24.05.201919:35

Запрошення до участі у тендері. Підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери міста Івано-Франківська. «Капітальний ремонт ДНЗ №2, ДНЗ №11, ДНЗ №1 в м. Івано-Франківськ»

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІУКРАЇНА«Капітальний ремонт ДНЗ №2, ДНЗ №11, ДНЗ №1 в м. Івано-Франківськ»Це Запрошення до участі у тендері слідує за Загальним оголошенням про закупки для цього проекту, яке булоопубліковане на веб-сайті НЕФКО у розділі Оголошення про закупки(http://www.nefco.org/how_to_work/procurement_notices 21 грудня 2018 року.Управління капітального будівництва міськвиконкому (надалі – «Замовник»), має намір використатичастину коштів кредиту, отриманого від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО), на оплату витратпо проекту «Підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери міста Івано-Франківська». Проектспівфінаннсується фондом E5P*.Замовник цим запрошує Підрядників подавати свої запечатані тендерні пропозиції для отримання наступихконтрактів, що фінансуватимуться коштами кредиту: Лот 1. Капітальний ремонт ДНЗ №2, ДНЗ №11. Лот включає в себе роботи:o Капітальний ремонт ДНЗ №2 «Малятко» по вул. Бельведерська, 49А в м. ІваноФранківську», «Капітальний ремонт ДНЗ №11 «Пізнайко» по на вул. Академіка Сахарова,32А в м.Івано-Франківську (реалізація інвестиційного проекту «Енергоефективність вбудівлях бюджетної сфери»). Роботи включають здійснення теплової ізоляції стін тацоколя, теплової ізоляції даху, заміни вікон та дверей, встановлення локальних системвентиляції, модернізація внутрішніх електромереж та інші роботи. Лот 2. Капітальний ремонт ДНЗ №1. Лот включає в себе роботи:o Капітальний ремонт ДНЗ №1 «Калинонька» по вул. Вовчинецька, 9 в м.Івано-Франківську(реалізація інвестиційного проекту «Енергоефективність в будівлях бюджетної сфери»).Роботи включають теплової ізоляції стін та цоколя, теплової ізоляції даху, заміни вікон тадверей, встановлення локальних систем вентиляції, модернізація внутрішніхелектромереж та інші роботи.Тендер проводиться за Лотами, як описано вище. Учасник тендеру має право подати тендерну пропозиціюна будь-який один, декілька або всі зазначені Лоти одночасно з урахуванням мінімальних кваліфікаційнихвимог, що пред'являються до Учасників тендеру.Роботи по капітальних ремонтах на Об’єктах (надалі – об’єкти) як описано вище будуть виконуватисьпаралельно. Капітальний ремонт об'єктів, як очікується, розпочнеться у травні 2019 року. Очікувана датазавершення робіт по капітальному ремонту - не пізніш 01.11.2019.Тендерна процедура та контракт регулюється відповідно до Правил Закупівлі НЕФКО, які слідують міжнародновизнаній практиці міжнародних фінансових організацій (МФО). Тендер є відкритим для компаній з будь-якоїкраїни за умови, що така компанія не є невідповідною або забороненою до участі у тендері згідно із національногочи міжнародного права.Учасником тендеру у його тендерній пропозиції можуть бути вказані додаткові знижки, в тому числі, але необмежуючись, які будуть застосовуватись у випадку перемоги Учасника тендеру на кількох чи всіх Лотах, на якіУчасник подав тендерні пропозиції.Щоби бути кваліфікованим для присудження контракту, Учасники тендеру повинні відповідати наступниммінімальним вимогам:a) Учасник тендеру має фінансовий, технічний та виробничий потенціал, а також потужності, необхіднідля виконання умов Контракту, а середньорічний дохід Учасника протягом попередніх 3-х років бувщонайменше у 2 рази більшим від ціни його тендеру. У разі подання тендеру СПКА, лідируючийпартнер повинен задовольняти цій вимозі щонайменше на 50%;b) Учасник тендеру успішно виконує подбіні роботи іншим замовникам, і вже виконав, принаймні, 3подібних контрактів з комплексної термомодернізації за останні 5 років або 3 спеціалізовані контрактищодо кожного із основних видів робіт (теплоізоляція будівлі, ремонт/рекострукція системи опалення,ремонт/реконструкція системи вентиляції);c) Учасник тендеру не є банкрутом і проти нього не відкриті провадження щодо неплатоспроможності абобанкрутства відповідно до положень чинного законодавства.У випадку подання Учасником тендеру тендерних пропозицій на декілька або всі Лоти, для цілей розрахункувідповідності мінімальним кваліфікаційним вимогам ціна тендеру Учасника визначається як сумарна ціна всіхзаявлених тендерних пропозицій Учасника тендеру з урахуванням знижок.Тендерні документи можуть бути отримані безкоштовно на підставі письмового запиту Учасника, щонаправляється Замовнику вкладенням в форматі PDF, на електронну пошту вказану нижче. Після отриманняписьмового запиту від потенційного Учасника, документи невідкладно направляються електронним шляхом вформаті PDF, однак без будь-яких зобов’язань щодо їх не отримання або пізнього отримання.Всі тендерні пропозиції мають подаватись із наданням Декларації про тендерне забезпечення.Тендерні пропозиції повинні бути надіслані за адресою, вказаною нижче, до 12:00 за місцевим часом 08 липня2019 року в кабінет – 604, за адресою вул. Незалежності, 6, м. Івано-Франківськ. Розкриття тендерних пропозиційвідбудеться за адресою, вказаною нижче, 08 липня 2019 року у 13.00 в кабінеті – 602 за адресою вул.Незалежності, 6, м. Івано-Франківськ. До участі у процедурі розкриття тендерних пропозицій допускаються всіУчасники тендеру або їх уповноважені представники, які виявлять бажання бути присутніми при відкритті.Реєстр потенційних учасників тендеру, котрі отримали тендерні документи, може бути переглянутий за адресою,вказаною нижче.Потенційні Учасники тендеру можуть отримати додаткову інформацію, а також ознайомитися та отриматитендерну документацію за адресою:До уваги: п. Володимир Ковальчук, перший заступник начальника УКБп. Галина Яцків, заступник керівника Групи впровадження проектуУкраїна, 76018, м. Івано-Франківськвул. Незалежності, 6тел. (0342)752358, факс (0342)752358E-mail: 1z.ykb.if.mvk@ukr.netДата: 24.05.2019 року*Східноєвропейське партнерство з питань енергоефективності та екології (E5P) – це багатосторонній донорськийфонд у 180 млн євро, який управляється ЄБРР та призначений для сприяння інвестиціям в енергоефективністьв Україні та інших країнах Східної Європи. Фонд був створений за ініціативою уряду Швеції під час їїголовування у Європейському Союзі у 2009 році. Фонд E5P доповнює кредити для підвищенняенергоефективності, що надаються такими фінансовими установами, як Європейський банк реконструкції тарозвитку, Європейський інвестиційний банк, німецький державний банк розвитку KfW, НЕФКО і ГрупаСвітового банку. Вкладниками E5P є ЄС та США, а також Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Ісландія,Ірландія, Латвія, Литва, Норвегія, Польща, Словаччина, Швеція, Швейцарія та Україна.


INVITATION FOR TENDER

UKRAINE

« Capital repair of kindergarten No.2, kindergarten No.11, kindergarten No.1 in the city of

Ivano-Frankivsk»

This Invitation for Tender follows the General Procurement Notice for this project which was published on the NEFCO
website, Procurement Notices (http://www.nefco.org/how_to_work/procurement_notices) on December 21, 2018.
The Capital Construction Department of the City Administration (hereinafter referred to as “the Employer”), intends to
use part of the proceeds of a loan received from Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) towards the cost of

the project “Energy efficiency improvements in public buildings in the city of Ivano-Frankivsk”. The project is co-
financed by E5P.*

The Employer now invites sealed tenders from Contractors for the following contracts to be funded from part of the
proceeds of the loan:
 Lot 1. Capital repair of kindergarten No. 2, kindergarten No. 11. The Lot includes works:
 Capital repair of kindergarten No.2” Malyatko "on 49A, Belvederska street, Ivano-Frankivsk city,

“Capital repair of kindergarten No.11 “Piznayko” on 32A, Academician Sakharov street, in Ivano-
Frankivsk city (implementation of investment project “Energy efficiency improvements in public

buildings”). The works include thermal insulation of walls and a cap, thermal insulation of the roof,
replacement of windows and doors, installation of local ventilation systems, modernization of internal
electric networks and other works.

 Lot 2. Capital repair of kindergarten No. 1. The Lot includes works:
 Capital repair of kindergarten No.1 “Kalinonka” on the street. Vovchinetska, 9 Ivano-Frankivsk city
(implementation of investment project “Energy efficiency improvements in public buildings”). The
works include thermal insulation of walls and a cap, thermal insulation of the roof, replacement of
windows and doors, installation of local ventilation systems, modernization of internal electric networks
and other works.

The tender shall be conducted through the Lots as described above. Tenderers may submit tender proposal for
any single Lot, several or all Lots simultaneously taking into account the minimal qualification requirements the
Tenderer is subject to.
Works on the capital repairs of the Objects as described above shall be implemented in parallel. The capital repair of the
Objects is expected to start in July 2019. The expected completion date of works - not later than: 01.11.2019.
The tendering procedure and the contract will be subject to NEFCO’s Procurement Guidelines, which follow
internationally recognized practices applied by International Financial Institutions (IFIs). The tender is open to firms from
any country, provided that the firm is not ineligible or prohibited from bidding under national or international law.
Additional price discounts could be indicated in the tender proposal, including but not limited to: discounts which will
apply in case of winning of several or all Lots which Tenderer had submitted his tender proposals.
To be qualified for the award of a contract, tenderers must satisfy the following minimum criteria:
a) the Tenderer has the financial, technical and production capability and capacity necessary to perform the
Contract, and Tenderer’s average annual revenue in the last 3 years was at least 2 times greater than price of
his tender. In case of tender submitted by JVCA, the leading partner should demonstrate at least 50%
compliance with the requirement;
b) the Tenderer has satisfactorily supplied similar goods and conducted similar works to other employers and
completed at least 3 similar contracts on complex thermal modernization in the recent 5 years or 3 specialized
contracts in each of the main types of works (insulation of building, heating system repair/reconstruction,
installation of the IHS, repair/reconstruction of ventilation system) in the recent 5 years;
c) the Tenderer is not bankrupt or under bankruptcy procedures according to the national legislation or regulations.
In case Tenderer shall submit tender proposal for several or all Lots for the purpose of calculation of minimal qualification
requirements tender price of such Tenderer shall be determined as the total price of all submitted tender proposals
including all discounts that may apply.

Tender documents may be obtained free of charge upon a written request of the Tenderer submitted to the Employer as
attachment in PDF format by e-mail below. Upon receiving the written request from prospective Tenderer, the documents
will be promptly dispatched electronically in PDF format, however, no liability can be accepted for their non-delivery or
late delivery.
All tenders must be accompanied by a tender-securing declaration.
Tenders shall be sent to the office, the address of which is specified below before 12:00 according to the local time on
July 8, 2019, to the office – 604, addressed: 6 Nezalezhnosti street, Ivano-Frankivsk. The disclosure of the tender bids
shall happen at the office the address of which is specified below on July 8, 2019 at 13:00, in the office – 602, addressed:
6 Nezalezhnosty street, Ivano-Frankivsk. All Tenderers or their authorized representatives who would like to be present
at the disclosure procedure are allowed to be present.
A register of potential tenderers who have received the tender documents may be inspected at the address below.
Prospective tenderers may obtain further information from, and also inspect and acquire the tender documents at, the
following office:
Attention to: Mr. Volodimir Kovalchuk, the First deputy of Head of Capital construction Department
Ukraine, 76018, Ivano-Frankivsk
6 Nezalezhnosti street,
tel: (0342)752358, fax: (0342)752358
e-mail: 1z.ykb.if.mvk@ukr.net
Date: 24.05.2019
*The Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership (E5P) is a €180 million multi-donor fund managed
by the EBRD and designed to promote energy efficiency investments in Ukraine and other eastern European countries.
The fund was established under an initiative of the Swedish government during its presidency of the European Union
(EU) in 2009. E5P complements energy efficiency loans provided by financial institutions including the European Bank
for Reconstruction and Development, the European Investment Bank, KfW, NEFCO and the World Bank Group.
Contributors to E5P are the EU and the US, as well as Denmark, Estonia, Finland, Germany, Iceland, Ireland, Latvia,
Lithuania, Norway, Poland, Slovak Republic, Sweden, Switzerland and Ukraine.