобов’язань щодо сплати відповідних коштів замовнику (р/р UA 41 820172 0 355159015088057620 у ДКСУ у м.Київ, МФО – 820172, ЄДРПОУ 43493483) у випадках, передбачених у частині третій статті 25 Закону. Банківська гарантія, сформульована іншим чином, призведе до відхилення тендерної пропозиції. Банківська гарантія повинна бути видана банком, який має відповідну ліцензію на здійснення банківських послуг та не перебуває на стадії ліквідації. Крім того банківська гарантія повинна бути безумовною та безвідкличною, обов’язково містити реквізити щодо назви закупівлі та її номеру на вебпорталі Уповноваженого органу. Розмір забезпечення тендерної пропозиції становить – 827 847,00 (вісімсот двадцять сім тисяч вісімсот сорок сім) гривень 00 коп. Строк дії забезпечення тендерної пропозиції повинен бути не меншим, ніж строк дії тендерної пропозиції. В разі продовження строку дії тендерної пропозиції, строк дії забезпечення тендерної пропозиції повинен бути продовжений учасником на відповідний строк. Усі витрати, пов’язані з наданням забезпечення тендерної пропозиції покладаються на учасника. Тендерна пропозиція, що не містить підтвердження надання учасником забезпечення тендерної пропозиції, відхиляється замовником. 3.Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції Забезпечення тендерної пропозиції повертається учаснику у разі: - закінчення строку дії тендерної пропозиції та забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного в тендерній документації; - укладення договору про закупівлю з учасником, який став переможцем процедури закупівлі (крім переговорної процедури закупівлі); - відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її подання; - закінчення тендеру в разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції/пропозиції. Забезпечення тендерної пропозиції не повертається у разі: - відкликання тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними; - непідписання договору про закупівлю учасником, який став переможцем тендеру; - ненадання переможцем процедури закупівлі (крім переговорної процедури закупівлі) у строк, визначений частиною шостою статті 17 цього Закону, документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 цього Закону; - ненадання переможцем процедури закупівлі (крім переговорної процедури закупівлі) забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією. За зверненням учасника, яким було надано забезпечення тендерної пропозиції, замовник повідомляє установу, що видала такому учаснику гарантію, про настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції протягом п’яти днів з дня настання однієї з підстав, визначених частиною четвертою цієї статті. Кошти, що надійшли як забезпечення тендерної пропозиції, якщо вони не повертаються учаснику у випадках, визначених цим Законом, підлягають перерахуванню до відповідного бюджету.
Розгорнути Згорнути
Customer's location: 79008, Ukraine, Lviv region, Lviv, V. Vynnychenka St.,18. Customer‘s category of the Department of Roads of the Lviv Regional State Administration - in accordance with paragraph 1 part 4. Art. 2 of the Law of Ukraine "On Public Procurement" in the new edition from 19.04.2020 . The customer requires the provision of tender security in the form of the original unconditional and irrevocable bank guarantee (in the form of an electronic document with an electronic digital signature / qualified electronic signature, which is available for viewing and verification without the necessity to use a separate software product), which has to contain statement on fulfillment of obligations to pay the relevant funds to the customer (r / r UA 41 820172 0 355159015088057620 in the SЕSU in Kyiv, MFO - 820172, USREOU 43493483) in the cases provided for in part three of Article No. 25 of the Law. A bank guarantee formulated in another way will lead to rejection of the tender offer. The bank guarantee must be issued by a bank that has the appropriate license to exercise banking services and is not in the process of liquidation. in addition, the bank guarantee must be unconditional and irrevocable, has to contain details of the name of the procurement procedure and its number on the web portal of the Authorized Body. The amount of security for the tender offer is 827 847,00 (eight hundred twenty-seven thousand eight hundred forty-seven) UAH. The term of guarantee of the tender offer should not be less than the term of the tender offer. In case of continuation of the term of the tender offer, the term of the tender guarantee must be extended by the participant to the appropriate term. All costs associated with the provision of tender guarantee are paid by the participant. The tender offer that does not contain the confirmation of guarantee by the participant will be rejected by the customer. 3. Conditions for return or non-return of the tender offer guarantee The tender offer security shall be returned to the bidder in case of: - expiration of the tender offer validity and security of the tender offer specified in the tender documentation; - concluding a procurement contract with the bidder who became the winner of the procurement procedure (except for the negotiated procurement procedure); - withdrawal of the tender offer before the deadline for its submission; - termination of the tender in case of non-conclusion of the procurement contract with any of the participants who submitted tender proposals / proposals. The guarantee of the tender offer is not returned in case of: - withdrawal of the tender offer by the bidder after the expiration of the term of its submission, but before the expiration of the term during which the tender offers are considered valid; - non-signing of the procurement contract by the bidder who became the winner of the tender; - failure of the winner to provide the procurement procedure (except for the negotiated procurement procedure) within the period specified in part six of Article 17 of this Law, documents confirming the absence of grounds established by Article 17 of this Law; - failure of the winner of the procurement procedure (except for the negotiated procurement procedure) to ensure the implementation of the procurement contract after receiving notification of the intention to enter into a procurement contract, if the provision of such security is provided by the tender documentation. Upon the request of the bidder who has been provided with the tender offer, the customer has to notify the institution that issued such a guarantee to the bidder grounds for returning the tender offer security within five days from the date of one of the grounds specified in part four of this article. Funds received as security for the tender offer, if they are not returned to the bidder in the cases specified by this Law, shall be transferred to the relevant budget.
Розгорнути Згорнути
Опис окремої частини або частин предмета закупівлі
1 послуга
Поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Львівської області (1026,9 км) (ДК 021:2015:45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) (Державний юджет України)
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: Україна, Відповідно до документації
ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь

Current minor repair of a public road of local significance in Lviv region (1026,9 km) (DK 021: 2015: 45230000-8 - Construction of pipelines, communication lines and power lines, highways, roads, airfields and railways; leveling of surfaces)(State Budget of Ukraine)
CPV: 45230000-8
Період постачання: по 31 грудня 2022

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%)
Надання послуг Пiсляоплата 5 Банківські 100

Тендерна документація

Критерії вибору переможця

Ціна: 100%

Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі:

Підстави для відмови в участі

1. Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі) або фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку
Стаття 17, частина 1, пункт 5
Стаття 17, частина 1, пункт 6
Учасник фізична особа підтверджує, що
Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку
Форма підтвердження: заява
Опис: Інформація в довільній формі
Форма підтвердження: документ
Вимоги до документу: На підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі згідно з п.5 ч.1 ст. 17 Закону, учасник подає інформацію в довільній формі за підписом уповноваженої особи Учасника (лише для фізичних осіб)
Учасник юридична особа підтверджує, що
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку
Форма підтвердження: заява
Опис: Інформація в довільній формі
Форма підтвердження: документ
Вимоги до документу: На підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі згідно з п.6 ч.1 ст. 17 Закону, учасник подає інформацію в довільній формі за підписом керівника або особи уповноваженої учасником на підписання тендерної пропозиції
2. Вчинення економічних правопорушень
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів
Стаття 17, частина 1, пункт 4
Стаття 6, частина 2, пункт 4
Стаття 50, пункт 1
Учасник підтверджує, що
Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів
3. Вчинення корупційних правопорушень
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією
Стаття 17, частина 1, пункт 2
Стаття 17, частина 1, пункт 3
Учасник підтверджує, що
Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією
4. Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Стаття 17, частина 1, пункт 12
Учасник підтверджує, що
Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Форма підтвердження: заява
Опис: Інформація в довільній формі
Форма підтвердження: документ
Вимоги до документу: На підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі згідно п.12 ч.1 ст. 17 Закону, учасник подає інформацію в довільній формі за підписом керівника або особи уповноваженої учасником на підписання тендерної пропозиції
5. Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
Учасник процедури закупівлі не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Стаття 17, частина 1, пункт 13
Учасник підтверджує, що
Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Форма підтвердження: заява
Опис: Інформація в довільній формі
Форма підтвердження: документ
Вимоги до документу: На підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі згідно п.13 ч.1 ст. 17 Закону, учасник подає інформацію в довільній формі за підписом керівника або особи уповноваженої учасником на підписання тендерної пропозиції
Учасник підтверджує, що
Він має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)
Форма підтвердження: заява
Опис: Інформація в довільній формі
Форма підтвердження: документ
Вимоги до документу: У разі наявності заборгованості учасник надає довідку в довільній формі щодо зазначення причини виникнення даної заборгованості
Сума існуючої заборгованості
Характер існуючої заборгованості
Причина виникнення існуючої заборгованості
Учасник здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника
6. Порушення справ про банкрутство
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура
Стаття 17, частина 1, пункт 8
Учасник підтверджує, що
Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура
7. Виявлення факту зв'язку учасника з іншими учасниками процедури або замовником
Підтверджує: закупівельник
Відноситься до: учасника
Тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника
Стаття 17, частина 1, пункт 7
Замовник підтверджує, що
Тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника
8. Виявлення факту наміру впливу на прийняття рішення замовника
Підтверджує: закупівельник
Відноситься до: учасника
Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі
Стаття 17, частина 1, пункт 1
Замовник підтверджує, що
Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі
9. Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі
Підтверджує: учасник
Відноситься до: учасника
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)
Стаття 17, частина 1, пункт 9
Стаття 9, частина 2, пункт 9
Стаття 17, частина 1, пункт 10
Стаття 17, частина 1, пункт 11
Закон України "Про санкції"
Учасник підтверджує, що
У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)
Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)
Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Вимоги до тендерної пропозиції:

Вимоги до тендерної пропозиції

Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції
Підтверджує: учасник
Відноситься до: закупівлі
Учасник підтверджує, що
Мова тендерної пропозиції українська
18 лютого 2021 11:23
Електронний цифровий підпис
18 лютого 2021 11:08
Перелік Змін.pdf
18 лютого 2021 11:08
НР ТД ПДР 1026_9.pdf
22 січня 2021 14:36
ПД 1026_9.pdf
22 січня 2021 14:36
ТД ПДР 1026_9.pdf
18 лютого 2021 11:23
Електронний цифровий підпис
22 січня 2021 14:58
Електронний цифровий підпис
18 лютого 2021 11:08
Перелік Змін.pdf
18 лютого 2021 11:08
НР ТД ПДР 1026_9.pdf
22 січня 2021 14:36
ПД 1026_9.pdf
22 січня 2021 14:36
ТД ПДР 1026_9.pdf

Роз’яснення до процедури

Вимоги про усунення порушення

Номер вимоги: UA-2021-01-22-001771-c.a1
Статус:
Відхилено
Дата подання: 03 лютого 2021 14:45
ВИМОГА про усунення порушень під час проведення тендеру (в порядку статті 24 Закону України «Про публічні закупівлі»)
Відповідно до вимог тендерної документації (пункт 4 Додатку 1 до Тендерної документації) Учасник в складі тендерної пропозиції документально підтверджує наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю:
- Сканована копія з оригіналу Балансу підприємства за звітній період (рік) – 2020 рік,
- Сканована копія з оригіналу Звіту про фінансові результати за останній звітний період (рік) – 2020 рік,
- Сканована копія з оригіналу Звіту про рух грошових коштів за останній звітний період (рік) – 2020 рік.
Обсягу річного доходу (виручки) за один рік суб’єкта господарювання повинен становити не менше 90 відсотків очікуваної вартості закупівлі.
Вимога Замовника щодо надання Учасником в складі тендерної пропозиції документального підтвердження наявності фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю за останній звітний період (рік) – 2020 рік є неправомірною, з огляду на наступне:
Відповідно до частини 1 статті 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», підприємства зобов’язані складати фінансову звітність на підставі даних бухгалтерського обліку.
Відповідно до частини 2 статті 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Порядок та строки подання фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності, звіту про управління та звіту про платежі на користь держави до органів державної влади, крім суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, визначаються Кабінетом Міністрів України, для банків - Національним банком України.
Пункт 5 Порядку подання фінансової звітності, затверджений Постановою КМУ від 28 лютого 2000 р. № 419 (надалі – Порядок) встановлює строки подання фінансової звітності:
Проміжна фінансова звітність (I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців), крім консолідованої, подається підприємствами органам, зазначеним у пункті 2 (крім органів Казначейства), не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річна - не пізніше 28 лютого наступного за звітним року.
Окрім цього, відповідно до пункту 10 Порядку, у разі коли дата подання звітності випадає на неробочий день, термін подання переноситься на перший після вихідного робочий день.
Оскільки, 28 лютого 2021 року припадає на неробочий день (неділя) термін подання переноситься на перший після вихідного робочий день – 1 березня 2021 року.
Також слід зауважити, що відповідно до пункту 12 Порядку, перед складанням річної фінансової звітності обов'язкове проведення інвентаризації активів та зобов'язань підприємства.
Порядок проведення інвентаризації активів та зобов'язань підприємства та оформлення її результатів визначає – Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 року №879, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 р. за № 1365/26142 (надалі – Положення).
Відповідно до пункту 7 Положення, проведення інвентаризації є обов’язковим перед складанням річної фінансової звітності в обсязі, визначеному пунктом 6 цього розділу, з урахуванням особливостей проведення інвентаризації і в строки, визначені пунктом 10 цього розділу.
Відповідно до пункту 6 Положення, суцільною інвентаризацією охоплюються всі види зобов’язань та всі активи підприємства незалежно від їх місцезнаходження, у тому числі предмети, що передані у прокат, оренду або перебувають на реконструкції, модернізації, консервації, у ремонті, запасі або резерві незалежно від технічного стану. Також інвентаризації підлягають активи і зобов’язання, які обліковуються на позабалансових рахунках, зокрема цінності, що не належать підприємству, але тимчасово перебувають у його користуванні, розпорядженні або на зберіганні (об’єкти оперативної (операційної) оренди основних засобів, матеріальні цінності на відповідальному зберіганні, переробці, комісії, монтажі), умовні активи і зобов’язання (непередбачені активи та зобов’язання) підприємства (застави, гарантії, зобов’язання тощо), бланки документів суворої звітності, інші активи.
Отже, перед складанням річної фінансової звітності обов'язкове проведення інвентаризації активів та зобов'язань підприємства, що займає тривалий час.
Оголошенням про проведення відкритих торгів з публікацією англійською мовою за предметом закупівлі – «Поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Львівської області (1026,9 км) (ДК 021:2015:45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)» встановлено термін подання пропозицій – до 22 лютого 2021 09:00 год., водночас законодавством передбачено, що річна фінансова звітність подається підприємствами - не пізніше 28 лютого наступного за звітним року, а оскільки 28 лютого 2021 року припадає на неробочий день (неділя) термін подання переноситься на перший після вихідного робочий день – 1 березня 2021 року.

З ОГЛЯДУ НА ВИЩЕВКАЗАНЕ, ПРОСИМО ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, З МЕТОЮ УСУНЕННЯ НЕПРАВОМІРНИХ ВИМОГ ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, ЗОКРЕМА ВИМОГИ ЗАМОВНИКА ЩОДО НАДАННЯ УЧАСНИКОМ В СКЛАДІ ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ПІДТВЕРДЖЕННЯ НАЯВНОСТІ ФІНАНСОВОЇ СПРОМОЖНОСТІ, ЯКА ПІДТВЕРДЖУЄТЬСЯ ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ ЗА ОСТАННІЙ ЗВІТНИЙ ПЕРІОД (РІК) – 2020 РІК.
Розгорнути Згорнути
Рішення замовника: Вимога відхилена
05 лютого 2021 16:27
Тендерна документація не потребує внесення змін, оскільки розроблена та затверджена замовником з дотриманням вимог Закону України "Про публічні закупівлі" та чинного законодавства України.

Документи

Протокол розгляду тендерних пропозицій

UA-2021-01-22-001771-cb34051ea0ab846ea8dacfd9f9d809cd1
Найменування: Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації
Код ЄДРПОУ: 43493483
Місцезнаходження: 79008, Україна, Львівська область обл., Львів, вул. В. Винниченка, 18
Учасник Відповідність критеріям Документи Рішення
ТЗОВ "БК"ВІАКОМ" Відповіді учасника Документи
Очікується рішення
Документи
Товариство з обмеженою відповідальністю "ШЛЯХОВИК-Т" Відповіді учасника Документи
Очікується рішення
Документи

Документи

Публічні документи

26 лютого 2021 03:00
sign.p7s
26 лютого 2021 03:00
Досвід ч.3.pdf
26 лютого 2021 03:00
Досвід ч.2.pdf
26 лютого 2021 02:26
sign.p7s
26 лютого 2021 02:16
Інші доки 1026.PDF
26 лютого 2021 02:16
TZ 1026.6.PDF
26 лютого 2021 02:16
Фін звітність 1026.PDF
26 лютого 2021 02:16
Статут_Вiаком.PDF
26 лютого 2021 02:16
Протокол_1_Вiаком.PDF
26 лютого 2021 02:16
Працівники1026.pdf
26 лютого 2021 02:16
Право підпису 1026.PDF
26 лютого 2021 02:16
Оригінал Ліцензії.pdf
26 лютого 2021 02:16
Обладнання 1026 ч3.pdf
26 лютого 2021 02:16
Обладнання 1026 ч2.pdf
26 лютого 2021 02:16
Обладнання 1026 ч. 1.pdf
26 лютого 2021 02:16
Наказ про призначення.PDF
26 лютого 2021 02:16
Лист-відгук.pdf
26 лютого 2021 02:16
дог 580-1-1-1.pdf
26 лютого 2021 02:16
Дог 579-1-1-1.pdf
26 лютого 2021 02:16
Довідка досвід 1026.pdf
26 лютого 2021 02:16
Виписка_Вiаком_eдр.PDF
26 лютого 2021 02:16
АБЗ 1026.PDF

Документи

Публічні документи

26 лютого 2021 08:09
sign.p7s
26 лютого 2021 08:02
ЦПУ-виконавець робіт.pdf
26 лютого 2021 08:02
Договір досвід №02-01.2020.pdf
26 лютого 2021 08:02
Свідоцтва ТЗ.pdf
26 лютого 2021 08:02
22720 ТОВ ШЛЯХОВИК-Т p7s.zip
26 лютого 2021 08:02
Відомості ЄДРПОУ.pdf
26 лютого 2021 08:01
ЦПУ-інженер з якості.pdf
26 лютого 2021 08:01
ЦПУ-майстер.pdf
26 лютого 2021 08:01
Статут 2020.pdf
26 лютого 2021 08:01
Технічне завдання.pdf
26 лютого 2021 08:01
Стаття 17 Закону.pdf
26 лютого 2021 08:01
Сертифікат ISO 9001.pdf
26 лютого 2021 08:01
Паспорт Карпець М.І..pdf
26 лютого 2021 08:01
Накази працівники.pdf
26 лютого 2021 08:01
Ліцензія.pdf
26 лютого 2021 08:01
Лист-відгук САД.pdf
26 лютого 2021 08:01
Лист-відгук ОДА.pdf
26 лютого 2021 08:01
Лист ТЗ-ШРБУ 88.pdf
26 лютого 2021 08:01
Лист ТЗ-МПП НАРА.pdf
26 лютого 2021 08:01
Лист-відгук МПП НАРА.pdf
26 лютого 2021 08:01
Дипломи ІТП.rar
26 лютого 2021 08:01
Виписка ЄДР.pdf
26 лютого 2021 08:01
Атестат АБЗ.pdf
26 лютого 2021 08:01
Витяг ПДВ.pdf
26 лютого 2021 08:01
Лист-відгук ОДА-2.pdf
26 лютого 2021 08:01
Лист ТЗ-Аветісян С.А..pdf
26 лютого 2021 08:01
Директор повноваження.pdf

Відповіді учасника на умови учаті у закупівлі

ТЗОВ "БК"ВІАКОМ"

Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Підтверджую

Інші доки 1026.PDF

довідка ст.17

Вчинення економічних правопорушень

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Підтверджую

Вчинення корупційних правопорушень

Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Підтверджую

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Підтверджую

Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Підтверджую

Інші доки 1026.PDF

Довідка ст.17

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Підтверджую

Інші доки 1026.PDF

довідка ст 17

Порушення справ про банкрутство

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Підтверджую

Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Підтверджую

Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Підтверджую

Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Підтверджую

Товариство з обмеженою відповідальністю "ШЛЯХОВИК-Т"

Вчинення злочинів, учинених з корисливих мотивів

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), не була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку

Підтверджую

Інформація в довільній формі

Стаття 17 Закону.pdf

Вчинення економічних правопорушень

Суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів

Підтверджую

Вчинення корупційних правопорушень

Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Підтверджую

Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

Підтверджую

Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

Підтверджую

Інформація в довільній формі

Стаття 17 Закону.pdf

Заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Він не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

Підтверджую

Інформація в довільній формі

Стаття 17 Закону.pdf

Порушення справ про банкрутство

Учасник процедури закупівлі не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Підтверджую

Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів)

Підтверджую

Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)

Підтверджую

Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції"

Підтверджую

Актуальні тендери

До пошуку